Statistika

Tagasi

21. OKTOOBER 2014

Tervishoiutöötajate palk 2014

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2014. aasta tervishoiutöötajate palgauuringu andmed

Osalise ja täistööajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta oli tänavu märtsis 10,12 eurot, õendustöötajatel 4,98 ja hooldajatel 2,74. Võrreldes 2013. aastaga neis ametigruppides brutotunnipalgad oluliselt muutunud ei ole, kasvades arstidel keskmiselt 2,5%, õendustöötajatel ja hooldajatel vastavalt 2,8% ja 1,8%.

Hambaarstide brutotunnipalk oli 11,87 eurot, mis võrreldes teiste ametigruppidega on muutunud rohkem. Aastane kasv on 12,5%.

Kuigi enamikul tervishoiutöötajatel ületab palk kollektiivlepingus ettenähtut, on sarnaselt eelmisele aastale töötajaid, kelle tasu jääb alla kehtestatud alammäära. Arstide hulgas on neid 7,5%, õendustöötajate seas 4,4% ning hooldajatest 1,6%. Nagu eelmisel aastal, oli ka tänavu alla alammäära tasustatud arsti ja õe ametikohti kõige rohkem perearstiabiasutustes. Siinkohal tuleb arvestada, et erasektoris on võimalus võtta dividende. Võrreldes eelmise aastaga on alla alammäära tasustatud ametikohtade arv vähenenud viiendiku võrra.

Palgastatistikas on oluline näitaja mediaan, mis näitab summat, millest 50% töötajaid saab vähem palka. Arstide, õdede ja hooldajate nii põhi- kui ka kogutunnipalga mediaantasu jäi 2013. aasta tasemele. Põhitunnipalga mediaantasu oli arstidel vastavalt 8,77, õdedel 4,66 ning hooldajatel 2,65 eurot. Märgatavalt tõusis (16%), hambaarstide kogutunnitasu mediaan mis on 10,81 eurot.

Täistööajaga töötavate arstide keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega oli 2014. aastal 2081 eurot, kasvades aastaga 7,2%. Täiskoormusega õendustöötajate brutokuupalk koos kõigi lisatasudega oli 1011 eurot ja hooldajatel 584 eurot, kasvades õdedel aastaga 2,8% ja langedes hooldajatel 2,1%.

Riigi keskmine palk kasvas Statistikaameti andmetel 2014. aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,3%, moodustades 966 eurot. Riigi keskmisest töötasust oli arstide palk sarnaselt eelmisele aastale 2,2 korda kõrgem, õendustöötajate palk ületas riigi keskmist 4,7% ja hooldajate tasu moodustas riigi keskmisest palgast 60%.

Tervishoiutöötajate palgauuringut on alates 2002. aastast läbi viidud iga aasta märtsikuus.

Detailsem lühiülevaade palgauuringu andmetest on kättesaadav siit.