Uuendused

Tagasi

Tervishoiusektori majandustulemused paranesid

21. NOVEMBER 2019

Tervishoiuteenuse osutajate 2018. aasta majandustulemused olid paremad kui aasta varem. Tulu teenuste müügist kasvas Haigekassa rahastuse suurenemise tõttu ja majandustegevuse kasum oli kolmandiku võrra suurem kui 2017. aastal, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldatud andmetest.

Tervishoiuteenuse osutajate tulu majandustegevusest oli 11% suurem kui aasta varem ja ületas 1,3 miljardit eurot. Suure osa tervishoiuteenuste eest tasub teenuseosutajatele Haigekassa. 2018. aastal laekus Haigekassalt 67% tervishoiusektori tuludest – üle 900 miljoni euro. Suurim osa sellest läks haiglatele (77%), järgnesid perearstiabi (14%), hambaravi ja ambulatoorne eriarstiabi (4%). 2017. aastaga võrreldes suurenesid laekumised Haigekassalt 12%. Kõige kiiremini kasvas Haigekassa rahastus hambaraviteenuse osutajatele, mis oli 40% suurem kui aasta varem. Seda mõjutas täiskasvanute mitterahalise hambaravihüvitise laialdasem rakendamine ja hüvitise suurenemine ning proteesihüvitise lisandumine.

14% tervishoiusektori tuludest laekus patsientidelt. 2018. aastal olid patsientide laekumised tervishoiuteenuste eest 6% suuremad kui eelnenud aastal. Patsientide laekumiste kasv aeglustus peamiselt Haigekassa rahastuse suurenemisega. Hambaraviteenuse osutajate tuludes vähenes patsientide osatähtsus 2017. aasta 76%-lt 2018. aastal 71%-ni Haigekassa rahastuse suurenemise tõttu. Keskmisest kiiremini kasvasid laekumised patsientidelt ambulatoorse eriarstiabiosutajate tuludes, kuid nende kasv oli siiski väiksem kui aasta varem.

majandus2018

Tervishoiuteenuse osutajate majandustegevuse kulud olid väiksemad kui tulud. Suurim osatähtsus kuludes on tööjõukuludel, 2018. aastal oli see 55%. Tööjõukulud olid 12% suuremad kui eelnenud aastal ja kasvasid sarnases tempos kõigis peamistes teenuseliikides.

Tervishoiusektori majandustegevuse tulemuseks oli enam kui 86 miljoni eurone kasum. Suurima kasumiga lõpetasid haiglad – ligi 33 miljonit eurot, mis oli üle 7 miljoni suurem kui aasta varem. Järgnesid perearstikeskused, kes teenisid ligi 19 miljonit eurot kasumit. Miljoni euro võrra väiksema kasumi said hambaraviosutajad. 13% teenuseosutajatest lõpetasid aasta kahjumiga.

Tervishoiuteenuse osutajad investeerisid põhivarasse üle 74 miljoni euro, mis oli üle kolmandiku võrra suurem kui 2017. aastal. Enam kui pool investeeringutest tehti ehitistesse. Euroopa Liidu struktuurifondide toel rajatavad esmatasandi tervisekeskused valmisid või on veel lõpetamata mitmes maakonnas. 40% investeeringutest tehti masinatesse ja seadmetesse, millest enamus on investeeringud meditsiiniseadmetesse.

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati tervishoiuteenuse osutajate 2018. aasta andmed tulude ja kulude ning põhivara liikumise kohta, samuti haiglavõrgu arengukava haiglate tulude-kulude kohta.

Loe lisa...

 

Tervishoiukulud 2018

31. OKTOOBER 2019

Eesti 2018. aasta tervishoiukulud kasvasid aastaga 14,5% küündides 1,74 miljardi euroni. Avaliku sektori kulud (s.o Eesti Haigekassa, keskvalitsus, KOV) suurenesid 13% ja inimeste enda kulutused tervishoiule 19%.

