Statistika

Tagasi

01. JUUNI 2016

Geriaatrilised hindamised 2015

Avaldati geriaatriliste hindamiste statistika 2015. aasta kohta.

Geriaatriline hindamine on multiprobleemse toimetulekuhäirega täiskasvanu e geriaatrilise patsiendi tervisliku, funktsionaalse ja sotsiaalse seisundi hindamine ja individuaalse teenusteplaani teostamine meeskonna poolt, mille koosseisus on arst (geriaatria-alase ettevalmistusega), õde, sotsiaaltöötaja ning vajadusel teised spetsialistid. Isikud arvestatakse hindamise põhiselt (st aasta jooksul korduvalt hinnatud isikud arvestatakse korduvalt).

Kui 2012–2014 aastal osutas geriaatrilise hindamise teenust üksteist haiglat üle Eesti, siis 2015. aastal oli teenus kättesaadav vaid kaheksas haiglas, sest kolm haiglat ei osutanud teenust seoses Eesti Haigekassaga lepingu lõpetamisega.

2015. aastal langes geriaatriliste hindamiste arv 54% võrreldes eelmise aastaga.

43%-l juhtudest teostati geriaatrilisi hindamisi haiglate õendusabi osakondades, 41%-l juhtudest viidi geriaatrilised hindamised läbi teises statsionaarses osakonnas viibivate eakate tervislikule, funktsionaalsele ja sotsiaalsele seisundile. Ambulatoorses osakonnas viibijate ja mujalt suunatute osakaal jäi 16% juurde.

Geriaatrilise hindamise tulemusena vajas 27% statsionaarset õendusabi (2014. aastal 22%) ning 3% ambulatoorset õendusabi (2014. aastal 7%). Hinnatutest patsientidest 15% vajas sotsiaalhoolekande teenuseid (2014. aastal 30%).