Statistika

Tagasi

16. OKTOOBER 2019

Tervishoiutöötajate töötasu, märts 2019

Tervishoiutöötajate keskmine tunnipalk suurenes 2019. aasta märtsis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kõikidel ametikohtadel, selgus Tervise Arengu Instituudi läbi viidud tervishoiutöötajate palgauuringust. 

Arstide keskmine brutotunnipalk koos lisatasudega oli tänavu märtsis 16,64 eurot, mis on 8,6% enam kui aasta varem. Hambaarstide keskmine tunnipalk oli 21,41 eurot ja see kasvas 10,7%. Õendustöötajate ja hooldajate keskmine brutotunnipalk koos lisatasudega oli vastavalt 8,23 ja 5,03 eurot tunnis, kasv võrreldes eelmise aastaga vastavalt 10,1% ja 10,9%.

Vastavalt tervishoiutöötajate kollektiivlepingule kehtis 2019. aasta märtsis arstide tunnitasu alammäär 11,35 eurot ja eriarstidel 12,00 eurot. Arsti tunnitasu alammäär kehtib arsti kvalifikatsiooni nõudval ametikohal töötavale isikule (abiarstid, erialase spetsialiseerumiseta arstid, arst-residendid). Eriarsti tunnitasu alammäär kehtib eriarstina registreeritud arstile, kes osutab eriarstiabi, üldarstiabi või kiirabi. Tunnitasu alammäär õdedel, ämmaemandatel ja tervishoiu tugispetsialistidel oli 6,85 eurot, kiirabitehnikutel 5,82 eurot, erakorralise meditsiini tehnikutel 6,17 eurot ning hooldajatel 4,20 eurot.
Kuigi suuremal osal tervishoiutöötajatel ületab tunnipalk kollektiivlepingus ettenähtut ning võrreldes eelmise aastaga on alla alammäära tasustatud ametikohtade arv vähenenud, on siiski töötajaid, kelle tasu jääb veel alla kehtestatud alammäära. Eriarstide hulgas on neid 11%, õendustöötajatest moodustavad nad 5% ja hooldajatest 3%. Ligi pooled alla alammäära tasustatud eriarstidest töötavad perearstiabiasutustes. Siinkohal tuleb arvestada, et erasektoris on võimalus võtta välja dividende ja saada nii lisatulu.

Arstide mediaan kuupalk koos kõigi lisatasudega oli 2019. aasta märtsikuus 2615 eurot, õendustöötajatel 1409 eurot ning hooldajatel 882 eurot, kasvades aastaga vastavalt 4,6%, 8,6% ja 8,3%.

Eesti keskmine brutotunnipalk oli 2019. aasta I kvartalis 7,90 eurot ja see kasvas aastaga 7%. Arstide brutotunnipalk on kasvanud Eesti keskmisest palgast kiiremini ning see on Eesti keskmisest tunnipalgast 2,1 korda kõrgem.

Tervishoiutöötajate palgauuringu andmed ning mõisted ja metoodika on kättesaadavad Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja uuringute andmebaasis.