Leibkondade kulud kasvasid kiiremini kui avaliku sektori kulud, kuigi avaliku sektori panus tervishoiukulude absoluutkasvu on suurem. Avaliku sektori osa tervishoiukuludes suurenes aastaga 147 miljoni euro võrra, leibkondade kulutused suurenesid 68 miljonit eurot.

tervishoiukulud2018

Leibkondade omaosaluse osatähtsus tervishoiukuludes 2018. aastal pisut kasvas, suurenedes aastaga 23,6%-lt 24,5%-le. Selles osas on Eesti jõudmas kriitilise piirini (25%), mille ületamisel võivad tekkida raskused arstiabi, hambaravi, ravimite ning teiste eluks vajalike teenuste ja -kaupade eest tasumisel. Inimeste omaosaluse osatähtsus tervishoiukuludes on Eestis viimasel kümnel aastal püsinud suhteliselt samal tasemel ning on olnud oluliselt suurem kui WHO soovituslik tase – 15% ja kõrgem kui OECD riikide keskmine – 21% (2017).

Andmete tõlgendamisel on oluline tähelepanu pöörata sellele, et alates 2018. aastast toimus tervishoiuteenuste kulude arvestuses muudatus, mille käigus laiendati Eesti Haigekassa tulubaasi ja viidi osa seni riigieelarvest rahastatavaid teenuseid Eesti Haigekassa eelarvesse. Haigekassasse koondus seni riigieelarvest rahastatud kiirabi teenuste rahastamine (45 miljonit eurot) ja tuberkuloosiravimite soetamine (0,4 miljonit eurot). Lisaks toimus muutus sotsiaalhoolekandeteenuste kulude arvestuses, mis mõjutas kõige rohkem leibkondade omaosaluse kasvu õendusabi teenustele, kuna sisse on arvestatud uusi teenuseid ja nendele tehtud kulud ei olnud varem kaasatud.

Tervishoiukulude reaalkasv, mis võtab arvesse tarbijahinnaindeksi mõju, oli 2018. aastal 5,4%. Võrreldes eelnenud aastaga kasv kiirenes 3,8 protsendipunkti võrra.

2018. aastal tõusis tervishoiukulude osatähtsus SKP-st 6,7%-ni, mis on Euroopa Liidu riikidest üks madalamaid. 2017. aastal oli Euroopa Liidu keskmine tervishoiukulude osatähtsus 9,6%, samas kui Eesti tervishoiukulude osatähtsus SKP-st oli 6,4%.

tervishoiukulud SKP2018

Tervishoiukulude andmed rahastamismudelite, rahastamisallikate, teenuste ja teenuseosutajate järgi on avaldatud TAI tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis.

Loe lisa...

 

Avaldame 2017. ja 2018. a registreeritud tuberkuloosijuhtude ravitulemuste andmed

20. NOVEMBER 2019

2018. aastal registreeriti Eestis 147 tuberkuloosijuhtu, neist 30 olid multiravimresistentse vormiga tuberkuloosi juhud (MDR-TB).
MDR-TB puhul on TB-tekitaja resistentne kahe peamise TB-ravimi, isoniasiidi ja rifampitsiini suhtes, lisaks võib esineda resistentsus ka teiste TB ravimite suhtes. MDR-TB allub raskemini ravile ning selle ravi kestab poolteist kuni kaks aastat, ravimtundliku vormiga TB korral on ravi pikkus 6–9 kuud. Sellest tulenevalt vaadatakse nende vormide ravitulemusi eraldi.

2018. a registreeritud ravimtundliku TB-ga 117 patsiendist alustas ravi 106 patsienti, 11 patsienti suri enne ravi alustamist, neist 3 tuberkuloosi ja 8 muudel põhjustel. Ravi alustanutest paranes 97 (91,5%), 5 patsienti suri muude kaasuvate haiguste tõttu, 2 lahkus Eestist ja 2 patsienti on jälgimiselt kadunud.

2018. aastal registreeritud 30-st MDR-TB juhust alustas ravi 29, neist 16 (55,2%) on 2019. a novembriks paranenud, 3 surnud, 2 lahkunud Eestist ning 8 patsiendi ravi jätkub.
2017. aastal diagnoositud 36-st MDR-TB juhust alustas ravi 34, neist on paranenud 27 (79,4%), 2 jälgimiselt kadunud, 3 surnud, ühe patsiendi ravi osutus mitteefektiivseks, ühel juhul ravi veel jätkub.
Detailsemaid andmeid ja varasemate aastate ravitulemusi vaata tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist tabelitest TB71 ja TB72.

Loe lisa...

 

Tervisestatistika andmebaasi töö taastatud

29. OKTOOBER 2019

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas on taas kättesaadav.

Loe lisa...