Tegevused

Tagasi

18. DETSEMBER 2018

Tegevused

1.Teadus- ja arendusasutusena on meie olulisteks tegevussuundadeks laste ja noorte tervisega seotud uuringute ja analüüside läbiviimine.

2.Laste ja noorte tervise edendamise valdkonna prioriteetideks laste ja noorte tervisliku arengu toetamine läbi tiheda koostöö paikkondlike spetsialistide ja võrgustikega.

3.Erinevate valdkonnapõhiste trükiste, metoodikate ja juhendmaterjalide välja töötamine järgnvates valdkondades:

 • Liikumine
 • Toitumine
 • Vaimne tervis
 • Uimastiennetus
 • Seksuaaltervis
 • Vigastused

4.Laste ja noorte valdkonna õigusloome suunamine, misläbi aitame laiemalt kaasa laste tervist toetava poliitika kujundamisele.

5.Pakume järjepidevalt õpetajatele ja lastega tegelevatele spetsialistidele erinevaid koolitusi järgnevatel teemadel:

 • tervisedenduse põhimõtete tutvustamine
 • toitumise- ja liikumise temaatika
 • uimastitarvitamise ennetamine
 • seksuaalkasvatus
 • vaimne tervis

6.Mõeldes asutustes tehtava tervisedendusliku ja –kasvatusliku edu talletamisele ja jagamisele teistega oleme kogunud hea praktika näiteid ja on loodud tervist toetavate tegevuste andmebaas.

7.Erinevate projektide ja programmide elluviimine laste ja noorte tervise toetamiseks ning edendamiseks.

 • VEPA käitumisoskuste mäng - Käitumisoskuste mäng on klassis rakendatav sekkumisprogramm, mis ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. VEPA mäng koosneb töövahenditest ja põhimõtetest, mille rakendamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumise kontrollimiseks.
 • Vanemlusprogrammi "Incredible Years" - programmi eesmärk on aidata lapsevanematel arendada efektiivseid toimetulekustrateegiaid, et ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ja arenguküsimustega. Lapsevanematel on seeläbi võimalik vältida stressi tekitavaid olukordi, omandada oskusi ja saada tuge, kuidas tulla toime väljakutsetega laste kasvamisel.
 • Eesti Haigekassa poolt rahastatav üleriigiline projekt "Tervise edendamine lasteaias ja koolis", mille üheks tegevussuunaks on diabeeti põdevate laste toetamine haridusasutuses. Eesmärgiks on tagada esimest tüüpi diabeeti põdevate laste toimetulek lasteaias ja koolis, nende haiguse hea kontroll ning võrdne kohtlemine teiste lastega.