Skip to content

COVID-19 suurendas tervishoiutöötajate töötasusid

Statistika

Tervishoiutöötajate keskmine tunnipalk suurenes 2020. aastal kõikides ametigruppides, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) läbi viidud tervishoiutöötajate palgauuringust.

Palgakasv kiirenes seoses kevadise eriolukorraga, mitmed tervishoiuasutused maksid seoses eriolukorraga kõrgemat töötasu, lisaks arvutatakse suurenenud öötöö- ja ületunnitöö lisatasu kõrgemalt tasumääralt.

Arstide mediaan kuupalk koos kõigi lisatasudega oli 2020. aasta 3036 eurot, õendustöötajatel 1582 eurot ning hooldajatel 991 eurot, kasvades aastaga vastavalt 13,3%, 11,5% ja 12,4%. „Eelmise aastaga võrreldes palgakasv kiirenes. Kuna analüüsi aluseks on märtsikuu andmed, siis üheks palgakasvu mõjutajaks on COVID-19ga seoses alanud eriolukord ning seetõttu lisatasude ja tavapärasest kõrgema töötasu maksmine,“ kommenteeris TAI tervisestatistika analüütik Kai Maasoo.

Eesti keskmine brutotunnipalk oli 2020. aasta I kvartalis 8,37 eurot ja see kasvas aastaga 5,9%. „Arstide, õdede ja hooldajate brutotunnipalk on kasvanud Eesti keskmisest palgast kiiremini. Arstide keskmine tunnipalk on Eesti keskmisest tunnipalgast 2,1 korda ja õendustöötajate tunnipalk 1,1 korda kõrgem. Samas hooldustöötajate keskmine tunnipalk on Eesti keskmisest kolmandiku võrra madalam,“ selgitas Maasoo.

Arstide keskmine brutotunnipalk koos lisatasudega kasvas aastaga 12,2%, hambaarstidel 9,3% ning õendustöötajatel ja hooldajatel vastavalt 10,2% ja 10,8%.

tervishoid palk2020

Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu järgi kehtis arstide tunnitasu alammäär 12,40 eurot ja eriarstidel 13,40 eurot. Tunnitasu alammäär õdedel, ämmaemandatel ja tervishoiu tugispetsialistidel oli 7,45 eurot, kiirabitehnikutel 6,30 eurot, erakorralise meditsiini tehnikutel 6,70 eurot ning hooldajatel 4,65 eurot.

Kuigi suuremal osal tervishoiutöötajatel ületab tunnipalk kollektiivlepingus ettenähtut, on siiski töötajaid, kelle tasu jääb veel alla kehtestatud alammäära. „Ligi pooled alla alammäära tasustatud eriarstidest töötavad perearstiabiasutustes. Siinkohal tuleb arvestada, et erasektoris on võimalus võtta välja dividende ja saada nii lisatulu,“ lisas Maasoo.

Tunnipalk on nii arstide kui hambaarstide seas kõrgeim ortodontidel, näo- ja lõualuukirurgidel ning neurokirurgidel, madalaim perearstidel ja taastusravi arstidel. Märtsikuu brutopalk oli õendustöötajate hulgas kõrgeim nakkustõrje- ja anesteesia-intensiivraviõdedel, madalaim taastusravi- ja diabeediõdedel.

Tervishoiutöötajate palgauuringu andmed ning mõisted ja metoodika on kättesaadavad Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis.