Liigu edasi põhisisu juurde

Mida me teeme

Meie peamised tegevusvaldkonnad on rahvastiku terviseseisundi ja tervisemõjurite uurimine ja hindamine, riikliku tervisestatistika koondamine ja avaldamine, tervise ja sotsiaalse heaolu edendamine, tervist mõjutavate sekkumiste ja tervist edendavate programmide väljatöötamine, tervise- ja sotsiaalteenuste ning koolituste korraldamine, tervisepoliitika tegijate nõustamine ja mõjutamine. Rahvatervishoiu arendustöö prioriteetide suunamisel ja rõhuasetuste määramisel tugineme teadustööle.

Oma töös juhindume dokumentides „Teadus-ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava 2021–2035“ ja „Rahvastiku tervise arengukava 2020‒2030" kavandatud eesmärkidest ja visioonist.

TAI arengukava määratleb meie peamised organisatsioonilised eesmärgid aastateks 2021–2025 ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused.

Rahvastiku terviseseisundi ja tervisemõjurite uurimine ja hindamine

 • Korraldame rahvastiku tervise ja tervisekäitumise uuringuid.
 • Uurime haigestumist ja seda mõjutavaid tegureid.
 • Analüüsime tervishoiuteenuste kasutamise, ravi põhjuste ning tervishoiu ressursside andmeid.

Loe teadustöö kohta lähemalt.

Riikliku tervisestatistika koondamine ja avaldamine

 • Koondame Eesti tervise- ja tervishoiuvaldkonna statistikat – rahvastiku terviseseisundist ja tervisekäitumisest kuni tervishoiuressursside kasutamiseni.
 • Haldame seitset rahvastikupõhist meditsiiniregistrit (raseduse infosüsteem (koosneb meditsiinilisest sünniregistrist ning meditsiinilisest raseduse katkemise ja katkestamise registrist), vähiregister, vähi sõeluuringute register, surma põhjuste register, tuberkuloosiregister, narkomaaniaraviregister).

Loe tervisestatistika ja registrite kohta lähemalt.

Tervise ja sotsiaalse heaolu edendamine

Tervisedendus ja ennetus

 • Tõenduspõhiste sekkumiste väljatöötamine ja rakendamine riskikäitumise ennetamiseks ja tervise toetamiseks.
 • Tegevuskohapõhine tervise edendamine ja haiguste ennetamine koolieelsetes lasteasutustes, koolides, töökohtadel ja kohalikes omavalitsustes.
 • Terviseturundus ehk tervisesõnumite ja sekkumiste väljatöötamine ning sihtrühmani viimine rahva tervise hoidmise ja parandamise eesmärgil.

Tervise- ja sotsiaalteenuste arendamine ja korraldamine

 • HIV-i testimise ja nõustamise teenused.
 • HIV-iga elavatele inimestele suunatud nõustamine ja juhtumikorraldus.
 • Narkootikumide tarvitajatele mõeldud teenused: kahjude vähendamine, mitmesugused tugi- ja nõustamisteenused.
 • Ravi- ja rehabilitatsiooniteenused narkootikumide tarvitajatele.
 • Alkoholi liigtarvitamise varase avastamise ja nõustamise teenus ning alkoholitarvitamise häire raviteenus.
 • Noorte uimastitarvitamise ennetamise teenused.
 • Vähi sõeluuringute tegemine.
 • Tuberkuloosiravi korraldamine.
 • Personaalmeditsiini teenused.

Tervisepoliitika tegijate nõustamine ja mõjutamine

 • Terviseteemaliste hinnangute andmine ja analüüside tegemine.
 • Tervist mõjutavate programmide ja tegevuskavade plaanimine
 • Eetilise hinnangu andmine tervisevaldkonna inimuuringutele.
 • Meditsiiniterminoloogia arendamine ja haldamine ning terminialane nõustamine.

Täiendkoolitused

 • Tervise- ja sotsiaalvaldkonna koolituste ja täiendõppe pakkumine.

Loe tervise ja heaolu edendamise kohta lähemalt.


Arengukava

Meie strateegilised sihid aastateks 2021–2025

Tervislikuma eluviisiga inimesed

 • Eesmärk on parandada inimeste terviseteadlikkust, et meie valikud oleksid tervislikumad ja väheneks riskikäitumine. Tervise Arengu Instituudi tegevused aitavad muuta Eesti inimesi ümbritseva keskkonna tervist ja heaolu toetavamaks.

Teaduspõhine rahvatervishoiu eestvedaja ja arvamusliider

 • Rahvusvaheliste ja riiklike rahvatervishoiu teadus- ja arendusprojektide kaudu saame tagada tõhusa sisendi rahvatervishoiu valdkonna otsuste tegemisse ja poliitika kujundamisse. Inimeste teadlikkust paremast tervisekäitumisest aitavad suurendada meie selgelt väljendatud seisukohad nii avalikus kommunikatsioonis kui ka poliitika kujundamisel.

Kvaliteetsed ja ajakohased terviseandmed

 • Tervislikumalt käituma suunamise oluline eeldus on varasema ja olemasoleva olukorra kirjeldamine andmete abil. Kvaliteetse ja ajakohase info najal saavad inimesed teha kasulikumaid valikuid ning poliitika kujundajad teha paremaid ja tõhusamaid tervist ja heaolu edendavaid otsuseid.

Positiivne töötajakogemus

 • Inimesi saavad tõhusalt tervislikuma eluviisi poole suunata vaid heas vaimses ja füüsilises keskkonnas töötavad inimesed. Töötajate pühendumus, arengule suunatud organisatsioonikultuur ning hea vaimne ja füüsiline keskkond on edu alus. Töötajakogemust mõjutavad kõik meie töötajad ühiselt.

Vaata lähemalt Tervise Arengu Instituudi arengukava 2021–2025.

Aastaaruanded

TAI tegevuste kokkuvõtted on esitatud aastaaruannetes. Aruande lisast leiab TAI teaduspublikatsioonid.