Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Fleet Complete rakendus aitab kokku hoida koduhooldaja tööaega

Kogemus

Kohalikud omavalitsused peavad tänases majandusolukorras teenuste osutamisel raha eriti mõistlikult paigutama. Eestis välja arendatud Fleet Complete hoolekanderakendus aitab optimeerida koduhooldustöötajate tööaega, tõhustada koostööd, vähendada sotsiaaltranspordi kulutusi ning parandada eakatele osutatava teenuse kvaliteeti.

Sirle Nukk, Helen Kool, Jaanika Kirs
Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituut

Renet Mathiesen
Fleet Complete Eesti OÜ


Sotsiaaltöötajate ja koduteenuse osutajate töökoormus on suurenenud, sest järjest rohkem on eakaid ja erivajadustega inimesi, kes vajavad tuge, et koduste toimetustega hakkama saada. Teenused peavad lähtuma aina enam inimeste vajadustest.

Hajaasustusega maapiirkondades elab palju üksikuid eakaid. Ühissõidukid liiguvad harva ja bussi ooteajad sihtkohast koju tagasi jõudmiseks on väga pikad, mis raskendab poes, apteegis ja arstil käimist. Oluline on kohalike omavalitsuste (KOV) tegevus, kelle kohustus on korraldada koduteenust, et tagada inimeste toimetulek ja maksimaalne iseseisvus ning vähendades nõnda lähedaste-hooldajate koormust.

Koduteenuse kombineerimine teiste toetavate teenuste ja tehnoloogiliste vahenditega võib suurendada KOV-ide võimekust selle osutamisel.

Sotsiaalministeeriumi rohelises raamatus „Tehnoloogiakasutuse suurendamine inimese igapäevase toimetuleku ja heaolu toetamiseks kodus“ on välja toodud, et senini on eelisarendatud kulukamaid institutsionaalseid hooldusteenuseid. Paljud abi vajavad eakad tuleksid toime ka kodus, kui neid toetataks koduteenusega piisavalt, kuid KOV-idel puudub sageli selleks võimekus. Lahendus võib olla koduteenuse kombineerimine teiste toetavate teenuste ja tehnoloogiliste vahenditega. (Sotsiaalministeerium 2020, 11)

Tõhusalt korraldatud koduhooldus aitab vähendada omaste hoolduskoormust ja KOV-id ei pea nii palju kasutama väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenust. Koduteenuse laiendamist takistab sageli selle tegelik kulu, mis survestab omavalitsusi ja tekitab eakatele raskusi teenuse eest tasumisel. Ka eakatele osutatava koduteenuse kvaliteedis esineb tänaseni suuri kõikumisi.

Digitehnoloogia sotsiaaltöös

Eestis puudus kaua aega riigi huvi hoolekandes tehniliste uuenduslike vahendite ja tehnoloogia juurutamise vastu (Kõre ja Keskpaik 2016, 17). Niisugune olukord kujunes mitme asjaolu mõjul: sotsiaalsektori piiratud ostuvõime, vähene teadlikkus erinevate võimaluste kohta, jäik rahastus, mis seab piirid katsetamisele ning innovatsioonile (Sotsiaalministeerium 2020, 18).

Ettevõtted on välja toonud, et peavad probleemiks vähest nõudlust, mille põhjus on just kasinad rahalised võimalused; ebakindlus, kas teenused-tooted on tasuvad; enda vähene informeeritus sotsiaalhoolekande probleemidest ja vajadustest (samas, 20–21). Seevastu sotsiaalteenuste osutajatel muudab digitehnoloogia kasutuselevõtu keeruliseks see, et töötajate oskused ja seadmete kasutamise võimekus ei ole alati piisavad. Takistab ka teenuste korraldamise vähene paindlikkus (samas).

Praeguseks on olukord muutunud: järjest enam sotsiaalvaldkonna asutusi tunneb huvi digitehnoloogia rakendamise vastu. Arenev ja aina kasvav sotsiaalsektor pakub ka tehnoloogiaettevõtetele uusi võimalusi.

Fleet Complete rakendus

Koduhooldajate tööaja arvestamine on eri KOV-ides korraldatud erinevalt, kuid üldiselt on seda raske jälgida. Seega puudub selge ülevaade, kuidas hooldustöötaja tööaega kasutab. Nagu ka muude teenuste korral tasub siingi panustada tehnilistele lahendustele ja e-teenustele ning tööprotsessi optimeerimisele.

Ka uuringutes on välja toodud, et infosüsteemid ja elektroonilised lahendused muudavad koduteenuse kvaliteetsemaks, sest hõlbustavad teenuse korraldajatel info haldamist (Paat-Ahi jt 2021).

Tehnoloogia kasutamine koduhoolduses on töötajate jaoks suur muutus.

