Trükised & infomaterjalid


Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil saab tellida Tervise Arengu Instituudi trükiseid märkega „Tellitav“. Soovitame selleks pöörduda lähima tervisedendaja poole või kirjutada aadressil


Tühista

Nimi Aasta Liik Tellitav

Valdkonnad: Narkomaania

2020 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Vähk

2019 Juhend Ei Lae alla

Juhend on loodud toetavaks materjaliks testostlemisel ja selle planeerimisel paikkondades. Testostlemine aitab mõista, kui kätte- saadav on alkohol noortele ja purjus inimestele tegelikult, ning saadud tulemuste alusel saab planeerida, milliste tegevustega olukorda parandada.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2019 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Sotsiaaltöö, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Muu

2019 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Seksuaaltervis, Sotsiaaltöö, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Muu

2019 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Seksuaaltervis, Sotsiaaltöö, Tuberkuloos, HIV ja AIDS, Muu

2019 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania, Seksuaaltervis, HIV ja AIDS

2019 Juhend Ei Lae alla

Vihik on mõeldud sotsiaaltöötajatele, lastekaitsespetsialistidele, Sotsiaalkindlustusameti töötajatele, töötukassa spetsialistidele, politseiametnikele, kriminaalhooldajatele ja kõigile teistele, kes puutuvad oma töös kokku alkoholi liigtarvitava kliendiga.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2019 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis

2018 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2018 Juhend Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2018 Juhend Ei Lae alla

Materjali jagatakse „Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise (ALVAL)“ koolitusel osalejatele. Rohkem informatsiooni leiab sündmuste rubriigis.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2018 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2018 Juhend Jah Lae alla

Raamat on mõeldud abiks põhikooli õpetajatele ning teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Raamatus keskendutakse riikliku õppekava võimalustele teha ennetustööd ja lähtutakse eelkõige põhikooli inimeseõpetuse ainekavast.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Alkoholitarvitamine

2018 Juhend Ei Lae alla

Материал предназначен для практического применения специалистом и клиентом в работе с наркотической зависимостью. Данное руководство является первым модулем реабилитационной программы Больницы Вильянди и может быть использовано как в стационарном, так и амбулаторном лечении зависимости как подготовка к долгосрочной реабилитации.

Valdkonnad: Narkomaania

2017 Juhend Ei Lae alla

Materjal on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele ja klientidele uimastisõltuvuse ravis. Antud juhend on Viljandi Haigla rehabilitatsiooniprogrammi esimene moodul ja seda võib kasutada nii statsionaarses kui ambulatoorses sõltuvuse ravis ettevalmistusena pikaajaliseks rehabilitatsiooniks.

Valdkonnad: Narkomaania

2017 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2017 Juhend Ei Lae alla

Patsiendijuhendi aluseks on ravijuhend „Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus“ (www.ravijuhend.ee). Patsiendijuhendis käsitletakse ravijuhendis toodud soovitusi patsiendi vaatenurgast, jagades infot, mida patsiendil on soovitav teada alkoholitarvitamise häire olemuse ja ravivõimaluste kohta.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2017 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Muu, Vigastused

2017 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2017 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Südametervis

2017 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Vaimne tervis

2017 Juhend Jah Lae alla

Juhend on abiks lastega tegelevatele täiskasvanutele, et õigeaegselt märgata rühiga seotud kõrvalekaldeid lastel ja aidata oma igapäevase tegevusega kaasa õige rühi kujunemisele.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Liikumine

2017 Juhend Jah Lae alla

Metoodiline materjal on koostatud kooliõdedele, toetamaks õpetajaid I-III kooliastme inimeseõpetuse tundides esmase abi praktilise õppe läbiviimisel.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Muu

2016 Juhend Ei Lae alla

Käesolev juhendmaterjal on tervist ja heaolu edendavate tegevuskavade koostamise juhend eelkõige maavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele, kuid sobib kasutamiseks ka eri maakondlikele ja kohalikele meeskondadele ja organisatsioonidele, kes elanike tervise ja heaolu edendamisega tegelevad.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Vaimne tervis

2016 Juhend Jah Lae alla

Juhendmaterjal on mõeldud koolitajale, kes viib läbi koolitusi lühisekkumisest alkoholi liigtarvitamisse. Materjal sisaldab juhiseid koolitajale, samuti töölehti ja loenguslaide koolitusel osalejatele.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2016 Juhend Ei Lae alla

