Loe Sotsiaaltöö uudiskirja artikleid

Tagasi

02. OKTOOBER 2020

Muutub raske ja sügava puudega laste teenuste korraldus

Alates 2015. aasta 1. novembrist on Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel pakutud raske ja sügava puudega lastele sotsiaalkindlustusameti (SKA) kaudu lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja toetava teenusena transporditeenust.


1. jaanuarist 2021 võetakse kasutusele uus korraldusmudel, mille järgi teenust hakkavad korraldama kohalikud omavalitsused, taotledes selleks toetust.
Toetust saab taotleda perioodiks 01.01.2021–31.12.2022. Toetuse andmise tingimused ja kord avaldatakse sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel oktoobri alguses ja pärast avaldamist saadetakse kõigile KOVidele ka asjakohane teavituskiri.

Teenused on mõeldud raske ja sügava puudega lastele vanuses 0–17 (k. a), kes on vanema (sh hoolduspere vanem ja eestkoste vanem) hooldamisel ja võivad vajada ööpäevaringset hooldust ning järelevalvet või tuge päevasel ajal.

Lapse teenusevajadus peab olema hinnanud kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja STARis (sotsiaaltoetuste ja -teenuste infosüsteem) koostatud juhtumiplaanis. Selle tegevuskavas tuleb välja tuua konkreetse tugiteenuse vajadus ja sagedus ning sellele peab olema lisatud lapsevanema allkirjastatud tahteavaldus.

Toetuse saamiseks peab KOV esitama sotsiaalteenuste osutamise õigusakti väljavõtte, teenuse osutamise mudeli kirjelduse, iga teenuse hinna ja KOVi kontaktisiku andmed.
KOVil on võimalus taotleda teenuse osutamise toetamist kuni 24 kuuks. Toetuseks ettenähtud kogusumma on 13,6 milj eurot, igale KOVile eraldatav summa oleneb raske ja sügava puudega laste arvust.

Toetusega soovitakse eelkõige toetada lapsi, kes on saanud ESFi rahastatud teenust perioodil 2015–2020, et projekti tegevustest väljumine oleks KOVile ja lapsevanematele sujuvam.
Aastatel 2015–2020 loodi ESF projekti toel üle-eestiline teenuseosutajate võrgustik ning raske ja sügava puudega lapsed on saanud vajalikke tugiteenuseid koostöös kohalike omavalitsuse üksuste, erinevate teenusepakkujate ja SKAga.

Raske ja sügava puudega lapsed, kelle teenusevajaduse on hinnanud KOVi lastekaitse- või sotsiaaltöötaja ja kellele kohaliku omavalitsuse üksus ise ei saa tagada vajalikus mahus tugiteenuseid, saavad ESF-projekti rahastuse toel vajalikke teenustunde lisaks.

ESFi raha saab kasutada 2022. aasta lõpuni. Pärast seda peavad raske ja sügava puudega lastele tagama tugiteenuste osutamise kohalikud omavalitsused. Seetõttu leiti, et on otstarbekas minna praeguselt korraldusmudelilt üle kohaliku omavalitsuse rolli suurendavale korraldusele.

Toetuse andmist KOVile peeti vajalikuks seetõttu, et KOVil tekib selge ülevaade teenuseid vajavatest lastest ning teenuste osutamiseks vajaminevatest summadest.
Koostöös teenuseosutajate ja SKAga saab KOV kujundada ESFi rahastusperioodi vältel oma vajadustele kohase mõistliku teenuse osutamise korra ja tingimused.