Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Rakvere valla sotsiaaltöös luuakse uusi võimalusi

Korraldus

Rakvere vallas peetakse teenuste osutamisel tähtsaks pühendumist ja sõbralikku suhtumist igasse kodanikku. Sotsiaaltöötajad on kõrgharitud ja pikaajalise töökogemusega ning kogukond väärtustab ja usaldab neid.

Anneli Saaber
sotsiaalnõunik, Rakvere vallavalitsus


Rakvere valla vapp
Rakvere valla vapp

Rakvere valla territoorium moodustab ümber Rakvere linna liblikakujulise ringi. Linnalähedus soosib inimeste elama asumist

valda. Vallal on sobiv taristu ja elukeskkond peredele. Vallas oli 5648 elanikku, kellest 22% lapsed, 22% vanaduspensioni- ja 56% tööealised (seisuga 1. jaanuar 2021).

Sageli ollakse mures, et noored pered ei taha maale elama tulla, kuid Rakvere valla kohta seda öelda ei saa. Rõõm on, et viimastel aastatel on järjest enam lisandunud peresid, kes soovivad elada just siin ja rahva arv on hakanud suurenema. Rakvere valda elama asumise üks põhjus peale turvalise ja meeldiva keskkonna on elanikele osutatavad teenused.

Vald on võimaluste kasutaja

Teenuste arendamine on pidev protsess, mis nõuab ametnikelt meeskonnatööd. Kohalike omavalitsuste teenustaseme andmeid hinnanud Minuomavalitsus.ee analüüs on toonud välja, et teenuste osutamisel ja arendamisel on Rakvere vald teinud 2020. aastal hüppelise arengu, sh ka sotsiaalvaldkonnas. Nende heade tulemuste eest andis rahandusministeerium septembris 2021 Rakvere vallavalitsusele tiitli „2020. aasta võimaluste kasutaja”.

Teenuste osutamisel peame tähtsaks pühendumist ja sõbralikku suhtumist igasse kodanikku, kes vallamajja sisse astub. Suuremate omavalitsustega võrreldes on Rakvere vallas teenuste korraldamine operatiivsem, sest kogukond on väike, vahemaad on lühikesed ja enamasti teatakse üksteist. Naaber teab naabrit ja teatakse ka ametnikke, kelle poole abi saamiseks pöörduda. Alati ei ole vallamajja pöörduja abivajaja, mõnikord soovib vallakodanik lihtsalt vestelda ja jagada mõtteid talle tuttava abivalmis inimesega.

„Teenuste arendamine on pidev protsess, mis nõuab ametnikelt meeskonnatööd.”

Pikk sotsiaaltöökogemus annab eelise

Rakvere valla sotsiaaltöötajatel on üle kümne aasta erialast kogemust ja sotsiaaltöö kõrgharidus. Seetõttu osatakse teha sotsiaaltööd professionaalselt. Sotsiaalvaldkonna töötajate supervisioonil 2021. aastal toodi esile, et igapäevast sotsiaaltööd tehes tuntakse ennast hästi, sest aastatepikkune kogemus on andnud kindlustunde, et kogukond väärtustab ja usaldab neid.

Rakvere valla sotsiaaltöötajaid teatakse maakonnas ja sageli ka kaugemal, sest juhtumid, millega tegeleda tuleb, on viinud neid kokku teiste omavalitsuste, haiglate jm asutuste sotsiaalvaldkonna töötajatega. Kui üksteist teatakse, sujub koostöö kindlasti paremini.

Sotsiaalvaldkonna innovaatiline ametikoht

Varem oli vallas kaks sotsiaaltöötajat ja üks lastekaitsespetsialist. Peale nende aitasid inimesi abistada hoolekandetöötaja ja tugitöötajad. Selle koosseisuga suudeti küll kiiresti abi anda ja nii öelda tuld kustutada, kuid põhjalikum ennetustöö eri sihtrühmade probleemide ärahoidmiseks jäi töötajate vähesuse tõttu tagaplaanile.

„Rakvere valla sotsiaaltöötajaid teatakse maakonnas ja sageli ka kaugemal.”

