Skip to content

Teadlikkus koroonaviirusest ja seotud hoiakud Eestis: rahvastikupõhine küsitlusuuring. COVID-19 kiiruuring

Uuring
Download (PDF, 1.04 MB)

Raport annab ülevaate kolmest eri ajahetkel (2020. a kevadel, 2020. a suvel ja 2021. a kevadel) tehtud rahvastikupõhisest küsitlusuuringust, mille eesmärk oli hinnata Eesti täiskasvanud rahvastiku kokkupuuteid koroonaviirusega ning pandeemia mõju inimeste hoiakutele, heaolule ja tervisekäitumisele.

Uuringu tugevuseks on eri ajaperioodide võrdlus ja üldistatavus Eesti rahvastikule vanuses 1879 eluaastat.

  • Enamik vastajatest pidas koroonaviirust ohtlikuks ja järgis soovitatud meetmeid. Enese nakatumist hindasid tõenäoliseks ligikaudu pooled.
  • Enamik eesti keelt kõnelevatest vastajatest ja üle poole muukeelsetest vastajatest kasutas ja usaldas ERR-i kanaleid. Enam kui pool mõlemast rühmast usaldas riiklikke teabekanaleid.
  • Pandeemia mõju tervisekäitumisele oli vähene. Uuringu põhjal ei täheldatud olulisi muutusi inimeste suitsetamis- või  alkoholitarbimise harjumustes või tervisespordiga tegelemisel.
  • Võrreldes varasemate uuringutega oli märgatavalt suurenenud vaimse tervise probleemide esinemine ja seda just nooremate vastajate hulgas.
  • Positiivne suhtumine vaktsineerimisse üldiselt on aasta jooksul mõnevõrra kasvanud, võrreldes 2020. ja 2021. aasta tulemusi.

Uuringu alusel on valminud järgmised teadusartiklid:

COVID_raport_2021

Detailed info

Year
2021
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Elisa Kender, Rainer Reile, Kaire Innos, Maarja Kukk, Kaia Laidra, Eha Nurk, Merili Tamson, Sigrid Vorobjov