Skip to content

Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ mõju TAI lepingupartneriteks olevate keskuste praktikale ALVAL teenuse osutamisel

Uuring
Download (PDF, 474.3 KB)

2021. aastal lõppenud programmis „Kainem ja tervem Eesti“ valmis uuring perearstide tööst alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumisest (ALVAL). Uuringust ilmnes, et struktureeritud ja järjepidev vestlus alkoholitarvitamisest aitab inimestel vähendada joodavaid koguseid ning seeläbi vähendada terviseriske.  

Uuring viidi läbi perearstipraksistes üle Eesti ajavahemikul juuli 2016 kuni september 2020, kus  testiti 13 693 patsienti AUDIT-testiga ning 15% juhtudest avastati madala riski piiri ületav alkoholi tarvitamine. Uuringu kohaselt tarvitavad mehed naistest rohkem alkoholi -  madala riski piirides tarvitavad mehed 23% ning naised 4% juhtudest.   

Sõltuvalt testi tulemusest ja tarvitamise  tasemest viivad perearstid ja -õed  koos patsiendiga läbi lühikese nõustava vestluse. Patsientide seas, kelle puhul viidi pärast testi tegemist  läbi nõustamine ja pool aastat hiljem kordustestimine, leiti teisel hindamisel tarvitamise langus madala riski piiridesse 62% juhtudest. 

„Need tulemused on kooskõlas ka praeguste teadmistega välisriikidest, et lühisekkumised võivad aidata vähendada tervist ohustaval või kahjustaval tasemel alkoholi tarvitamist patsientide seas, tõhusus on statistiliselt oluline nii kuus kuud kui üks aasta pärast sekkumist ning hoolimata sellest, kas uuring on läbi viidud kontrollitud tingimustes või tavapärastes tervishoiuteenuse osutamise tingimustes,“ kinnitab TAI vanemspetsialist ja teenuse koordinaator Betty-Maria Märk  

Esmatasandil võib olla takistusi probleemse alkoholi tarvitamise märkamisel, kuid samas  on suur potentsiaal sekkumiseks, seepärast on soovituslik kõiki patsiente sõeluda. Hetkel rakendatav metoodika – testimine, vajadusel lühike nõustamine ja kordustestimine 6-12 kuu pärast – võimaldab perearstil või -õel piirduda valdava enamiku patsientide puhul vaid kolme küsimusega, mille esitamise ajakulu on vähene. Seega võib järeldada, et praegu kasutatava metoodika juurutamise jätkamine on põhjendatud/kulutõhus ja efektiivne.  

Perearstide hinnangul võimaldab suurem testitud patsientide hulk algatada vestlusi patsiendi alkoholi tarvitamisest ka inimestega, kelle tarvitamine on madala riski piires ning anda neile sellekohast tagasisidet. Tervist ohustava tarvitamisega patsiendi nõustamisel aidatakse patsiendil teadvustada madala riski piire ning ennetada häire kujunemist. Arsti ja õed ei pea seejuures kartma, et patsiendid ei soovi alkoholiteemal rääkida - enamasti on patsiendid valmis oma alkoholi tarvitamisest kõnelema ning näevad teema algatamist põhjendatuna.  

„Alkoholi liigtarvitamise varajasel avastamisel on programmi „Kainem ja tervem Eesti“ kaudu perearstidele ja õdede toetuseks loodud mitmesugust tuge: AUDIT-test elektroonsel töölaual, koolitused, töövahendid, teavikud patsiendile ja spetsialistile.

Aastal 2022 jätkatakse ALVALi teenusega 13 perearstikeskuses. Kuna koolitustel on osalenud 50% perearstinimistutest, on alkoholiteemakäsitlus perearstikeskuses laiemalt levinud ning patsiendid võivad julgesti oma arsti või õega alkoholitarvitamisest juttu teha.

ALVAL_2021

Detailed info

Year
2022
Publisher
Tervise Arengu Instituut
Authors
Tõnu Jürjen