Täiendava tööjõu vajadus sotsiaalvaldkonnas tuli teravalt esile eelmisel aastal, kui koroonaviiruse leviku tõttu suurenes valla sotsiaaltöötajate koormus. Laiahaardeline epideemia tekitas ohtlikku olukorra: paljud vallaelanikud, näiteks üksi elavad eakad, puuetega inimesed, isolatsiooni sattunud õpilased ja nende vanemad hakkasid tundma ebakindlust, ärevust, hirmu. Tekkis vaimset tervist ohustavate probleemide järsk kasv. Vallavalitsuse töötajad helistasid läbi kõik üksi elavad eakad, nendega vesteldi, neid toetati emotsionaalselt ja pakuti abi, kui seda vajati.

Sotsiaalvaldkonnas tundsime puudust spetsialistist, kes oleks sotsiaaltöötajate käepikendus ja aitaks kõndida kogukonna elanike probleemidest sammuke ees: seirata sihtrühmi, teha haavatavate inimestega ennetustööd, kaasata riskigruppe projektidesse, nõustamistesse, koolitustesse, vestlusringidesse; kaasata vallaelanikke kogukonna tegemistesse ja anda igale kogukonnaliikmele võimalus olla vajalik. Ametikohale seati eesmärk pakkuda tuge võimalikult vara, et vältida perede sattumist toimetulekuprobleemidesse ning tagada vallaelanike heaolu ja tervis.

Sel aastal töötabki varasema kolme asemel Rakvere valla sotsiaalosakonnas neli ametnikku, nende hulgas ka sotsiaalkaitse ennetustööspetsialist. Teistes omavalitsustes on niisugune ametikoht üsna haruldane. Rakvere valla kogemus näitab, et sotsiaalkaitse ennetustööspetsialisti ametikoht on omavalitsusele vajalik. Inimeste eluviis, sellega kaasnev käitumine ja keskkond muutub pidevalt ning lahendusi vajavaid probleeme võib tekkida kõikjal. Riskide maandamiseks tuleb omavalitsuses teha ennetustööd. Võib-olla juba mõne aja pärast on sotsiaalkaitse ennetustööspetsialisti töökoht paljudes omavalitsustes.

Sõmeru keskusehoone
Sõmeru keskusehoones asuvad vallavalitsuse ruumid, raamatukogu, eakate päevakeskus ja multifunktsionaalne saal.
Jarmo Kauge

Praktiline kogemus näitab, et liigume õiges suunas

Valla sotsiaalvaldkonnas ennetustööspetsialisti töökoha loomisel oli mõte vähendada sotsiaaltöötajate töökoormust, mille hulka kuuluvad kodukülastused, toimetuleku hindamine, klientide abistamine jne. Juba pooleaastane kogemus on näidanud, et praktiliseks sotsiaaltööks ei jää ennetustööspetsialistil aega, sest tööpõld on oodatust palju suurem. Ennetustööga saab kogukonnas palju ära teha. Spetsialisti kaasates saab juba eos lahendada perede suuremad probleemid.

„Rakvere valla kogemus näitab, et sotsiaalkaitse ennetustööspetsialisti ametikoht on omavalitsusele vajalik.”

Sotsiaaltöötajad unistavad, et järjepidev ennetustöö suurendaks vallaelanike toimetulekut, see omakorda vähendaks valla poole pöörduvate sotsiaalabi taotlejate arvu. Rakvere vallas ei tegutse sotsiaalkaitse ennetustööspetsialist üksi, vaid ikka teistega koos, kaasates sotsiaaltöötajaid, lastekaitsespetsialisti, haridus- ja noorsootöötajaid, politseid ja teisi võrgustiku liikmeid. Koostöös oleme jõudnud paremate lahendusteni ja juba vähese aja jooksul saanud ennetustöö tulemusena vallaelanike heaolu paremaks muuta.

