Statistika

Tagasi

07. MAI 2015

Narkomaaniaravi andmekogu andmed 2008-2013

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati narkomaaniaravi andmekogu 2008-2013. aasta andmed narkomaaniaravil viibijate kohta

Riiklik register Narkomaaniaravi Andmekogu alustas oma tööd raviteatiste kogumisega 2008. aasta 1. jaanuaril. Narkomaaniaravi andmekogu asutamise ja pidamise eesmärgiks on narkomaaniaravile pöördunud isikute andmete töötlemine, mis on vajalik narkomaania esinemise analüüsimiseks ja sellealaste tervishoiuteenuste korraldamiseks, narkomaania preventsioonimeetmete kavandamiseks ja nende tõhususe hindamiseks ning narkomaaniaravi statistika korraldamiseks.

Perioodil 01.01.2008 - 31.12.2013 saadeti Narkomaaniaravi andmekogusse 5597 raviteatist, neist 3492 ravi alustamise ja 2105 ravi lõpetamise teatist. Läbi aastate, enamik (ligi 80%) ravile pöördunutest on meessoost, 2/3 ravile pöördujatest on ravil korduvalt. Aastate lõikes on muutunud mõnevõrra ravile pöördunute vanuseline koosseis, kui 2008 oli see 27,0, siis 2013 aastaks oli see tõusnud 31,3 eluaastani. Põhiline ravile pöördujate poolt kuritarvitatud sõltuvusaine on ülekaalukalt fentanüül (üle 75% ravialustest on nimetanud fentanüüli peamiseks tarvitatavaks sõltuvusaineks). Kolmandik narkomaaniaravi andmekogusse kantud ravijuhtudest lõpetatakse patsiendi ravile mitte-ilmumise tõttu.

Nii nagu seadus sätestab on narkomaaniaravi andmekogu anonüümne. Andmekogusse ei koguta isikut üheselt identifitseerida võimaldavaid andmeid, nagu ravialuse nimi, isikukood, täpne sünniaeg või täpne kodune aadress. Kuna andmekogu ei sisalda isikut üheselt tuvastavaid andmeid, kajastab narkomaaniaravi andmekogu narkomaaniaravi ravijuhte, mitte isikuid.

Andmeid peavad Narkomaaniaravi andmekogusse esitama kõik Eestis psühhiaatria tegevusluba omavad tervishoiuteenuse pakkujad, kui nende poole pöördub patsient sõltuvusprobleemiga (välja arvatud alkoholi ja tubakasõltuvus) ja sooviga sellest vabaneda. Selleks täidab raviarst narkomaaniaravi andmekogu jaoks loodud programmis (NARIS) elektroonse ravi alustamise teatise. Ravi lõpetamise teatise saadab raviarst patsiendi kohta, kui patsiendile oli määratud üle 3 kuu pikkune ravi ja see ravijuht lõppes tervenemisega või katkestati mingitel muudel põhjustel.