Deprecated: Required parameter $bubbleable_metadata follows optional parameter $data in /data01/virt7096/domeenid/www.tai.ee/htdocs/www.tai.ee/current/web/modules/contrib/publication_date/publication_date.tokens.inc on line 26
Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine põhikooli III astmes (2014 2020.1.03.21 0366) | Tervise Arengu Instituut
Liigu edasi põhisisu juurde

Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine põhikooli III astmes (2014 2020.1.03.21 0366)

Vigastused on oluline rahvatervishoiu probleem, millest põhjustatud suremuse ja haigestumise koormus ühiskonnale on endiselt suur. Ebaproportsionaalselt palju vigastusi esineb laste, noorte ja tööealiste inimeste seas. Projekti eesmärk on vigastuste ja vigastustele eelneva riskikäitumise ennetamine põhikooli III astmes läbiva teema „Tervis ja ohutus“ õpilasekeskseks kujundamise kaudu.

ERFi logo

Projekti tegevused

  • Digitaalse õppevara loomisel lähtutakse afektiivse neuroteadusliku teooria põhimõtetest, mida on varasemalt edukalt kasutatud autokoolides sekkumiste välja töötamisel ja elluviimisel. Selle tulemusena on uuritavad hakanud kasutama ohutumaid käitumisstrateegiaid, et ennetada õnnetusse sattumist ja vigastuste tekkimist. Sarnasele teoreetilisele alusele põhinevat sekkumist on vaja ellu viia juba teismelistel, põhikooli õppe raames.
  • Põhikooli riikliku õppekava alusel taotletakse läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemisega õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele.
  • Ohutuse valdkonnas õpetatakse käituma ohutult liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude puhul ning otsima vajaduse korral abi.
  • Tervise ja ohutuse õpetajaraamat III kooliastmele on ainekeskne, tõhus sekkumine eeldab aga probleemipõhist õpilasekeskset lähenemist, selline õppevara praegu aga puudub. Projekti raames loodav probleemipõhine ja õpilasekeskne digitaalne õpetajaraamatu lisa „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine põhikooli III astmes“ koondab sekkumise teoreetilise materjali (sh vigastest tuleneva probleemi olemus, psühhosotsiaalsed, isiksuslikud ja bioloogilised tegurid seoses vigastuste ja vigastustele eelneva riskikäitumisega), enesekohased testid, ülesanded koos pildimaterjali ja näidisvideotega.
  • Teema „Tervis ja ohutus“ materjalid lõimitakse kõigisse ainevaldkondadesse, loodav digitaalne õppevara täiendab 8 ainevaldkonda (keel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, tehnoloogia, kehaline kasvatus). Digitaalse õppevara loomise protsessi kaasatakse õpetajaid ja ametkondade esindajaid täiendkoolituste kaudu. Terviseinfo.ee lehel avaldati teave koolituste toimumise kohta.
  • Põhikooli III astmes läbiva teema „Tervis ja ohutus“ uuenduslik õppevaralahendus tehakse tasuta kättesaadavaks kõigile Eesti haridusasutustele õppevaraportaali e-Koolikott ning Tervise Arengu Instituudi veebilehe kaudu.
  • Teave Terviseinfo.ee veebilehel ja õppevara Moodle'i keskkonnas.

Sihtrühm

III kooliastme õpilased (7.9. klass) üle kogu Eesti.

Toimumise aeg

Abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 202230. august 2023

Projekti rahastamine

Toetuse saaja on Tervise Arengu Instituut. Projekti abikõlblik kogukulu on 27 904 (kakskümmend seitse tuhat üheksasada neli) eurot. Toetuse määr on kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest ja maksimaalne suurus 23 718,40 (kakskümmend kolm tuhat seitsesada kaheksateist eurot ja nelikümmend senti) eurot.

Andmeid uuendati 24.08.2023