Tegevused

Tagasi

15. JAANUAR 2020

Narkomaania ennetamine

Eestis on endiselt probleemiks nii noorte kui täiskasvanute narkootikumide tarvitamine. 2016. aasta Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringule tuginedes oli 22% 16–64-
aastastest elanikest elu jooksul tarvitanud mõnda narkootilist ainet: meestest 31% ja naistest 15%. Eriti problemaatiline on narkootikumide tarvitamine noorte hulgas, kus 38% 15−16-aastastest, 57% 19−24-aastastest ja 59% 25−29-aastastest on elu jooksul narkootikume tarvitanud. Eri uuringutele tuginedes on Eestis kõige enam tarvitatav narkootikum kanep ja narkootikumide tarvitamisega alustatakse kõige sagedamini 14−15-aastaselt. 

Narkomaania ennetamise alased tegevused on kirjeldatud Rahvastiku Tervise Arengukavas 2009–2020. Olulisemateks sihtgruppideks on üldelanikkond (sh lapsed, noored, lapsevanemad) ning erinevad haavatavad rühmad (riskilapsed ja -noored, narkootikume süstivad inimesed).

Vabariigi Valitsuse uimastiennetuskomisjoni tellimusel ja Siseministeeriumi koordineerimisel valmis 2014. aastal erinevate valdkondade ekspertide koostöös Eesti uimastipoliitika põhisuundasid määratlev pdfuimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamat. Raamatu eesmärgiks on anda teaduspõhised suunised iga-aastaste narkomaaniavaldkonna tegevuste planeerimisel, millega tuleks arvestada võrdselt nii Rahvastiku Tervise Arengukava (meede 5) tegevuskava kui teiste asjaomaste valdkondlike arengukavade rakendusplaanide planeerimise ja elluviimise juures.

Meie tegevused:

 • Noorte uimastitarvitamise ennetamise meetmete väljatöötamine, tuginedes rahvusvahelistele kogemustele
 • Sõltuvusest vabanemiseks vajalike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine ning kättesaadavuse tagamine (sh teenuste rahastamine)
 • Spetsialistidele suunatud juhendmaterjalide väljatöötamine ja levitamine
 • Elanikkonnale ja riskirühmadele suunatud infomaterjalide väljaandmine ja levitamine
 • Veebilehe narko.ee haldamine, kuhu on koondatud elanikkonnale suunatud informatsioon uimastite tarvitamise ja sellega seotud mõjude kohta
 • Osalemine riiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning projektides

Prioriteediks on järgmised teenused:

 • Narkomaaniaravi ja rehabilitatsiooni pakkumine ja arendamine, sealhulgas opioidsõltuvuse asendusravi korraldamine
 • Uimastiprobleemidega isikutele ja nende lähedastele suunatud nõustamisteenuste arendamine
 • Kahjude vähendamise teenuste pakkumine ja arendamine, sealhulgas süstivatele uimastisõltlastele suunatud süstlavahetuse ja nõustamise teenuste arendamine
 • Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja ravi teenuse kättesaadavuse tagamine eriti haavatavatele sihtrühmadele (prostitutsiooni kaasatud isikud, süstivad uimastisõltlased)

Ennetustöö ning tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamise kõrval tegeleme ka narkomaaniaalaste uuringutega.

Lisainfo

 • Meie narkootikumide ja narkomaaniaalane teave on koondatud veebilehele narko.ee.
 • Narkomaania ennetamise põhimõtetest saab pikemalt lugeda Terviseinfo portaalist.
 • Poliitikad

  Poliitikad

  Narkomaania ennetamise valdkonna tegevused ja eesmärgid on kokku lepitud Rahvastiku Tervise Arengukava 2009–2020 valdkon...

 • Tegevused

  Tegevused

  Meie ülesandeks on narkomaania ennetamisele suunatud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine ning rahastamine, sealhu...