Liigu edasi põhisisu juurde
Sotsiaaltöö

Jõustusid lastekaitsetöötajate kvalifikatsiooninõuded

Uudis

Rakendunud on mitmed olulised nõuded lastekaitsetöötajate kvalifikatsiooni osas.

Karen-Pauliin Konks
laste ja perede osakonna nõunik, sotsiaalministeerium


Selle aasta 1. jaanuarist rakendusid mitmed olulised nõuded lastekaitsetöötajate kvalifikatsiooni osas, kui lõppes üleminekuaeg lastekaitseseaduse §-st 19 tulenevate nõuete täitmiseks.

  • Kõik lastekaitsetöötajad, sõltumata tööle asumise ajast, peavad olema kõrgharidusega.
  • Vähemalt kaks aastat teenistuses olnud lastekaitsetöötajal peab olema omandatud sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele.
  • Vähem kui kaks aastat teenistuses olnud lastekaitsetöötaja peab omandama kutse teise tööaasta lõpuks. See kaheaastane periood ei pikene ega alga uuesti teise omavalitsusse tööle asudes.

Viidatud nõuded tulevad lastekaitseseaduse § 19 lõigetest 1 ja 2, arvestades § 41 lõikes 1 antud üleminekuaega.

Lõppenud aastal lisandus omavalitsustesse palju kutsega lastekaitsetöötajaid. Tuleb tunnustada kõiki spetsialiste, kes leidsid sel muutlikul aastal pingelise töö kõrvalt võimaluse kutse omandamise protsess läbida. Siiski on veel märkimisväärne hulk neid, kelle kvalifikatsioon ei vasta seadusega kehtestatud nõuetele.

Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne on tagada, et spetsialist, kes teenistusse võetakse või teenistuses juba on, vastaks seaduses esitatud nõuetele. Omavalitsusjuhtidel tuleb korraldada töö selliselt, et lastekaitsetöötajal oleks võimalik oma kvalifikatsioon nõuetega vastavusse viia, mh toetades teda selleks organisatsiooniliste jm vajalike meetmetega. Näiteks võib anda lisapuhkusepäeva taotluse kirjutamiseks või hüvitada kutse taotlemisega seotud kulud.

Sotsiaalkindlustusameti järelevalveosakond hakkab 2022. aastal kontrollima kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate vastavust seaduses esitatud nõuetele. Igale olukorrale lähenetakse juhtumipõhiselt ning valitakse kohased meetmed rikkumiste kõrvaldamise tagamiseks.

Sotsiaaltöötaja kutset annab Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. 2022. aastal võetakse dokumente vastu kahes voorus: 28. veebruarist 31. märtsini ja 5. septembrist 2. oktoobrini. Kutse taotlemisega seotud küsimuste osas on abiks kutseandmise koordinaator Sole-Riin Sepp (kutsed@eswa.ee, tel 5560 6595) ja sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakond, kes muu hulgas pakub lastekaitsetöötajatele mentorlust, et toetada lastekaitsetöötaja professionaalset arengut, sh kutse omandamist.