Käesolev juhend on abiks tegevuste planeerimisel alkoholipoliitika valdkonnas. Eelkõige on juhend suunatud kohalikele omavalitsustele, kuid eeldab paljude tegevuste juures soovitud tulemuste saavutamiseks erinevate maakondlike ja kohalike meeskondade ning organisatsioonide kaasamist.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2016 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2016 Juhend Ei Lae alla

Õpetajaraamatu eesmärk on abistada õpetajaid toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemade sidusal ja süstemaatilisel käsitlemisel koolis, et seeläbi arendada õpilaste terviseteadlikkust ning kujundada tervisealaseid oskusi ja hoiakuid.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Toitumine, Liikumine

2016 Juhend Ei Lae alla

Tubakatarvitamine on peamine ennetatav suremuse põhjustaja maailmas. Eesti töötajatest (sh mittesuitsetavatest) on kümnendik sunnitud tubakasuitsuga kokku puutuma töökohal. Juhendmaterjalis jagatakse nõuandeid, kuidas muuta töökohad tubakavabaks ning ideede saamiseks on sinna lisatud erinevate asutuste kogemusi ja näiteid sellel teel.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervis töökohal

2016 Juhend Ei Lae alla

Tegu on lapsevanemat toetava materjaliga lapse elu kaitsmisel ja turvalise kasvukeskkonna kujundamisel. Ohutusraamatus käsitletakse kõiki peamisi eluvaldkondi kooliteed alustava lapse elus. Ohutusraamatu keskseks teemaks on lapse ohutus ja lapse kaitsliku käitumise kujundamine nii lapse enda, oma vara kui kaaslaste suhtes. Lisaks leiab raamatust ülevaate Eestis loodud lastekaitsesüsteemist ja võimalustest vajadusel erinevates probleemolukordades abi või lisainfot leida. Olulise teemana on raamatus räägitud ka lapse tervisest ja seda just traumade ja õnnetuste vältimise ning esmaabi õpetamisel.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Vigastused

2015 Juhend Ei Lae alla

Kohalikele omavalitsustele, kes soovivad vähendada alkoholi tarvitamisest tulenevaid kahjusid. Tegemist on juhendi lühiversiooniga ning omavalitsused, kes on valdkonnast huvitatud, võiksid kindlasti tutvuda täispika versiooniga.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2015 Juhend Ei Lae alla

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa seksuaalhariduse standardid on mõeldud kasutamiseks poliitikakujundajatele, haridus- ja tervishoiuasutustele ning teistele spetsialistidele. Standardid töötati välja Maailma Terviseorganisatsiooni Saksamaal paikneva kompetentsikeskuse BZgA koondatud seksuaalhariduse ja -tervise spetsialistide poolt 2010. aastal, praeguseks on need tõlgitud 18 keelde. Eestikeelsed standardid valmisid Eesti Seksuaaltervise Liidu toel.

Valdkonnad: Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis

2015 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2015 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis

2015 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Tervis paikkonnas

2015 Juhend Ei Lae alla

Juhendmaterjal on abiks lastega töötavatele spetsialistidele lapse vajaduste või probleemide märkamisel ning oskuslikul tegutsemisel, et parimal moel toetada laste vaimset tervist.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis, Tervisedendus

2015 Juhend Ei Lae alla

Juhend on mõeldud koolijuhile, kooli tervisenõukogule, õpetajatele ja õpilastele, kooli tugipersonalile, hoolekogule ning koostööpartneritele paikkondlikul ja riiklikul tasandil ehk kõigile koolides tervise edendamisse panustavatele inimestele. Juhendil on kaks eesmärki: 1. Toetada koolides tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamiseks tegevuste kavandamist, rakendamist ja hindamist. 2. Toetada tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamist koolides jätkusuutliku ning tõenduspõhise tervisedenduse kaudu.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tervisedendus

2015 Juhend Jah Lae alla

Trükise kaks esimest osa tutvustavad Hollandi Töötervishoiuameti nõuandeid tööandjatele ja töötajatele hea vaimse töökeskkonna loomiseks ja hoidmiseks. Kolmandas osas antakse ülevaade Eesti organisatsioonide kogemustest vaimset tervist hoidva ja säästva töökeskkonna loomisel.

Valdkonnad: Tervis töökohal, Vaimne tervis

2015 Juhend Ei Lae alla

Kogumiku eesmärgiks on anda lastega igapäevaselt tegelevatele mittemeditsiinilise haridusega spetsialistidele teadmisi laste vaimse tervise häirete kohta. Teadmised vaimse tervise häiretest aitavad kaasa erinevate lastega tegelevate spetsialistide ja tervishoiutöötajate omavahelisele koostööle raskustesse sattunud lapse abistamisel.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2014 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tervisedendus

2014 Juhend Jah Lae alla

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

Käsiraamatu eesmärk on anda kogukondlike organisatsioonide personalile teavet, soovitusi ja suuniseid selle kohta, kuidas integreerida oma organisatsiooni tegevustesse TB-ennetuse, -tõrje ja -raviga seotud tegevusi.

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Jah Lae alla

Juhise eesmärk on anda teavet ja soovitusi selle kohta, kuidas kogukondlikud organisatsioonid (valitsusvälised ja muud tüüpi kodanikuühiskonna organisatsioonid, kelle tegevuseks on HIV-i ja teiste nakkushaiguste ennetamine, kahjude vähendamine või muude tervishoiu- ja tugiteenuste osutamine narkootikume süstivatele inimestele ja nende lähikontaktsetele) saaksid panustada tuberkuloosi ennetus- ja ravitegevustesse.

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

"Policy Brief: Empowering the Public Health System and Civil Society to Fight the Tuberculosis Epidemic among Vulnerable Groups" in Romanian.

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

"Handbook for community based organizations on tuberculosis services for people who inject drugs" in Romanian.

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

"Guidance for community based organizations on tuberculosis services for people who inject drugs" in Romanian.

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

"Policy Brief: Empowering the Public Health System and Civil Society to Fight the Tuberculosis Epidemic among Vulnerable Groups" in Lithuanian.

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

"Handbook for community based organizations on tuberculosis services for people who inject drugs" in Lithuanian.

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

"Guidance for community based organizations on tuberculosis services for people who inject drugs" in Lithuanian.

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

"Policy Brief: Empowering the Public Health System and Civil Society to Fight the Tuberculosis Epidemic among Vulnerable Groups" in Latvian.

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

"Handbook for community based organizations on tuberculosis services for people who inject drugs" in Latvian.

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

"Guidance for community based organizations on tuberculosis services for people who inject drugs" in Latvian.

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

"Policy Brief: Empowering the Public Health System and Civil Society to Fight the Tuberculosis Epidemic among Vulnerable Groups" in Bulgarian.

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

"Handbook for community based organizations on tuberculosis services for people who inject drugs" in Bulgarian.

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

"Guidance for community based organizations on tuberculosis services for people who inject drugs" in Bulgarian.

Valdkonnad: Tuberkuloos

2014 Juhend Ei Lae alla

Täiskasvanud veedavad suure osa oma päevast töö juures ja nii langeb vähemalt üks päevastest põhitoidukordadest tööl olemise ajale. Kuidas teha söömiskoha valikul, toitude rohkuse ja teabetulva tingimustes õigeid ja tervist toetavaid valikuid? Mida saab selles vallas enda heaks teha inimene ise? Milles saab kaasa aidata tööandja? Kogumik püüab neis küsimustes veidi abiks olla.

Valdkonnad: Toitumine, Tervis töökohal

2014 Juhend Ei Lae alla

Käsiraamatu eesmärk on tutvustada ASSISTi küsimustikku ja kirjeldada, kuidas selle abil eelkõige kohalikus esmatasandi tervishoiuasutuses kindlaks teha sõltuvusaineid tarvitavad inimesed, et vastavalt vajadusele neid nõustada või nad eriarsti juurde suunata.

Valdkonnad: Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2013 Juhend Ei Lae alla

Ohutusraamatu näol on tegemist eelkõige lapsevanemat toetava materjaliga lapse elu kaitsmisel ja turvalise kasvukeskkonna kujundamisel. Ohutusraamatus käsitletakse kõiki peamisi eluvaldkondi kooliteed alustava lapse elus. Ohutusraamatu keskseks teemaks on lapse ohutus ja lapse kaitsliku käitumise kujundamine nii lapse enda, oma vara kui kaaslaste suhtes. Lisaks leiab raamatust ülevaate Eestis loodud lastekaitsesüsteemist ja võimalustest vajadusel erinevates probleemolukordades abi või lisainfot leida. Olulise teemana on raamatus räägitud ka lapse tervisest ja seda just traumade ja õnnetuste vältimise ning esmaabi õpetamisel. Lapsevanemad leivad ohutusraamatust ka mitmeid abivahendeid.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Vigastused

2013 Juhend Ei Lae alla

Инструкция составлена под руководством Эстонского общества семейных врачей.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis

2013 Juhend Ei Lae alla

Eesti Perearstide Seltsi koostatud juhend annab lapsevanematele nõu enamlevinud haigussümptomitega (palavik, nohu, köha, valu) toime tulemiseks koduses keskkonnas ja aitab otsustada, millal on vaja pöörduda perearstikeskusesse või haiglasse.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis

2013 Juhend Ei Lae alla

Juhendmaterjal on abiks noortega terviseteemade käsitlemiseks. Raamatu eesmärk on toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Liikumine, Vaimne tervis, HIV ja AIDS, Vigastused

2013 Juhend Ei Lae alla

2012. aastal valminud Maailma Terviseorganisatsiooni ja EL liikmesriikide poliitikutele suunatud raamdokument, mis toetab World Health Assembly (WHA63.14) ja WHO poolt väljatöötatud soovituste elluviimist. Dokument algab selgitusega, mida mõeldakse turunduse (sh lastele suunatud turunduse) all ja kes on sellesse kaasatud. Antakse juhised poliitika arendamiseks, selle rakendamiseks ja järelevalveks, hindamiseks ning teadustööks.

Valdkonnad: Toitumine

2012 Juhend Ei Lae alla

Sisukord: Epilepsia kui haigus ja selle ravi tähtsamad aspektid Epilepsiaga kaasnevad ohud ja soovitavad ohutusnõuded Epilepsia naistel, raseduse ja sünnitusega seotud küsimused Epilepsiaga laps koolis Trükist jagasid patsientidele ja nende lähedastele tervishoiuasutused ja patsiendiühendused. Kogutiraaž oli 6000, sellest proportsionaalselt venekeelseid trükiseid.

Valdkonnad: Muu

2012 Juhend Ei Lae alla

Sisukord: Epilepsia kui haigus ja selle ravi tähtsamad aspektid Epilepsiaga kaasnevad ohud ja soovitavad ohutusnõuded Epilepsia naistel, raseduse ja sünnitusega seotud küsimused Epilepsiaga laps koolis Trükist jagasid patsientidele ja nende lähedastele tervishoiuasutused ja patsiendiühendused. Kogutiraaž oli 6000, sellest proportsionaalselt venekeelseid trükiseid.

Valdkonnad: Muu

2012 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2012 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2012 Juhend Ei Lae alla

NUKU teatri, Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Seksuaaltervise Liidu koostöös valminud juhend näidendi „Kevadine ärkamine” teemade käsitlemiseks koolitundides. Õppematerjali eesmärk on ärgitada nii õpilasi kui õpetajaid mõttevahetusele ning olla abiks enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste õppimisel inimese- ja ühiskonnaõpetuse, aga ka ajaloo- ja kirjandustundides – seda nii põhikoolis kui gümnaasiumis.

Valdkonnad: Seksuaaltervis, Laste ja noorte tervis

2012 Juhend Ei Lae alla

Käsiraamatust leiab vastuseid küsimustele: Kuidas teha loeng köitvaks? Millised on lihtsad ja mõjusad aktiivõppe meetodid? Kuidas tulla toime rasketes olukordades? Kuidas tulla toime esinemispingega? Kuidas täiskasvanud inimene õpib ja millistel juhtudel ei õpi? Kuidas muuta koolitust mõjusamaks? Kuidas areneda paremaks koolitajaks?

Valdkonnad: Muu

2012 Juhend Ei Lae alla

Juhendmaterjal on abimaterjaliks tervisega seonduvate uuringute ja analüüside läbiviimiseks kohalikul tasandil. Materjali saavad kasutada erinevad paikkonna tervisevõrgustikud, töögrupid, koalitsioonid, organisatsioonid ja teised elanike tervisevajadustega tegelevad koostööühendused, kellel on vaja teha tervisega seonduvaid uuringuid ning analüüse kohalike elanike parema heaolu saavutamiseks. Juhendis antakse ülevaade, kuidas iseseisvalt uuringuid planeerida ja läbi viia.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Uuringud, statistika

