Tegevused

Tagasi

22. OKTOOBER 2018

Projektid ja arendused

 

Käimasolevad projektid:

 • Survey on Health, Ageing and Retirement in Estonia (SHARE). Alates 2009
 • Alusinformatsiooni ettevalmistus ostujõu pariteetidele (PPP for hospital services). Alates 2011
  • Projekti eesmärk on rahvusvaheliselt võrreldavate teenusehindade andmete kogumine valitud haiglanäitajate kohta. Projekti algataja on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD). Eestipoolne vastutaja on Eesti Statistikaamet. TAI tervisestatistika osakond vastutab sisulise töö eest. Projektis osaleb ka Eesti Haigekassa, kelle andmeid kasutatakse etteantud metoodika analüüsimisel ja Eestile kohandamisel.
 • Eesti Terviseuuring 2014 (ETeU2014). Alates 2013
  • Uuringu läbiviimiseks vajaliku pooltevahelise tööjaotuse ja vastutuse kokkuleppimiseks sõlmiti 2013. aastal Sotsiaalministeeriumi, TAI ja Eesti Statistikaametiga kolmepoolne koostööleping. ETeU2014 on Eesti uuring Euroopa Terviseuuringute teisest lainest ja järjekorras kolmas Eesti terviseuuring. ETeU2014 läbiviimise kohustus tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja -ohutust käsitleva ühenduse statistika kohta. 
  • Euroopa Terviseuuringuga kogutakse andmeid, et saada Euroopa Ühenduse tervisenäitajaid (European Core Health Indicators ehk ECHI indikaatoreid), mida on võimalik saada ainult rahvastiku küsitlusuuringute põhjal. Küsitakse andmeid terviseseisundi, tervisemõjurite ja tervishoiuteenuste kasutamise teemadel. Kogutavad andmed peaksid võimaldama paremini jälgida rahvatervist käsitlevaid liidu programme ning sotsiaalset kaasatust ja sotsiaalkaitset, tervisealast ebavõrdsust ja tervena vananemist hõlmavaid poliitikavaldkondi.
  • Töö toimub koostöös TAI krooniliste haiguse osakonna ja tervisestatistika osakonnaga. Antud tööga on tihedalt seotud osalemine Eurostati tervise küsitlusuuringute töögrupi (Technical Group on Health Interview Surveys) töös, mis tegeles läbi aasta Euroopa terviseuuringute teise laine erinevate metoodiliste juhiste kooskõlastamisega liikmesriikidega.
  • Põhiuuringu välitööd algasid märtsis 2014.

 Lõppenud projektid: