Väljaanded

Tagasi

24. SEPTEMBER 2020

Värske number

Kaas ST 3Ajakiri Sotsiaaltöö tutvustab eri valdkondade teenuste lõimimise kogemusi

Sotsiaaltöö sügisnumbrist (3/2020) leiab palju häid näiteid, kuidas eri valdkondade teenuste lõimimine ja spetsialistide kooskõlastatud tegutsemine aitab muuta inimeste elu paremaks ja mõnikord päästa isegi elu. Juttu tuleb ka lahendamist vajavatest probleemidest, COVID-pandeemia mõjudest sotsiaaltööle ja paljust muust.

Persoon
• Avalugu on aasta sotsiaaltöötaja tiitli pälvinud Kohila valla sotsiaalnõunik Väino Maasalust.

Eelretsenseeritud artikkel
• Tartu Ülikooli teadlased intervjueerisid 100-aastasi või selle vanusele lähenevaid inimesi Eestis ning annavad uuringule toetudes ülevaate ülieakate hinnangutest oma toimetulekule ja sotsiaalsete kontaktide tasemele, aga ka abi allikatele.

Integreeritud teenused
• „Hea sotsiaaltöötaja suudab inimese enda tugevustele lisaks leida ja kasutada eri võimalusi inimest ümbritsevas keskkonnas ning koostöövõrgustikus”, kirjutab eessõnas sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse.
• Sotsiaalministeerium koos partneritega teeb ettevalmistusi, et jõuda koordineeritud ja lõimitud teenuspakkumiseni, vahendab Gerli Aavik-Märtmaa.
• Liis Vahter, Keit Parts, Agnes Einman ja Marion Rummo tutvustavad ja kommenteerivad võrdõiguslikkuse seisukohast olulise transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüsi tulemusi.
• Töötukassa metoodik Karin Hanga pani kokku põhjaliku ülevaate rahvusvahelisest funktsioneerimisvõime klassifikatsioonist (RFK).
• Sotsiaaltöötaja Anne Klettenberg uuris oma magistritöös töövõimereformi võimalusi ja kitsaskohti, toetudes inimeste kogemustele.

Hea praktika
• Valdkondade lõimimise häid kogemusi Elva vallas tutvustab Marika Saar.
• Viimastel aastatel algatatud katseprojektid otsivad oma sihtgrupi probleemidele lahendusi eri osaliste koostöös. Ajakirjas on lood haigekassa insuldiprojektist, Viljandi Haigla eestvedamisel elluviidavast PAIK-projektist, integreeritud tugiteenustest erivajadustega lastele ja nende peredele ning RFK katsetamisest taastusravis ja rehabilitatsioonis.
• Marju Metsaots Päästeametist kutsub abivajajaid märkama ja koos reageerima.
• Tallinna eri linnaosades katsetati uusi noorsootöö tegevussuundi ja tehti mõjuanalüüs.

Ohvriabi ja ennetus
• Ajakirjas on lood uue ohvriabiseaduse väljatöötamisest; kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvrite abistamisest MARACi mudeli järgi korraldatud võrgustikutööga ning alaealistele mõeldud sotsiaalse rehabilitatsiooni, mitmedimensioonilise pereteraapia ja kinnise lasteasutuse teenuse arendussuundadest.
• Tutvustame „Lipusüsteemi” juhendit laste ja noorte seksuaalkäitumise hindamiseks ja sellele reageerimiseks.

COVID-19 pandeemia ja muutuvad olud
• Sotsiaalteadlased Anu Toots ja Raul Malmstein kirjutavad COVIDist kui võimalusest aknast pikaajalise hoolduse reformile.
• Karmen Toros (Tallinna Ülikool) ja Asgeir Falch-Eriksen (Oslo Metropolitani ülikool) uurisid, kuidas mõjutas kevadine pandeemia Eesti lastekaitsetöötajate tööd.
• Jan Trei Eesti Linnade ja Valdade Liidust kirjutab kohalike omavalitsuste kriisiaja kogemustest ja õppetundidest.
• Dokument „Dubrovniku manifest: sotsiaalse vältimatus” võtab kokku nüüdisaja sotsiaaltöö põhiteemad.