Statistika

Tagasi

13. NOVEMBER 2012

Avaldati 2011. a haigla- ja päevaravi põhjuste andmed

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2011. aasta haigla- ja päevaravi põhjuste ja ravikestuse andmed.

2011. aastat iseloomustab jätkuv päevaravi juhtude arvu suurenemine, registreeriti 66 749 päevaravilt väljakirjutatut*. Võrdluses 2010. aastaga on päevaravilt väljakirjutatute arv suurenenud üle 10% ning võrreldes 2005. aastaga kahe kolmandiku võrra.

Päevaravil viibiti enim silmahaiguste tõttu (20%). Järgnesid raseduse ja sünnituse tõttu (17%) päevaravilt väljakirjutatud.

65-aastastel ja vanematel patsientidel raviti silmahaigusi kahel kolmandikul ravijuhtudest. Täiskasvanud ehk 15–65 -aastased patsiendid moodustasid raseduse ja sünnituse tõttu ravil viibinutest üle neljandiku. 0–14-aastasi lapsi raviti pooltel juhtudel hingamiselundite haiguste tõttu.

Statsionaarselt ravilt lahkunuid oli eelmisel aastal 233 126. Viimase kolme aasta jooksul on ravilt lahkunute arv olnud stabiilne.

Statsionaarsel ravil viibiti enam vereringeelundite haiguste tõttu (19% kõigist ravijuhtudest).

Täiskasvanud patsiendid viibisid statsionaaris enim raseduse ja sünnituse (18%) ja vereringeelundite haiguste (10%) tõttu.

Vereringeelundite haiguste tõttu ravitud 65-aastased ja vanemad patsiendid moodustasid kolmandiku kõigist selle vanuserühma ravijuhtudest. Selles eagrupis on teiseks sagedasemaks statsionaarsel ravil viibimise põhjuseks kasvajad (15%).

Laste statsionaarsetest ravijuhtudest moodustasid hingamiselundite haiguste tõttu ravitud ligi kolmandiku, nakkushaigused 16% ja sünniperioodi haigused 10%.

Enim peamise ravipõhjusena esinenud diagnoosirühmade muutused ei ole nii päeva- kui statsionaarsel ravil viimaste aastate jooksul olnud märkimisväärsed.

Päevaravi kestus oli 2011. aastal keskmiselt 1,6 päeva** ja statsionaarselt ravilt lahkunute ravikestus 7,5 päeva*. Ravikestuse kõikuvus diagnoositi, maakonniti ja aastati on osaliselt tingitud ravijuhtude ning teenuseosutajate väiksest  arvust.

---
* Ravivoodite tabelites esitatud ravikestuse ja lahkunute/väljakirjutatute vähene erinevus on tingitud erinevatest definitsioonidest (vt „mõisted ja metoodika“).
** Päevakirurgia puhul on ravikestus 1 voodipäev; kui ravi on planeeritud kuurina, on 1 ravijuhu kohta voodipäevi rohkem, samuti arvestatakse regulaarse hemodialüüsi patsientidel aasta kohta 1 ravijuht vastava arvu voodipäevadega aasta kohta.