Statistika

Tagasi

08. APRILL 2016

Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2015

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati uuringu "Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile" 2015. aasta andmed

73% Eesti elanikest peab arstiabi kvaliteeti heaks ning 42 % on rahul arstiabi kättesaadavusega.

Eesti elanike hinnangul on kitsaskoht eeskätt eriarstiabi kättesaadavus, millega seoses on probleeme olnud 18 %-l inimestest, kes on viimase aasta jooksul eriarsti külastanud.

Varem on rahulolu arstiabi kättesaadavusega jäänud vahemikku 43–55%, olles 2014. aastal 43%. Seega ei ole hinnang arstiabi kättesaadavusele Eestis oluliselt muutunud, kuid rahulolematus on aastate jooksul pigem kasvanud.

Probleeme on kogenud eelkõige Põhja-Eesti (sh Tallinna) elanikud. Kõige enam on eriarstiabi kättesaadavusega rahul madalama haridustasemega ja hea tervisega isikud ning Lõuna-Eesti elanikud.

Arstiabi kvaliteediga on rahul 73% vastanutest. 2014. aastal oli see näitaja 70%. Keskmisest enam annavad arstiabi kvaliteedile positiivse hinnangu 15–19 ja 60–74-aastased inimesed, kes elavad üldiselt Lõuna- ja Lääne-Eestis. Samuti peavad arstiabi kvaliteeti paremaks need inimesed, kes hindavad oma tervist heaks või väga heaks.

77% elanikest on viimase aasta jooksul pöördunud oma terviseprobleemiga mõne arsti poole. Kõige enam ehk 62% inimestest külastas perearsti. Eriarsti juures käisid viimase aasta jooksul 42%vastanutest. Kõige enam on elanikud rahul hambaarsti- ja pereõeteenusega.

Soovitusliku sagedusega (kord aastas või sagedamini) külastab hambaarsti 40% elanikest – varasematel aastatel on antud näitaja jäänud 36–43% vahemikku. 52% neist, kes viimase 12 kuu jooksul ei ole käinud hambaarsti juures tegid seda viimati kuni 2 aastat tagasi. Peamiseks põhjuseks, miks hambaarsti külastatakse harvemini kui kord aastas, on majanduslikud põhjused (hambaarst on kallis) 46%.

Elanike teadlikkus tervishoiuvaldkonna e-teenustest on kasvanud – kasvas patsiendiportaali tuntuse (40%-lt 49%-le) ja külastamine (11%-lt 17%-le). Samuti ollakse üha teadlikumad võimalusest vaadata riigiportaalis eesti.ee oma ravimiretsepte ja nende ajalugu: teadlike hulk on kasvanud võrreldes eelmise aastaga 45%-lt 56%-le.

Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa iga-aastase uuringu eesmärk on saada ülevaade, milline on elanike rahulolu tervishoiukorralduse, tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga, kuidas hinnatakse oma tervist ja eluviise, kui suur osa elanikkonnast on kuulnud digitaalsest terviseloost ning kui teadlikud on elanikud oma õigustest patsiendina.