Tegevused

Tagasi

02. AUGUST 2018

Narkomaania ennetamine

Narkomaania muutus Eestis eriti teravaks probleemiks seoses HIV-epideemiaga, mis sai alguse süstivate uimastisõltlaste rahvastikurühmas 2000. aastal.

Samas on narkootikumide süstimine üksnes osa probleemist, kuigi selgelt kõige nähtavam (narkootikumide kasutamisega kaasnev sotsiaalne tõrjutus, turvalisuse vähenemine, kriminaalne käitumine jmt) ja ressursimahukam (kulutused ravile ja taasühiskonnastamise teenustele) osa.

Sõltuvusest vabanemiseks ja ühiskonda taasintegreerumiseks vajab inimene erinevaid tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuseid. Uimastisõltuvusega inimeste ravi on keeruline ja kallis ning edukas vaid juhul, kui raviteenus on kvaliteetne ning seotud ka teiste tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenustega.

Kuni 2012. aasta lõpuni tuginesime oma tegevustes pdf narkomaania ennetamise riiklikule strateegiale. Alates 2013. aastast on narkomaania ennetamise alased tegevused kirjeldatud Rahvastiku Tervise Arengukavas 2009–2020. Olulisemateks sihtgruppideks on üldelanikkond (sh lapsed, noored, lapsevanemad) ning erinevad haavatavad rühmad (riskilapsed ja -noored, narkootikume süstivad inimesed).

Vabariigi Valitsuse uimastiennetuskomisjoni tellimusel ja Siseministeeriumi koordineerimisel valmis 2014. aasta alguses erinevate valdkondade ekspertide koostöös Eesti uimastipoliitika põhisuundasid määratlev pdf uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamat. Raamatu eesmärgiks on anda teaduspõhised suunised iga-aastaste narkomaaniavaldkonna tegevuste planeerimisel, millega tuleks arvestada võrdselt nii Rahvastiku Tervise Arengukava (meede 5) tegevuskava kui teiste asjaomaste valdkondlike arengukavade rakendusplaanide planeerimise ja elluviimise juures.

Meie tegevused:

 • Noorte uimastitarvitamise ennetamise meetmete väljatöötamine, tuginedes rahvusvahelistele kogemustele
 • Sõltuvusest vabanemiseks vajalike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine ning kättesaadavuse tagamine (sh teenuste rahastamine)
 • Spetsialistidele suunatud juhendmaterjalide väljatöötamine ja levitamine
 • Elanikkonnale ja riskirühmadele suunatud infomaterjalide väljaandmine ja levitamine
 • Veebilehe narko.ee haldamine, kuhu on koondatud elanikkonnale suunatud informatsioon uimastite tarvitamise ja sellega seotud mõjude kohta
 • Osalemine riiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning projektides

Prioriteediks on järgmised teenused:

Ennetustöö ning tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamise kõrval tegeleme ka narkomaaniaalaste uuringutega. Narkomaaniavaldkonna seiret, hindamist ja teadusuuringuid viib läbi instituudis asuv nakkushaiguste ja uimastiseire keskus. Lisaks kuulub Tervise Arengu Instituudi koosseisu narkomaaniaravi andmekogu.

Meie koostööpartnerid

 • Sotsiaalministeerium
 • Siseministeerium
 • Justiitsministeerium
 • Eesti Haigekassa
 • Eesti Psühhiaatrite Selts
 • Politsei- ja Piirivalveamet
 • Terviseamet
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon jpt

Lisainfo

 • Meie narkootikumide ja narkomaaniaalane teave on koondatud veebilehele narko.ee.
 • Narkomaania ennetamise põhimõtetest saab pikemalt lugeda Terviseinfo portaalist.
 • Poliitikad

  Poliitikad

  Narkomaania ennetamise valdkonna tegevused ja eesmärgid on kokku lepitud Rahvastiku Tervise Arengukava 2009–2020 valdkon...

 • Tegevused

  Tegevused

  Meie ülesandeks on narkomaania ennetamisele suunatud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine ning rahastamine, sealhu...