Tegevused

Tagasi

01. JUULI 2020

Tervise edendamine paikkonnas

Meist igaühe tervist mõjutavad ealised, soolised ja pärilikud iseärasused, mida ei ole võimalik muuta. Küll aga on suur hulk teisi tegureid, mille mõju tervisele sõltub nii riigis, sealhulgas maakonnas ja omavalitsustes tehtavatest otsustest. Nende otsustega kujundatakse igapäevane elukeskkond, mis omakorda kujundab meie individuaalse eluviisi.

Süsteemset tööd, mida Eesti maakondades ja kohalikes omavalitsustes elukeskkonna tervisesõbralikumaks muutmisel tehakse, saabki nimetada paikkondlikuks tervisedenduseks.

Selle all saab mõista väga laia ampluaad erinevaid tegevussuundi, näiteks elanikele hea hariduse ja tasuva töö võimaldamine, füüsiliselt ja sotsiaalselt turvalise elukeskkonna tagamine, vajalikele teenustele ligipääsu korraldamine jne.

 • Igas Eesti maavalitsuses oli aastatel 2005-2017 maakondlik tervisetuba, mis oli maakondlik tervise edendamise ja arendamise keskus. Tervisetoas töötas vähemalt üks maavalitsuse spetsialist. Maavalitsused lõpetasid oma töö detsembris 2017 ning nende ülesanded rahvastiku tervise edendamisel võtavad üle kohalikud omavalitsused, kes peavad valima asutuse, kelle kaudu rahvatervise seaduses sätestatud ülesandeid edaspidi maakonna tasandil täidetakse (omavalitsuste liidud või maakonna arenduskeskused). 
 • Igas maakonnas olid moodustatud maakonna tervisenõukogud, mille peamiseks ülesandeks oli maakondlike tervise valdkonna prioriteetide määratlemine ning maakondliku tervisestrateegia ja tegevuskava koostamine. Alates 2016 aastast moodustati lisaks maakonna tervisenõukogudele ka turvalisusenõukogud, mis 2018 aastal taasluuakse omavalitsus liitude või maakonna arenduskeskuste juurde. Nimetatud organisatsioonid võivad moodustada soovil/vajadusel alakomisjonina ka tervisenõukogud.
 • Maakondliku tervisedenduse üks peamisi ülesandeid on motiveerida ja toetada tervisedenduse arengut kohalikes omavalitsustes. Omavalitsustel on märkimisväärne roll mitmetes tervist mõjustavates valdkondades, sh linnaplaneerimine, lähiümbruse areng, ühistransport, puhkamisvõimalused, majandus-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna arengustrateegiad jne.

Meie peamised ülesanded

Tervise Arengu Instituudi ülesanne on erinevate riiklike programmide raames ellu viia Eesti paikkonna tervisedenduse valdkonna arengut toetavaid tegevusi:

Paikkonna tervisedenduse alaseid tegevusi rahastatakse:

Meie koostööpartnerid

 • Eesti Haigekassa
 • Eesti Linnade Liit
 • Eesti Maaomavalitsuste Liit
 • Eesti Tervisedenduse Ühing
 • Eesti Tervislike Linnade Võrgustik
 • Kohalikud omavalitsused
 • Maakondade omavalitsuste liidud
 • Maakondlikud arenduskeskused
 • Rahandusministeerium
 • Siseministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Statistikaamet
 • Tallinna Tervishoiukõrgkool
 • Tallinna Ülikool
 • Tartu Ülikool
 • Terve Eesti Sihtasutus

Lisainfo

Paikkonna tervisedendusest loe lähemalt Terviseinfo veebist. 

 • Poliitikad

  Poliitikad

  Rahvatervise seadus Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020

 • Tegevused

  Tegevused

  Viime ellu Eesti paikkonna tervisedenduse valdkonna arengut toetavaid tegevusi.  Üle-eestilise paikkonna tervise...