Statistika

Tagasi

01. MÄRTS 2017

Tervisestatistika aastaaruanne 2016

Instituudi tervisestatistika osakond annab oma eelmise aasta aruandes ülevaate arendustegevustest, tulemustest ja tehtud töödest.
Tihe koostöö oli tervishoiuteenuse osutajatega nii statistika kogumise osas, kui ka andmete tõlgendamisel, mis lubas minna sügavamalt detailidesse. 2016. aasta oli viljakas tervisestatistika analüüside, trükiste ning muude toodete ja teenuste poolest – osakonnas koostati 14 analüüsi ja trükist. Aastatega on osakonna hallatav tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi külastuste ning andmete vaatamiste arv samm-sammult kasvanud. Keskmine andmebaasi külastuste arv ulatus mullu 60-ni ühes tööpäevas.
Eelmise aasta tervisestatistika kasutajate uuringu tulemused näitavad, et tarbijate seas on rahulolu tervisestatistika osas hea – andmeid hindab usaldusväärsuseks keskmiselt 90% tarbijatest.
Osakonna üheks prioriteediks on andmeesitajate aruandekoormuse vähendamine. Jätkuvad tööd administratiivsete andmeallikate arendamise ja kasutusele võtmisega. Üheks potentsiaalseks andmeallikaks on tervise infosüsteem, mille esimesed kokkuvõtted võrdluses agregeeritud aruandega kogutud statistikaga tulid avaldamisele. Kuna tervise infosüsteemi andmed ei vasta veel statistika kvaliteedinõuetele, juhib osakond tähelepanu süsteemi edastatud andmete tehnilistele ja sisulistele vigadele.
Pikemalt saab nende ja teiste olulisemate 2016. aasta tööde kohta lugeda tervisestatistika aastaaruandest.