Skip to content

1. aprillil jõustusid mitmed seadusemuudatused

Uudis

1. aprillil jõustusid muudatused sotsiaalhoolekande seaduses, perehüvitiste seaduses ja riigilõivuseaduses.

  • Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kohanemis- ja tööõppekursustel õppivatele 16–19-aastastele laste peredel on õigus saada lapsetoetust, lasterikka pere toetust, eestkostetava lapse toetust ning üksikvanema lapse toetust.
  • Perehüvitiste seaduses täpsustati eestkostel oleva lapse toetuse maksmise aluseid. Asendushooldusteenuse osutamisel perekodus laiendati perevanematega sõlmitavate lepingute võimalusi, võimaldades edaspidi käsunduslepingule lisaks sõlmida perevanemaga ka paremate sotsiaalsete garantiidega töölepingu.
  • Järelhooldusteenuse muudatustega täpsustati teenuse saamise aluseid, ühtlustati teenust saavate isikute maksimaalset vanusepiiri ning laiendati kohalike omavalitsuste võimalusi järelhooldusteenuse rahastamiseks.
  • Riigilõivuseaduse muudatustega sätestati riigilõivumäärad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse, turvakoduteenuse ja väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise tegevusloa taotluse menetlemisele.