2012 Juhend Ei Lae alla

Juhendmaterjal on abiks alkoholi liigtarvitamise varajasel avastamisel, patsiendi nõustamisel ja ravi planeerimisel. Sellest leiab praktilisi juhtnööre nii alkoholi tarvitamisest tulenevate riskide hindamiseks kui ka patsiendi motiveerimiseks ja nõustamiseks, et ta vähendaks alkoholi tarvitamist. Juhendmaterjalis kirjeldatud metoodika on mõeldud rakendamiseks tervishoiuasutustes ning arvestab sellega, et tervishoiutöötaja vastuvõtuaeg on piiratud ja ta peab seda väga efektiivselt kasutama. Juhendmaterjal arvestab tuberkuloosi diagnoosimise ja raviga tegelevate raviasutuste spetsiifikat.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine

2012 Juhend Ei Lae alla

Juhendis antakse ülevaade omastehooldusest, hooldatava võimalikust käitumisest ja teenustest omastehooldusest.

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2012 Juhend Ei Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2012 Juhend Jah Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2012 Juhend Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervisedendus

2012 Juhend Ei Lae alla

Käesolev juhend käsitleb eri töökeskkondades ja tööaladel esinevate kantserogeenide võimalikku toimet, ohutut käsitlemist ning kantserogeenidega kokkupuutuvate töötajate tervise jälgimist.

Valdkonnad: Tervis töökohal, Vähk, Tervisedendus

2012 Juhend Jah Lae alla

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervisedendus

2012 Juhend Ei Lae alla

Juhendmaterjal on abiks alkoholi liigtarvitamise varajasel avastamisel, patsiendi nõustamisel ja patsiendi ravi planeerimisel perearstikeskustes. Perearstid ja –õed leiavad trükisest praktilised juhised nii patsientide alkoholi tarvitamisest tulenevate riskide hindamiseks kui patsientide motiveerimiseks ja nõustamiseks nende alkoholi tarvitamise vähendamisel. Metoodika on mõeldud esmatasandi tervishoius rakendamiseks.

Valdkonnad: Alkoholitarvitamine, Tervisedendus

2012 Juhend Ei Lae alla

Raamatus tutvustatakse rahvusvaheliselt ja ka Eestis üha enam kasutamist leidvat suhtlemismeetodit – motiveerivat intervjueerimist (MI) – praktilisel ja teaduspõhisel viisil. See raamat on suunatud ennekõike neile, kes töötavad, õpetavad või omandavad haridust tervishoiusüsteemis ning kes oma tööd tehes puutuvad kokku eluviiside ja harjumuste muutust vajavate patsientidega.

Valdkonnad: Tervisedendus, Tubakatarvitamine, Narkomaania, Seksuaaltervis, Toitumine, Alkoholitarvitamine, Liikumine, Vaimne tervis, HIV ja AIDS, Muu

2011 Juhend Ei Lae alla

Juhend on suunatud haridusasutuste tervishoiutöötajatele, eesmärgiga olla abiks tööülesannete täitmisel vaimse tervise hindamise valdkonnas. Koolitusmaterjal annab teadmisi vaimse tervise probleemidele viitavatest ilmingutest, vaimse tervise häiretest ja nende käsitlemisest, kirjeldab võimalikke sekkumisviise erakorralistes olukordades ning selgitab koostööpõhimõtteid teiste koolitöötajatega, lapsevanematega ja spetsialistidega väljaspool kooli.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis, Tervisedendus

2011 Juhend Jah Lae alla

Sellesse ainulaadsesse raamatusse on koondatud tervisedenduse praktika uuenduslikud meetodid, mis põhinevad vettpidavatel teoreetilistel lähtekohtadel. Raamat on õpetlik ja mõtlemapanev lugemisvara tervisedenduse valdkonna üliõpilastele ja praktikutele, kes soovivad tutvuda uuenduslike meetoditega võimestunud kogukondade loomiseks.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2011 Juhend Ei Lae alla

Juhend on suunatud haridusasutuste tervishoiutöötajatele, eesmärgiga olla abiks tööülesannete täitmisel vaimse tervise hindamise valdkonnas. Koolitusmaterjal annab teadmisi vaimse tervise probleemidele viitavatest ilmingutest, vaimse tervise häiretest ja nende käsitlemisest, kirjeldab võimalikke sekkumisviise erakorralistes olukordades ning selgitab koostööpõhimõtteid teiste koolitöötajatega, lapsevanematega ja spetsialistidega väljaspool kooli.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis, Tervisedendus

2011 Juhend Jah Lae alla

Juhendmaterjal mõeldud praktiliseks abiks koolidele ja koolidega töötavatele inimestele, et tõhustada tervise edendamist koolides ja saavutada paremaid tulemusi hariduseesmärkide täitmisel.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Tervisedendus

2011 Juhend Jah Lae alla

Valdkonnad: Narkomaania

2011 Juhend Ei Lae alla

Töövihik põhineb 12 Sammu programmil ja on mõeldud abivahendiks tervenevatele alkohoolikutele ja narkomaanidele.

