Instituut

Tagasi

06. NOVEMBER 2020

Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee

Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee ehk TAIEK alustas tööd 1. augustil 2019. TAIEK võttis üle kõik Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee pooleliolevad menetlused.  

TAIEK hindab inimesel tehtavate biomeditsiiniliste ning käitumis- ja sotsiaalteadustealaste uurimisprojektide eetilisi ja andmekaitsealaseid aspekte.

Komitee põhimäärus on kinnitatud 3. septembril 2019.

Eetilise hinnangu saamiseks peab uuringu vastutav täitja esitama vormikohase avalduse ja kõik muud uuringuga seotud dokumendid hiljemalt 15 päeva enne järgmist eetikakomitee koosolekut.

Dokumentide esitamise tähtaeg Koosoleku toimumine
02.09.2020 17.09.2020
30.09.2020 15.10.2020
04.11.2020 19.11.2020
02.12.2020 17.12.2020

NB! 15.01.2019 jõustus uus isikuandmete kaitse seadus, mis muutis teadusuuringute läbiviimise korda. Juhul, kui uuringu läbiviimiseks kogutakse eriliigilisi isikuandmeid ja selleks ei ole võimalik võtta andmesubjekti nõusolekut, siis annab loa uuringu läbiviimiseks eetikakomitee (IKS § 6).

Juhul kui soovite oma teadustöös või analüüsis kasutada tervishoiuteenuste osutamise raames kogutud andmeid, palun tutvuge põhimõtetega.

NB! Alates 17.01.2019 koosolekust väljastatakse komitee kooskõlastused digitaalselt allkirjastatuna (v.a kliinilised ravimiuuringud) ja saadetakse vastutavale uurijale taotluses märgitud e-posti aadressile. Paberil kooskõlastuse saamiseks palume pöörduda komitee sekretäri poole.

Dokumentide esitamine 

Dokumente on võimalik esitada:

  • paberkandjal (tuues või saates aadressile Hiiu 42, Tallinn 11619)
  • elektrooniliselt (saates e-kirja aadressile eetikakomitee@tai.ee)

Kliiniliste uuringute mahukaid materjale palume e-kirjaga mitte saata, sest need ummistavad e-postkasti. Soovitame need esitada CD-plaadil. Palume kontrollida, et saadetud failid avanevad (DOC-, PDF-, ZIP-vormingus). 

Eetikakomitee väljastab otsuse uuringuprojekti kohta 10 tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist.

Enne taotluse esitamist komiteele palume tutvuda dokumentide esitamise nõuetega.

Kõik taotluse- ja jätkudokumendid tuleb esitada nõuetekohaselt ja määratud tähtajaks. Hilinenud ja ainult osaliselt nõuetele vastavate dokumentide esitamisel võib nende menetlemine lükkuda edasi järgmisele koosolekule.

NB! Kasumit taotlevate juriidiliste isikute poolt finantseeritavate uuringute puhul on eetikakomitee ekspertiisi tasu 383 eurot.

Alates 1. septembrist 2019 kehtib inimtervishoius kasutatavate kliiniliste ravimiuuringute oluliste muudatuste hindamisel tasu 200 eurot.

Vaata ka juhist: "Inimtervishoius kasutatavate kliiniliste ravimiuuringute olulistest muudatustest teatamine eetikakomiteele".

Arve väljastamiseks tuleb eetikakomiteele eelnevalt e-posti teel saata kavandatava uuringuplaani number või uuringu pealkiri ning arve maksja nimetus ja aadress. Arve saadetakse nende andmete esitajale e-posti teel kas eesti või inglise keeles.