Üks juba paljudele sotsiaaltöötajatele tuttav tehniline lahendus on Fleet Complete rakendus, mis võimaldab kavandada ja teostada igapäevaseid töid nutiseadmest. Rakendus loob töötajale ja asutuse juhtidele selge ülevaate tehtud töödest, kulunud ajast ja läbitud kilomeetritest. Kohalike omavalitsuste vajadustest lähtudes välja töötatud sotsiaaltöö rakendus võimaldab jälgida tööülesannete täitmist ning töötajate ja sõidukite liikumist reaalajas, aga ka näiteks broneerida sõidukeid ning pidada elektroonilist sõidupäevikut.

Fleet Complete on 24-aastase kogemusega ülemaailmselt tegutsev tarkvaraettevõte, mis pakub sõidukite ja tööjõu liikumise optimeerimise digilahendusi. Sellel on oma esindaja ka Eestis.

Fleet Complete sotsiaaltöötajate rakendust  kasutatakse ainult Eestis. Igapäevatöös kasutas seda ettevõtte andmeil 2023. aasta lõpu 18 omavalitsust (vt joonist), viies omavalitsuses oli rakendus testimisel. Haiglate ja muude meditsiiniasutuste hulgas oli kasutajaid 15.

Iga päev kasutab Fleet Complete rakendust siiski vaid vähem kui pool (261) koduhooldustöötajatest. Üks põhjus on, et kohalikud omavalitsused ei tea, et selline võimalus on olemas.

Fleet Complete rakendust kasutavad KOV-id Eestis
Joonis. Fleet Complete rakendust kasutas 2023. aasta lõpus 18 KOV-i, need on märgitud kaardil oranžiga

Rakenduse kasutajate uuring

Sirle Nukk uuris 2022. aasta alguses Fleet Complete koduteenuse osutamise rakenduse kasutamist Eesti viies omavalitsuses. Uuringusse kaasati koduteenust osutavad kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, kes kasutavad Fleet Complete rakendust koduteenuse korraldamisel: Saaremaa vallavalitsus (Kuressaare hoolekanne), Haapsalu linnavalitsus (Haapsalu sotsiaalmaja), Tartu linnavalitsus (päevakeskus Kalda), Rakvere linnavalitsus (Rakvere sotsiaalkeskus) ja Jõgeva vallavalitsus (hoolekandekeskus).

Uuringus osalejate hulgas oli nii pikaaegseid kui ka alles alustavaid rakenduse kasutajaid. Uuringu autor intervjueeris koduteenuse koordineerivaid sotsiaaltöötajaid telefoni teel; koduhooldustöötajad täitsid veebi teel avatud ja suletud küsimustega ankeedi.

Digirakenduse kasutuselevõtmine ja töökorralduse muutmine on suurendanud klientide keskmist arvu koduhooldustöötaja kohta.

Uuringus osalenud sotsiaaltöötajate sõnul võeti rakendus kasutusele, sest loodeti kokku hoida nii sotsiaaltöötajate kui ka koduhooldustöötajate tööaega, aga ka seda, et see lihtsustab tööd ja vähendab aruandlust paberil. Huvi pakkus ka see, et rakendus võimaldab hooldustöötajate tegevust paremini koordineerida ja saada parema ülevaate klientidest ning töömahust. Loodeti ka parandada töö kvaliteeti ja rõhutati tehnoloogiliste lahenduste kasutusele võtmise tähtsust.

Seejuures märgiti, et tehnoloogia kasutamine koduhoolduses on töötajate jaoks suur muutus ja tekitab hirmu. Enamik töötajaid on vähemalt 50-aastased ja nad ei pruugi alati olla piisavalt valmis nutiseadmetega töötamiseks.

Iga uue programmi või rakenduse kasutusele võtmiseks on vaja koolitust ja töötajaid põhjalikult juhendada. Kõik töökorralduse muudatused tekitavad inimestes hirme. Töötajad kardavad, et „andmed lähevad kaotsi vms, nagu alguses tegelikult oli /…/ tööd läksid kaduma“. Samuti toodi vastustes välja, et probleeme oli interneti kättesaadavusega, mistõttu „rakendus hangus, tuli restarte teha, klient „kadus““; lisaks „programmi mittetoimine /…/, selle töömahukus ja ebatõhusus“. Samadele probleemidele on viidatud varasemates uuringutes (Sotsiaalministeerium 2020, 20).

Fleet Complete rakenduses  kasutatakse GPS-süsteemi, mis registreerib koduhooldustöötajate liikumise aja ja koha reaalajas ning seda saab tagantjärele kontrollida ja hinnata. See on otseselt seotud töökultuuri parendamisega, et ei tekiks võimalust petta tööandjat või kliente. Sotsiaaltöötajaid ja koduhooldustöötajaid hirmutas programmi kasutamisega seotud liigne kontroll ja jälgimine. Organisatsiooni esindajad tõid välja, et „töötajad pelgasid jälgimist“ ning seda, et „süsteem võimaldab kõike kontrollida“. Sarnaseid hirme tõid esile ka koduhooldustöötajad, märkides, et „töötajate tööpäev ja liikumine on pideva järelkontrolli all“; „keegi saab kogu aeg jälgida su liikumisi“; „kartsin liigset jälgimist“.

