Statistika

Tagasi

21. OKTOOBER 2013

Tervishoiutöötajate töötasu 2013

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati andmed tervishoiutöötajate brutotunnipalga ja brutokuupalga kohta aastal 2013.

Osalise ja täistööajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta oli tänavu märtsis 9,88 eurot, kasvades aastaga 13%, näitab Tervise Arengu Instituudi poolt iga-aastaselt läbiviidav tervishoiutöötajate palgauuring.

Arst-residentide ja hambaarstide tunnipalk tõusis 17%, olles vastavalt 8,15 ja 10,55 eurot. Õendustöötajate ja hooldajate keskmine brutopalk ilma lisatasudeta oli vastavalt 4,84 ja 2,69 eurot tunnis, tõustes eelmise aastaga võrreldes õendustöötajatel 13% ja hooldajatel 14%.

Vastavalt uuele kollektiivlepingule on alates 1. märtsist 2013 arstide tunnitasu alammäär 8 eurot, õdedel, ämmaemandatel ja tervishoiu tugispetsialistidel 4,50 eurot, kiirabitehnikutel 3,83, hooldustöötajatel 2,60 ning arst-residentidel 7,60 eurot.

Kuigi enamikul ületab palk kollektiivlepingus ettenähtut, on töötajaid, kelle tasu jääb alla kehtestatud alammäära. Arstide hulgas on neid 8%, õendustöötajatest moodustavad nad 5% ja hooldajatest 2%. Üle poole alla alammäära tasustatud arstide ja 43% õendustöötajate ametikohtadest asusid perearstiabiasutustes. Siinkohal tuleb arvestada, et erasektoris on võimalus võtta välja dividende.

Palgastatistikas on oluline näitaja mediaan, mis näitab summat, millest 50% töötajaid saab vähem palka. Arstide tunnipalga mediaan oli 2013. aastal 8,79 eurot, õendustöötajatel 4,60 eurot ja hooldajatel 2,60 eurot. Keskmise ja mediaanpalga võrdlus näitab seda, et pool arstidest saab  keskmisest vähemalt 11% väiksemat tunnitasu, õendustöötajatel on see näitaja 5% ja hooldajatel 3%.

Uuringu andmetel oli täistööajaga töötavate arstide keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega 2013. aastal 1941 eurot (2012. a – 1868 eurot), kasv võrreldes eelmise aastaga on 4%. Arst-residentide brutokuupalk koos kõigi lisatasudega kasvas aastaga kolmandiku võrra. Nende palgatõus on seotud lisaks kõrgemale tunnitasule töönädala pikenemisega – sellest aastast on arst-residentide töönädala pikkus varasema 32 tunni asemel 40 tundi.

Hambaarstide keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega oli 1524 eurot. Täiskoormusega õendustöötajate keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega oli 984 eurot ja hooldajatel 596 eurot.

Statistikaameti andmetel tõusis riigi keskmine palk tänavu esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6,3%, moodustades 900 eurot. Riigi keskmisest töötasust oli arstide palk 2,2 korda kõrgem, õendustöötajate palk ületas riigi keskmist 9%. Hooldajate tasu moodustas riigi keskmisest palgast 66%.

Pikem analüüs koos eelmiste aastate uuringutega on kättesaadav TAI kodulehel. Tervishoiutöötajate palgauuringut on läbi viidud alates 2002. aastast iga aasta märtsis.