Statistika

Tagasi

27. OKTOOBER 2014

Tervishoiukulud 2013

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati tervishoiukulude 2013. aasta andmed.

2013. aastal oli tervishoiu jooksevkulude maht 1,12 miljardit eurot. Tervishoiukulude arvestamisel on esmakordselt Eestis rakendatud uut metoodikat ning toimunud on ka muudatused mõistete osas.

Tervishoiu jooksevkuludest enamiku, 66,4%, moodustasid Eesti Haigekassa kulutused. Leibkondade kulutused moodustasid jooksevkuludest 22,3% ja valitsuse omad 9,5%.

Eesti Haigekassa kulutas absoluutsummas enim hospitaliseeritud patsientide ravile, seda 270 miljonit eurot. Järgmine suurem kulugrupp olid kulutused põhilistele meditsiini ja diagnostikateenustele 152,4 miljoni euro ning retseptiravimite kompensatsioonile 103,4 miljoni näol.

Leibkondade omaosalusest hõlmasid suurima osa kulutused retseptiravimitele, kokku 61,6 miljonit eurot. Hambaravile kulutasid leibkonnad omaosalusena 60,9 miljonit eurot ning käsimüügiravimitele 40,7 miljonit eurot.

Keskvalitsuse kulutustest moodustasid suurima osa kulutused patsiendi transpordile ja päästetegevusele, kokku 28,9 miljonit eurot. Sellest enamiku moodustas kiirabiteenuse finantseerimine. Järgmine suurem kulugrupp oli varajase haigestumise seire programmid 18,4 miljoni euroga. Sellest oluline osa oli suunatud HIV-nakkuse vastu võitlemiseks. Kolmas suurem valitsuse tervishoiu kulugrupp oli hospitaliseeritud patsientide õendusabi 13,6 miljoni euroga.

Tervisehoiukulude arvestamisel on tänavu varasema System of Health Accounts (edaspidi SHA) 1.0 metoodika asemel rakendatud SHA 2011 metoodikat. Tegemist on rahvusvaheliselt standardiseeritud raamistikuga, mida kasutatakse tervishoiukulude süstemaatiliseks hindamiseks. Lähiaastatel võtavad sama metoodika kasutusele kõik tervishoiukulude hindamisega tegelevad riigid.

Eesti kontekstis toimus oluline muudatus mõistete osas. Varasemalt valdavalt kasutusel olnud tervishoiu kogukulude mõiste asemel kasutatakse kulutuste iseloomustamiseks tervishoiu jooksevkulude mõistet. Lühidalt öeldes tähendab see seda, et kapitalikulud on jäetud tervishoiukulude arvestusest välja.

Lisaks rahvusvahelisele metoodika muutusele uuenes ka Eesti leibkondade tervishoiukulude arvestusmetoodika. Varasemalt leibkonna eelarve uuringul põhinev metoodika asendati tervishoiuteenuste osutajate majandustegevusel baseeruva arvestusega.

Tervishoiukulude detailsemad andmed leiab Tervise Arengu Instituudi kodulehelt tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist ja tervisestatistika osakonna materjalide juurest.

Tervise Arengu Instituut juhib tähelepanu, et hetkel andmebaasis olevad 2013. aasta andmed on esialgsed. Lisaks tuleb eelmise aasta kulude võrdlemisel varasemate aastate omadega pidada silmas, et mõningad kulude erinevused võivad olla tingitud metoodilistest uuendustest.

Täpsemalt tervishoiukuludes ja metoodikas toimunud muudatusest antakse ülevaade 2013. aasta tervishoiukulude analüüsis, mis avaldatakse käesoleva aasta 30. detsembril. Varasemate aastate tervishoiukulude andmed on TAI-l plaanis SHA 2011 kujule viia järgmise aasta märtsis.