Koduhooldustöötajad aga on esile toonud positiivse muutuse rakenduse kasutamisel, öeldes, et „tööd jaotuvad automaatselt ja vähem on võimalusi, et kliendid jäävad teenusest ilma“; „rohkem inimesi saab päevas [ette] võtta“.

Rakendus aitab vähendada kohaliku omavalitsuse halduskoormust koduteenuse osutamisel.

Uuringust tuleb välja, et keskmiselt on ühel koduhooldustöötajal enne rakenduse kasutusele võtmist 7,4 klienti, nende hulk suurenes rakenduse kasutamisel 11-ni. Seega saab järeldada, et digirakenduse kasutuselevõtmine ja töökorralduse muutmine on suurendanud klientide keskmist arvu koduhooldustöötaja kohta. Muutus süsteemi ühes osas, töö organiseerimises, on kaasa toonud muutuse süsteemi teises osas ehk klientide arvus. Rakenduse kasutuselevõtu positiivset mõju töötajate ajakasutusele on välja toonud ka varasem uuring (Pricewaterhouse Coopers Advisors 2023, 66).

Fleet Complete rakenduse kasutaja vaade
Fleet Complete rakenduse kasutaja vaade. Allikas: Fleet Complete Eesti OÜ

Järeldused

Uuringust selgusid Fleet Complete rakenduse kasutamise positiivsed muutused sotsiaaltöötajatele on järgmised:

 • kiirem ja hõlpsam aruandlus;
 • parem ülevaade klienditööst, ajakulust ja külastuste sagedusest;
 • lihtsam on tõendada kliendi juures käimist, võimalus jäädvustada kliendi olukord, säästa aega ja inimvara;
 • kliendi profiili saab vajaduse korral jagada teiste töötajatega;
 • paranenud on töötajate tööarvestus ja klientidest on parem ülevaade;
 • koduhooldajatel jääb rohkem aega teenuse osutamiseks;
 • aja kokkuhoid – hooldusjuht saab Fleet Complete rakendusega teha ära kahe inimese töö.

Positiivsed muutused koduhooldustöötajate hinnangu alusel on järgmised:

 • mugavam on töid sisse kanda;
 • kõike saab kontrollida;
 • näeb klientide andmeid ja hooldusplaane ühes kohas;
 • erinevad toimingud ja tegevus on digitaalselt kättesaadav;
 • lihtsustab töö tegemist;
 • GPS-i kasutamise võimalus.

Seega annab Fleet Complete’i rakendamine võimaluse parandada koduteenuse kvaliteeti ja organiseerida hooldustöötajate tööd paremini. Rakendus aitab vähendada kohaliku omavalitsuse halduskoormust koduteenuse osutamisel tänu lihtsamale aruandlusele, tööde läbipaistvusele ja tööaja kokkuhoiule.

Rakenduse kasutamine on mõjutanud koduteenuse osutamise efektiivsust ja muutnud töökultuuri organisatsioonis paremaks. See on parandanud teenuse kvaliteeti ja aitab aega kokku hoida. KOV-idel tuleb rohkem soodustada tehnoloogia kasutamist ja leida vahendite kokkuhoiu nimel võimalusi uuenduste tegemiseks.

Fleet Complete rakendus on omavalitsuse sotsiaaltöötajate mitmekülgne tehnoloogiline abivahend. Sotsiaalosakond saab määrata hoolduskoordinaatori, kes haldab rakenduse abil koduhooldustöötajate tegevust. Rakenduse kasutamisel on hooldustöötajal kindel päevakava, tööplaan ja selged juhised kliendi abistamisel ning toetamisel. Fleet Complete rakenduse kasutamine vähendab hooldustöötaja töökoormust.


 Kasutatud allikad

Kõre, J., Keskpaik, A. (2016). Regionaalareng ja sotsiaalne kaitse Eestis: seosed ja vastastikused mõjud. Sotsiaaltöö, eri. 

Paat-Ahi, G., Kiissel, A., Purge, P., Masso, M. (2021). Pikaajalise hoolduse rahastamise väljakutsed ja lahendused. Praxis.

Pricewaterhouse Coopers Advisors. (2022). Koduteenuse teenusedisaini projekti raport. Tallinn. Tellija: Sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalministeerium. (2020). Roheline raamat „Tehnoloogiakasutuse suurendamine inimese igapäevase toimetuleku ja heaolu toetamiseks kodus“.