Skip to content
Sotsiaaltöö

Kommentaar

Inimõiguste käsitlemine Tallinna Ülikooli õppekavades.

Marju Medar, Mariann Märtsin, Ingrid Sindi
Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalkaitse suuna õppekavade kuraatorid


Inimõiguste õpe on Tallinna Ülikoolis nii sotsiaaltöö bakalaureuse ja magistritaseme õppekavades kui ka sotsiaalpedagoogika-lastekaitse magistriõppe kavas. See on jagatud eri kursuste vahel – mõnes neist käsitletakse seda süvendatult ja mõnes koos teiste teemadega.

Üle-ülikooliline kohustuslik aine „Ühiskond ja õigus“ annab ülevaate õiguse tähendusest ühiskonnas ning Euroopa Liidu ja Eesti õigussüsteemist, sh inimõigustest. 

Kohustuslike erialaainetega omandatakse üldteadmised sotsiaalsetest õigustest põhiseaduse tähenduses ning riigi, kohaliku omavalitsuse, isiku ja perekonna kohustustest nende tagamisel. Räägitakse sotsiaaltööst kui väärtustel põhinevast elukutsest; selgitatakse positiivset inimkäsitlust, -käitumist, väärtusi ja vastutust, samuti inimõigusi ja nendega arvestamist. Ainekursus „Sotsiaaltöö erivajadustega inimestega” arendab arusaamist neile võrdsete võimaluste loomisest ühiskonnas. 

Valikainena saavad üliõpilased läbida „Kogukonnatöö praktika“ kursuse, kus käsitletakse erialast eetikat, inimõigusi ja kollektiivset vastutust. Üliõpilane kavandab ja läbib praktika, analüüsib seminarides ja portfoolios praktikakogemusi, õppides enda ja kaaslaste tagasisidest.

Püüdleme selle poole, et sõna inimõigused oleks põhimõte, millest praktikud igapäevatöös lähtuvad. Abistavas elukutses (näiteks lastekaitsetöö) on inimõigusi sageli keeruline või isegi vastuoluline järgida. Näiteks on lapsi, noorukeid või lapsevanemaid, kes elu keerdkäikude, elukogemuste, struktuurse ebavõrdsuse või sügavalt isiklike vajaduste tõttu on muutunud abivajajaks. Kuidas aga aidata neid nii, et samal ajal austatakse inimest iseseisva isiksusena, inimõiguste subjektidena? See on üks küsimus, mida lastekaitset ja -hoolekannet käsitlevatel kursustel mõtestatakse.

Seega pööratakse TLÜ õppekavades inimõigustele küll tähelepanu, kuigi need pole veel täielikult lõimitud. Kas ja millises mahus sellega jätkame, on õppekava arendamise üks küsimus.