Ennetustöö loob lisaväärtust

Vald on sõlminud koostöölepingu psühholoogilise nõustamisteenuse osutajaga ja Rakvere valla lapsed, noored, tööealised ning vanaduspensioni eas inimesed pääsevad kiiremini psühholoogi nõustamisele. Enam ei pea Rakvere valla elanik hakkama psühholoogide kontakte otsima ega teenusele saamiseks mitu nädalat järjekorras ootama, sattudes oodates veelgi halvemasse olukorda, kuni on juba liiga hilja. Praktika näitab, et psühholoogilise nõustamise teenust vajatakse üha rohkem. See on lisaväärtus, kui omavalitsus saab teenuse osutamise kiiremini korraldada. Ka vallavalitsuse töötajad pääsevad kiiremini psühholoogi vestlusele, et toetada iseenda vaimset tervist ja vältida vaimse läbipõlemise või ületöötamise riski.

Psühholoogilise nõustamisteenuse raames pakume vallas ka rühmateraapiat erinevatele sihtgruppidele. Suvel said sellest osa malevanoored, kes õppisid teraapia käigus oma emotsioone kontrollima ja mõtestama oma probleeme. Noored said psühholoogile oma murede kohta küsimusi esitada. Noorte tagasiside oli positiivne ja mõned neist kasutasid võimalust jätkata nõustamise saamist individuaalselt.Lauatennise reketid

Vallavalitsus hindab ennetustöö käigus kõiki riskikäitumist vältiva ja inimeste heaolu suurendava suunaga projekte ning aitab neid ellu viia koostöös koolide, lasteaedade, noortekeskuste ja teistega. Toetatud on noorsootöövaldkonna projekti, kus selgitati välja, millest valla noored puudust tunnevad. Selle tulemusena soetati noortekeskusesse välitenniselaud, mille üle noored olid väga rõõmsad.

Selle aasta oktoobris alustati vaimse tervise ennetustöö projekti Uhtna põhikooli õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele. Projekt kestab ühe õppeaasta ja kui saadakse head tulemused, saab pakkuda vaimse tervise ennetustöö projekti ka valla teistele koolidele.

Unistame suurelt

Eakatele suunatud ennetustegevuses alustasime sellest sügisest projektiga „Vabatahtlike kaasamine sotsiaalhoolekandesse ehk vabatahtlikud seltsilised”. Kaasame kogukonnaliikmeid, kes käivad Rakvere valla üksi elavate eakate juures, osalevad nendega ühistegevuses, ajavad juttu, käivad koos jalutamas, kohvikus, teatris või niisama veedavad koos vaba aega.

Rakvere vald koos Elva vallaga testib mudelit, kuidas saaksid vallaelanikud kiiremat kriisiabi. Politsei- ja päästeameti ning sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ühise psühhosotsiaalse kriisiabi katseprojekti eesmärk on välja töötada mudel, mille abil saame tulevikus kiiremini infot valla abi vajajast ja vald saab kiiremini sekkuda, näiteks osutada kiiresti abi trauma järel. Kui projekt õnnestub ja mudel töötab, saavad seda kasutada teisedki omavalitsused.

„Vallavalitsuse töötajad pääsevad kiiremini psühholoogi vestlusele, et toetada iseenda vaimset tervist ja vältida vaimse läbipõlemise või ületöötamise riski.”

Selle aasta detsembris korraldab Rakvere vald juba kolmandat korda Sõmeru keskusehoones maakondliku sotsiaalkaitsekonverentsi. Tänavu on teema „Valdkonnaülene ennetustöö”. Ettekanded teevad ministeeriumide, ametkondade ja kohaliku omavalitsuse esindajad. Varasematel sotsiaalkaitsekonverentsidel on alati toimunud sotsiaalvaldkonna töötajate ja ministeeriumide ning ametkondade esindajate aktiivne arutelu sotsiaalvaldkonna päevakajalistel teemadel. Loodame seda kogeda ka eeloleval konverentsil.

Rakvere vallas on sotsiaalvaldkonna töö mitmekülgne ja loob uusi võimalusi. Unistame suurelt ja töötame selle nimel, et unistused täituksid. Öeldakse, et kes teeb, see jõuab.

Artikkel ilmus ajakirjas Sotsiaaltöö nr 4/2021