Statistika

Tagasi

05. JUULI 2016

Ravivoodid, 2015. a esialgsed koondandmed

Avaldatud on 2015. aasta päeva- ja haiglaravi voodite esialgne koondstatistika ning korrigeeritud on varem avaldatud haiglaravi voodite 2015. aasta kvartalistatistikat. Lisatud ka esialgsed andmed haiglavõrgu arengukava haiglate kohta eraldi (tabelid HH08, RV701, RV711) ning haiglad aasta lõpu seisuga omandivormi, liigi ja maakonna järgi.

2015. aasta lõpus töötas Eestis 55 haiglat, neist 3 olid regionaal-, 4 kesk-, 11 üld-, 4 kohalikud, 3 taastusravi-, 9 eri- ja 21 õendushaiglad. Aasta jooksul lõpetas tegevuse kolm õendushaiglat. 55 haiglast 21 kuulusid erasektori omandisse ja jagunesid järgmiselt: 9 õendus-, 7 eri-, 3 kohalikku ja 2 taastusravihaiglat.

2015. aasta jooksul sai haiglaravi rohkem kui 230 000 inimest, neist 12% olid lapsed. Haiglaravil veedetud ööpäevi tuli aasta jooksul iga Eesti elaniku kohta ligikaudu 1,4. Keskmiselt veetis üks hospitaliseeritu haiglas kaheksa päeva. Kõige pikem oli ravikestus tuberkuloosi raviks mõeldud vooditel, kus patsiendi ravi jäi 73 päeva piiresse. Järgnesid iseseisva statsionaarse õendusabi voodid ja akuutpsühhiaatria voodid, millel kestis ravi 26–27 päeva.

Ühe ravivoodi kohta oli aasta jooksul haiglaravil 33 patsienti ning keskmine voodihõive jäi veidi alla 74%. Need näitajad on samas suurusjärgus 2014. aasta tulemusega.

Haiglavõrgu arengukava haiglate, kuhu kuuluvad kõik piirkondlikud, kesk- ja üldhaiglad – kokku 19 haiglat, ravivoodite arv moodustab 81% kõigist Eesti haiglates olevatest 7317 statsionaarsest ravivoodist. Aasta jooksul oli neis haiglates pea 92% kõigist Eestis haiglaravil viibinutest ning nende ravil veedetud voodipäevad moodustasid 2015. aastal haiglates veedetud 1,88 miljonist voodipäevast 83%.

Päevaravi osutavate asutuste arv vähenes võrreldes 2014. aastaga kahe võrra, 57 asutuselt 55-le. Kuigi aastaga on teenuse osutajaid vähemaks jäänud, kasvas päevaravi saanute arv 4%. Päevaravi osutavatest asutustest 65% kuulub erasektorisse, kuid enamiku (83%) päevaraviteenusest osutavad avaliku sektori asutused, st haiglad oma päevaravi osakondades.

Aasta koondandmete tabelid asuvad Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi „Ravivoodid - Aastastatistika“ ning kvartalite korrigeeritud andmed samas „Lühiajastatistika“ all. Haiglavõrgu arengukava haiglate andmete detailsemaks vaatamiseks „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“ → „Haiglavõrgu arengukava haiglad“.

Lõplikud andmed avaldatakse 5. oktoobril 2016.