Liigu edasi põhisisu juurde

Laste vaimse tervise uuring (LVTU)

Mis uuring see on ja milleks on seda vaja? 

Uuringu eesmärk on töötada välja metoodika ja luua alus Eesti laste vaimse tervise edaspidiseks seireks. LVTU aitab saada ülevaate Eesti kooliealiste laste vaimse tervise olukorrast, sh sotsiaalsetest riski- ja kaitseteguritest ja ebavõrdsusest. Uuringu raames tehakse: viie välisriigi seiresüsteemide ülevaade, töötatakse välja ja viiakse ellu küsitlusuuring ning tehakse ettepanekud seiresüsteemi loomiseks Eestis. 

Väljatöötatav seiresüsteem võimaldab paremini planeerida ennetustegevusi, vaimse tervise teenuseid ja sekkumisi nii riiklikul kui ka kohalike omavalitsuste tasandil.

LVTU viib ellu konsortsium, kuhu kuuluvad järgmised organisatsioonid: Tartu Ülikool (sh psühholoogia instituudi arengupsühholoogia uurimisgrupp ja Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus), Tervise Arengu Instituut, Turu-uuringute AS.

Mida uurime?

Uuringu esimeses etapis uurisid teadlased teiste riikide praktikaid laste vaimse tervise seiramisel. Hulga riikide seast valiti välja Kanada, Norra, Soome ja Saksamaa ning Suurbritannia Inglismaa osas toimuvad regulaarsed laste vaimse tervise seireuuringud, mida esimeses vaheraportis täpsemalt kirjeldati ja järgmises, küsimustiku koostamise etapis, eeskujuks võeti. Kaardistati ka juba olemasolevad uuringud Eestis, mis suuremal või vähemal määral laste heaolu ja vaimset tervist puudutavad. Tulemuste kohta saab täpsemalt lugeda uuringu esimesest vaheraportist. 

Uuringu teises etapis töötati välja küsitlusuuringu metoodika laste vaimse tervise teemal ja küsimustikud lastele ning lapsevanematele. Uuringu metoodika kohta saab täpsemalt lugeda II vaheraportist.

Uuringu kolmandaks ja mahukaimaks etapiks on küsitlusuuringu elluviimine kooliõpilaste ja nende vanemate seas. Lapse küsimustik hindab lapse vaimse tervise eri aspekte – lapse enesetunnet, suhteid peres ja koolis, uneaega, söömiskäitumist, nutiharjumusi jpm. Küsitakse ka tavapärast taustainfot nagu sugu ja vanus, pere koosseis ja pere majanduslik toimetulek.

Kuidas uurime?

Uuring hõlmab lapsi vanuses 817 aastat, valim koostatakse koolide põhiselt.

Selleks, et saada ülevaade praegusest olukorrast, koostatakse ja viiakse ellu küsitlusuuring ning järeldused tehakse küsitlusuuringu tulemuste alusel.  Küsitlusuuringule eelnes põhjalik eeltöö, näiteks koostati ülevaade laste vaimse tervise seire praktikatest teistes riikides ja koguti ekspertide ettepanekuid laste vaimse tervise seireks Eestis. 

Laste küsitlus toimub klassides koolitunni (45 min) jooksul, laps täidab veebis küsimustiku (LimeSurvey küsitlusplatvormil), kasutades kooli või uuringufirma tahvelarvutit. Õpilastele, kes uuringus ei osale, palutakse õpetajal anda selleks ajaks iseseisev töö. Kõik küsimused on vabatahtlikud, laps võib vahele jätta küsimused, millele on ebamugav vastata.

Lastele lisaks küsitletakse lapsevanemaid (lühiküsimustik internetis). 

Uuringukavandi kooskõlastas Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee.

Rahastajad

Uuringu tellis ja seda rahastab Sotsiaalministeerium.

Tulemused ja publikatsioonid

Uuringu ajakava

Küsitluse elluviimine Uuringu tulemused Teaduspublikatsioonide koostamine ja avaldamine
veebruar kuni mai 2024 jaanuar kuni veebruar 2025 jaanuar 2025 kuni detsember 2033

 

Vaata uuringu kohta infot ka Tartu Ülikooli ja Sotsiaalministeeriumi veebilehtedelt.

Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu meeskond ja kontaktid