Statistika

Tagasi

29. MAI 2015

Geriaatrilised hindamised 2014

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati tervishoiuteenuse osutajate teostatud geriaatriliste hindamiste 2014. aasta andmed

2014. aasta geriaatriliste hindamiste arv sarnaneb 2012. ja 2013. aastal teostatud geriaatriliste hindamiste arvuga. Võrreldes 2013. aastaga on kahe protsendipunkti võrra kasvanud üle 85-aastaste osakaal kõigi hinnatute hulgas. 

Valdavalt (85,1%-l juhtudest) tehti geriaatrilisi hindamisi haiglate hooldusravi osakondades, vaid 11,7% hinnangut anti teises statsionaarses osakonnas viibivate eakate tervislikule, funktsionaalsele ja sotsiaalsele seisundile. Ambulatoorses osakonnas viibijate ja mujalt suunatute osakaal jäi alla 5%. 

Geriaatrilise hindamise tulemusena vajas 20% statsionaarset hooldusravi (2013. aastal 24%) ning 6,6% ambulatoorset hooldusravi. 27,6% hinnatutest vajas sotsiaalhoolekande teenuseid. 

Geriaatriline hindamine on multiprobleemse toimetulekuhäirega täiskasvanu e geriaatrilise patsiendi tervisliku, funktsionaalse ja sotsiaalse seisundi hindamine ja individuaalse hooldusraviplaani teostamine meeskonna poolt, mille koosseisus on arst (geriaatria-alase ettevalmistusega), õde, sotsiaaltöötaja ning vajadusel teised spetsialistid. Isikud arvestatakse hindamise põhiselt (st aasta jooksul korduvalt hinnatud isikud arvestatakse korduvalt).