Statistika

Tagasi

21. OKTOOBER 2015

Tervishoiutöötajate töötasu, märts 2015

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati täna ka 2015. aasta märtsikuu tervishoiutöötajate töötasu uuringu andmed. Eraldi on andmed välja toodud ka haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes.

Iga-aastase uuringu järgi oli osalise- ja täistööajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta tänavu märtsis 10,78 eurot, kasvades aastaga 6,6 protsenti. Õendustöötajate ja hooldajate keskmine brutopalk ilma lisatasudeta oli vastavalt 5,47 ja 3,11 eurot tunnis, tõustes aastaga õendustöötajatel 9,8 protsenti ja hooldajatel 13,9 protsenti.

Vastavalt uuele kollektiivlepingule on alates 1. jaanuarist 2015 arstide tunnitasu alammäär üheksa eurot, õdedel, ämmaemandatel viis eurot ja hooldajatel kolm eurot tunnis.

Kuigi enamikul ületab palk kollektiivlepingus ettenähtut, on töötajaid, kelle tasu jääb alla kehtestatud alammäära. Võrreldes eelmise aastaga on nende ametikohtade arv mitmekordistunud. Võib arvata, et märtsiks 2015 ei jõudnud asutused veel uute palgaalammääradega kaasa minna.

Arstide hulgas on alla alammäära tasustatud ametikohti 16,2 protsenti, õendustöötajatest moodustavad nad 7,8 protsenti ja hooldajatest 2,5 protsenti. Enamus alla alammäära tasustatud arsti ja õendustöötajate ametikohtadest asub perearstiabiasutustes ja haiglates, jagunedes arstide puhul vastavalt 40 ja 39 protsenti ning õendustöötajate korral 36 ja 38 protsenti. Perearstiabiasutuse puhul tuleb arvestada, et neis võetakse võrreldes teiste tervishoiuasutustega rohkem dividende.

Arstide põhitunnipalga mediaan oli 2015. aastal 9,29 eurot – ehk siis pooltel arstidel oli põhitunnipalk madalam kui 9,29 eurot. Õendustöötajate põhitunnipalga mediaan oli 5,15 eurot ja hooldajatel 3,09 eurot.

Uuringu andmetel oli täistööajaga töötavate arstide keskmine brutokuupalk koos lisatasudega 2250 eurot, kasv võrreldes eelmise aastaga oli 8,2 protsenti. Täiskoormusega õendustöötajate brutokuupalk lisatasudega oli 1140 eurot ja hooldajatel 674 eurot, kasvades vastavalt 12,8 protsenti ja 15,5 protsenti.

Statistikaameti andmetel kasvas riigi keskmine palk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,5 protsenti, moodustades 1010 eurot. Riigi keskmisest töötasust oli arstide palk 2,2 korda kõrgem, õendustöötajate palk ületas riigi keskmist 13 protsenti ja hooldajate tasu moodustas riigi keskmisest palgast 67 protsenti.

Tervishoiutöötajate palgauuringut on alates 2002. aastast läbi viidud iga aasta märtsikuus. Uuringu lühianalüüs on leitav Tervise Arengu Instituudi uuringute lehelt.