Tegevused

Tagasi

01. MÄRTS 2021

Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring 2020-2022

Hea uuringus osaleja! Uuringu 1. laine on lõppenud. Postiga küsitlusankeedi saanutel palun postitada vastus hiljemalt 07.03.2021. Tänan!

Уважаемый участник/уважаемая участница исследования! Если вы получили анкету по почте, отправьте ответ не позднее 07.03.2021. Спасибо!

Dear study participant! The first wave of the study has ended. If you received the study invitation by mail, please return the completed questionnaire on 07.03.2021 the latest. Thank you! 

 

Uuringust

Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu (RVTU) eesmärk on saada terviklik ülevaade elanikkonna vaimse tervise olukorrast. Kuigi teame, et ei ole tervist ilma vaimse terviseta, ei ole Eestis siiani läbi viidud põhjalikku rahvastiku vaimse tervise uuringut.

Eestis esmakordselt toimuva uuringu abil selgitame välja, milline on Eesti inimeste vaimne tervis ning üldine heaolu, et aidata riigil paremini planeerida tugiteenuste ja ennetusmeetmete vajadust. Uuringu tulemused aitavad kaasa elanikkonna vaimse tervise terviklikuma monitoorimissüsteemi planeerimisel, mille abil saab tulevikus abivajajale tagada võimalikult kiiresti parima abi.

Uuringu tellis Eesti Teadusagentuur Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli teadlastelt 2020. aasta koroonaviirusest põhjustatud epideemia ajal, mil ilmnes vajadus riikliku tugisüsteemi täiendamiseks, et paremini kavandada haavatavatele rühmadele vajalikke teenuseid ja toetusi. Uuringus kogutava andmestiku põhjal selgub, milline on Eesti rahvastiku vaimse tervise olukord ning millised elanikkonna grupid olid COVID-19 kriisis eriti haavatavad.

Uuring hõlmab suure rahvastikupõhise valimiga (20000 vastajat) vaimse tervise longituudset küsitlusuuringut, mis viiakse läbi kolmes laines, et kaardistada aasta jooksul toimuvaid muutusi. Küsitluse sihtrühmaks on vähemalt 15-aastased Eesti elanikud. Küsitlusuuringu tulemusi analüüsitakse käsikäes riiklikest registritest pärinevate andmetega. Kriisieelse olukorraga võrdlemiseks korraldatakse järeluuringud kolmes varem uuritud kohordis.

Uuring käsitleb psühholoogilise heaolu ning ärevuse, depressiooni, liigse stressi ja teiste vaimse tervise probleemide levimust elanikkonnas, levimuse muutusi ning tavapäraste ja veebipõhiste leevendavate teenuste kasutamist. Andmestiku põhjal selguvad ka vaimse tervise probleemide suhtes nii tavaolukorras kui COVID-19 kriisi ajal eriti haavatavad elanikkonna grupid.

Uuring toimub perioodil 09/2020-02/2022.

Uuringut rahastatakse Eesti Teadusagentuuri RITA tegevuse 1 vahenditest.

Kontakt uuringuga seotud küsimuste korral: rvtu@tai.ee.

 

Lisainfo/Дополнительная информация/Additional information

 

Lisainfo koroonakriisiga toimetuleku kohta

Lisainfot ja nõuandeid koroonakriisiga kohanemiseks leiab veebiaadressil www.kriis.ee ning riigiinfo telefonilt 1247 (24h).

Lisainfo vaimse tervise kohta

Kui tunnete, et vajate lisainformatsiooni vaimse tervise probleemide kohta, soovite oma vaimse tervisega seonduvaid küsimusi spetsialistiga arutada või lihtsalt kellegagi rääkida, võib kasu olla järgmistest kontaktidest. 

Esmast nõu küsige julgelt oma perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) 24 h 

Vaimse tervise alast lisainformatsiooni ja tuge veebi teel pakuvad peaasi.ee ja lahendus.net.

Psühholoogiline nõustamine telefoni teel 

  • Eluliin 655 8088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) iga päev 19–07
  • Usaldustelefon 126 (eesti keel), 127 (vene keel) iga päev 19–23
  • Psühholoogilise kriisiabi telefon 631 4300 E–N 15–19, R 15–18

Kui olete kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist, vaadake www.palunabi.ee või helistage 116 006.

 

Дополнительная информация о борьбе с коронакризисом

Дополнительную информацию и советы по адаптации к коронакризису можно найти на сайте www.kriis.ee  и по телефону государственной информационной линии 1247 (круглосуточно).

Дополнительная информация о психическом здоровье

Если Вы чувствуете, что нуждаетесь в дополнительной информации о проблемах психического здоровья, или хотите обсудить свои проблемы в области психического здоровья со специалистом или просто поговорить с кем-нибудь, то полезными могут быть следующие контакты.

Не стесняйтесь обращаться за советом к своему семейному врачу или по справочному телефону семейных врачей (24 часа в сутки) по номеру 1220 (из-за рубежа +372 634 6630).

Информация и поддержка в области психического здоровья предостав¬ляются онлайн на сайтах peaasi.ee/ru и lahendus.net.

Психологическое консультирование по телефону

  • Телефон доверия «Линия жизни» 655 8088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке). Каждый день с 19 вечера до 7 утра
  • Телефон доверия 126 (на эстонском языке), 127 (на русском языке). Каждый день с 19 до 23
  • Телефон кризисной психологической помощи 631 4300. С понедельника по четверг с 15 до 19, по пятницам 15 до 18

Если Вы подверглись насилию, халатности или жестокому обращению, посетите сайт www.palunabi.ee или позвоните по телефону 116 006.

 

Additional information on the coronavirus crisis

Additional information and advice for adapting to the coronavirus crisis can be found online at www.kriis.ee/en and via telephone on 1247 (national crisis hotline; calls answered 24/7).

Additional information on mental health issues

If you feel that you need additional information about mental health issues, would like to discuss your mental health issues with a professional or simply wish to consult somebody, then the following contact details may be of help to you.

For initial advice, contact your family doctor or call the family doctor helpline on 1220 (+372 634 6630 from abroad). Calls answered 24/7

Mental health information and support are provided online at peaasi.ee and lahendus.net. Advice for coping with the coronavirus crisis can be found online at www.kriis.ee/en/mental-health-during-emergency-situation.

Psychological consultation over the phone

  • Lifeline 655 8088 (Estonian), 655 5688 (Russian) 19:00–7:00 every day
  • Confidential helpline 126 (Estonian), 127 (Russian) 19:00–23:00 every day
  • Psychological crisis helpline 631 4300 15:00–19:00 Monday–Thursday, 15:00–18:00 Friday
  • National crisis hotline 1247 (Estonian, Russian, English) (+372 600 1247 from abroad)

If you have experienced violence, negligence or abuse, go to www.palunabi.ee or call 116 006 (Estonian, Russian, English).