Valdkonnad: Narkomaania

2011 Juhend Ei Lae alla

Käesolev juhendmaterjal keskendub kooli vaimse tervise edendamise ühele olulisele aspektile – õpilase emotsionaalse seisundi märkamisele ja võimalike vaimse tervise probleemide ennetamisele. Juhendmaterjaliga tutvumine peaks aitama igal lastega töötaval inimesel näha käitumismuutuse või langeva õppeedukuse taga olukorda, mis seda põhjustab.

Valdkonnad: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis, Tervisedendus

2011 Juhend Ei Lae alla

„Omal jõul“ on võimlemisharjutuste komplekt, milles esitatud harjutused sobivad vaevuste ennetamiseks ja heaks enesetundeks kõigile, eriti aga reumatoloogilistele haigetele.

Valdkonnad: Tervis töökohal, Liikumine

2010 Juhend Ei Lae alla

„Omal jõul“ on võimlemisharjutuste komplekt, milles esitatud harjutused sobivad vaevuste ennetamiseks ja heaks enesetundeks kõigile, eriti aga reumatoloogilistele haigetele.

Valdkonnad: Tervis töökohal, Liikumine

2010 Juhend Ei Lae alla

„Omal jõul“ on võimlemisharjutuste komplekt, milles esitatud harjutused sobivad vaevuste ennetamiseks ja heaks enesetundeks kõigile, eriti aga reumatoloogilistele haigetele.

Valdkonnad: Tervis töökohal, Liikumine

2010 Juhend Ei Lae alla

„Omal jõul“ on võimlemisharjutuste komplekt, milles esitatud harjutused sobivad vaevuste ennetamiseks ja heaks enesetundeks kõigile, eriti aga reumatoloogilistele haigetele.

Valdkonnad: Tervis töökohal, Liikumine

2010 Juhend Ei Lae alla

„Omal jõul“ on võimlemisharjutuste komplekt, milles esitatud harjutused sobivad vaevuste ennetamiseks ja heaks enesetundeks kõigile, eriti aga reumatoloogilistele haigetele.

Valdkonnad: Tervis töökohal, Liikumine

2010 Juhend Ei Lae alla

Raamat annab ülevaate tubakaga seotud olukorrast Eestis, suitsetamisest loobumise nõustamisest (SLN) Eestis ja selle terminoloogiast, nõustamisprotsessist, esmatasandi tervishoiu rollist suitsetamisest loobumise nõustamisel, erinevatest koostöövõimalustest ja arengusuundadest.

Valdkonnad: Tubakatarvitamine, Tervisedendus

2010 Juhend Ei Lae alla

Käesolev juhendmaterjal on abiks omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise protsessi läbiviimisel. Juhendmaterjali esimene, sissejuhatav osa annab ülevaate terviseprofiili olemusest, põhimõtetest, eesmärkidest, tulemitest ja seostest muude arengudokumentidega. Juhendmaterjali teine, terviseprofiili koostamise osa annab juhiseid ja näpunäiteid terviseprofiili koostamise protsessi ettevalmistamise ja läbiviimise kohta. Kolmas, indikaatorite osa sisaldab indikaatorite loendit, mis on üles ehitatud tervise arendamise valdkondlikkuse põhimõttel.

Valdkonnad: Tervis paikkonnas, Tervisedendus

2010 Juhend Jah Lae alla

„Tegevusjuhendaja käsiraamat“ on valminud tegevusjuhendajate 260tunnise koolituse õppematerjalina. Tegevusjuhendajate koolitust on Eestis korraldatud alates 2001. aastast, kui toonases Rahvatervise ja Sotsiaalkoolituse Keskuses hakati esimest korda selle ametinimetusega spetsialiste õpetama. Käsiraamat on koostatud õppekava järgi, mis on kinnitatud sotsiaalministri 25. märtsi 2009. a määrusega nr 24 „Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade kehtestamine“.

Valdkonnad: Sotsiaaltöö

2010 Juhend Ei Lae alla

Lehekülg 1 / 2