Skip to content

Teadustöö

Tervise Arengu Instituut uurib Eesti inimeste tervist, tervisekäitumist, haigestumist ja neid mõjutavaid tegureid. Analüüsime ka tervishoiuteenuste kasutamise, ravi põhjuste ning tervishoiu ressursside andmeid.

Oleme positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus, kelle tegevus on hinnatud vastavaks tervise valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele.

Teeme koostööd paljude Eesti ja Euroopa teadusasutuste ja ülikoolidega ning viime ellu rahvusvahelisi teadus- ja arendusprojekte.

Viimastel aastatel on meie töötajad avaldanud keskmiselt 100 teaduspublikatsiooni aastas. 2021. aastal avaldati 90 publikatsiooni, neist 66 ehk 73% olid 1.1 kategoorias ehk rahvusvaheliselt tunnustatud eelretsenseeritud teadusajakirjades.

Maailma autoriteetseim teadustulemuste andmebaas Web of Science avaldab ülevaateid, kui palju ja millise mõjufaktoriga ajakirjades on publikatsioonid ilmunud ja kui palju on neid tsiteerinud teised uurijad üle maailma. Oleme tsiteerimiste hulgalt artikli kohta ehk teadustöö mõjukuselt Eesti teadusasutuste seas esimesel kohal.

Meie teadlastel on kaalukas osa doktori- ja magistritööde juhendamisel ning samuti üli- ja kõrgkoolide auditoorse õppetöö elluviimisel.

Tervise ja tervisekäitumise seire

Meie regulaarselt toimuvad rahvastikupõhised uuringud võimaldavad tervise- ja tervisekäitumise tegureid jälgida järjepidevalt. Korraldame korrapäraseid läbilõikelisi uuringuid rahvastiku tasandil, nagu Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring, Eesti terviseuuring jt.

Meie hallatavate terviseregistrite andmete põhjal hindame järjepidevalt rahvastiku suremust, vähihaigestumust ja -elulemust, sünnitusabi näitajaid, tuberkuloosi esinemist ja vähi sõeluuringute elluviimist Eestis. Neid näitajaid mõjutavate tegurite väljaselgitamiseks teeme registripõhiseid uuringuid.

Meie fookuses on ka kitsamad sihtrühmad, näiteks suuremas HIV-i nakatumise riskis olevad inimesed. Viime ellu kohortuuringuid nagu Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise uuring (ELIKTU), Tšornobõli veteranide haigestumus ja suremus, narkootikume süstivate inimeste suremus jm.

Uuringutele lisaks kogume tervisestatistikat tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajatelt ning kuuest meditsiiniregistrist. Need võimaldavad analüüsida haigestumust, tervishoiuteenuste kasutamist, ravi põhjuseid ja tervishoiu ressursse.

Uuringute ja teiste teadustöö andmete abil kujundame ja viime ellu tõenduspõhiseid rahvatervishoiu programme ning koostame teabematerjale erinevatele sihtrühmadele. Meie andmed ja uurimistöö tulemused on ühtlasi aluseks Eesti tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika teaduspõhisele kujundamisele ja hindamisele.

Teadustöö suunad

Meie peamised uurimistöö suunad on:

  • vähiepidemioloogia, sh vähielulemus, vähisõeluuringute tõhusus;
  • elukäigupõhised uuringud pärilikkusest, toitumisest, elustiilist ja tervisekäitumisest tulenevate terviseriskide selgitamiseks;
  • sotsiaalepidemioloogia, sh tervise ebavõrdsuse mehhanismide selgitamine;
  • uimastite ja nakkushaiguste epidemioloogia (HIV, hepatiidid, puukidega levivad haigused);
  • tervisekäitumise aegread alates 1990. aastatest nii noorte kui ka täiskasvanute seas;
  • vaimne tervis;
  • toitumine;
  • registripõhised uuringud.

Andmete kasutamine teadustöös

Meie kogutud andmed nii uuringutest, registritest kui ka teistest allikatest on väärtuslik materjal teadustöö, sealhulgas üliõpilastööde tegemiseks.

Loe, kuidas taotleda isikuandmeid või algandmete väljavõtet teadustööks või analüüsiks.

TAI töötajate avaldatud teadusartiklid