Statistika

Tagasi

30. NOVEMBER 2014

Tervishoiuasutuste majandustegevus 2013

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati tervishoiuteenuse osutajate 2013. aasta andmed tulude ja kulude ning põhivara liikumise kohta. 

Tervishoiuteenuseid osutavatest asutustest lõpetas 2013. majandusaasta positiivse tulemusega 85% asutustest. See tulemus on sama, mis ka 2012. aastal.

Perearstiasutuste hulgas oli selliseid asutusi 91% (2012 - 89%), haiglatest ja kiirabiasutustest 60% (2012 – vastavalt 78% ja 40%). Võrreldes 2012. aastaga kujunes majandusaasta edukaks enamikus tervishoiuteenuse osutajate gruppides, v.a kiirabi ja diagnostikaasutused.

Kõigi tervishoiuteenuse osutajate tuludest moodustasid 67% haigekassa poolt rahastatavad teenused. Asutuse liigiti oli haigekassa tulude osatähtsus kõige suurem perearstiasutustes (95%), neile järgnesid haiglad (79%) ja õendusabiasutused (75%).

Kõige suurem osa haigekassa poolt tervishoiuteenuste osutamiseks eraldatud summadest läks haiglatele. Haiglate osatähtsus haigekassa eraldistes oli 67% (2012 - 79%), neile järgnesid perearstiasutused 9% (2012 - 12%).

Riigi panus tervishoiuteenuse finantseerimisse oli kõige suurem kiirabiasutuste puhul, moodustades 96% (2012 - 97%) nende tuludest. Kiirabiasutustele järgnesid haiglad, kelle tuludest 8% (2012 - 9%) laekus riigieelarvest ja eriarstiabiasutused 3%-ga. Haiglate osatähtsus riigieelarvest tervishoiuteenuste osutamiseks eraldatud summades oli jätkuvalt suurim – 65% (2012 - 66%). Haiglatele järgnes kiirabi 18%-ga.

Tervishoiuteenuse osutajate kuludest moodustasid suurima osa tööjõukulud – ca 51% (2012 – 50%). Tööjõukulude osatähtsus kõigist tervishoiuteenuse osutajate tegevuskuludest on püsinud viimastel aastatel stabiilsena. Tööjõukulude osatähtsus tegevustuludest oli suurem kiirabi- (75%; 2012. a 77%) ja õendusabiasutustes (72%; 2012. a 66%) ja väikseim diagnostika- (30% ) ja taastusraviasutustes (30%; 2012. a 35%).

Materiaalse põhivara soetus on vähenenud (2013 - 109 milj, 2012 – 120 milj), kuid samas on suurenenud kinnisvarainvesteeringud haiglate ja perearstiasutuste lõikes. Investeeringud immateriaalsesse põhivarasse on märgatavalt kasvanud (2013 – 21,8 milj; 2012 – 3,4 milj). Suurim immateriaalse põhivara kasv on toimunud firmaväärtuse arvelt (st seoses osaluse omandamisega (sidus)ettevõttes).