Tegevused

Tagasi

01. JUULI 2020

HIV-i ennetamine

2018. aastal diagnoositi Eestis 190 uut HIV-i juhtu (14,4 juhtu 100 000 inimese kohta). Viimasel viiel aastal on uute juhtude arv mõnevõrra vähenenud (2013. aastal diagnoositi 24,6 juhtu 100 000 inimese kohta). Uute juhtude arv on eelkõige langenud laste ja noorte seas – alaealiste seas ei olnud 2018. aastal ühtegi uut juhtu. Narkootikumide süstimisel nakatus 11% ja homoseksuaalsel teel 5%.

Alates 2006. aastast viiakse HIV-valdkonna tegevusi Eestis ellu vastavalt riiklikule HIV-i ja AIDS-i strateegiale ning alates 2012. aastast Rahvastiku Tervise Arengukava alt.

Strateegia tegevused toimuvad valdavalt Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koordineerimisel. Lisaks panustavad oma haldusalas Justiitsministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium ning Siseministeerium.

Strateegia prioriteetseteks suundadeks on:

 • kahjude vähendamise meetmete rakendamine süstivate narkomaanide hulgas
 • ennetustegevus riskirühmadesse kuuluvate inimeste ja nende seksuaalpartnerite seas
 • tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine HIV-i nakatunud inimestele

Viimaste aastate jooksul on HIV-valdkonnas tähtsamate teenuste mahud suurenenud. Näha on positiivseid märke süstivate narkomaanide riskikäitumise vähenemisel ning registreeritud uute nakkusjuhtude kahanemisel 15–24-aastaste ja meeste seas.

Jätkuvaks väljakutseks on:

 • erinevate teenuste omavahelise integreerituse suurendamine
 • teenuse osutamise järjepidevuse tagamine
 • HIV-nakkuse leviku ennetamine süstivate narkomaanide seast nende seksuaalpartneritele ja sealt edasi laiema elanikkonna hulka

HIV-i ennetamisele aitab kaasa olukorra tundmine, elanikkonnale mitmekülgse teabe andmine ja spetsialistide koolitamine.

Meie tegevused

 • HIV-i ennetamisele suunatud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine ning rahastamine, sealhulgas teenuste miinimumnõuete väljatöötamine ja teenuste kvaliteedi arendamine
 • Spetsialistidele suunatud juhend- ja infomaterjalide koostamine ning väljaandmine
 • Elanikkonnale ja riskirühmadele suunatud infomaterjalide koostamine ja väljaandmine
 • Veebilehe hiv.ee haldamine, kuhu on koondatud elanikkonnale suunatud informatsioon HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide kohta
 • Noorte seksuaalkäitumise alaste meetmete väljatöötamine, tuginedes rahvusvahelistele kogemustele
 • Osalemine riiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning projektides
 • Koostöö erinevate ministeeriumite, erialaseltside ja mittetulundusühingutega nii Eestis kui välismaal
 • Ennetustöö ning tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamise kõrval tegeleme ka HIV-i seire, hindamise ning teadusuuringutega

Prioriteediks on järgmised teenused:

 • Kahjude vähendamise teenused, sealhulgas narkootikume süstivatele isikutele suunatud süstlavahetuse ja nõustamise teenused
 • Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja ravi teenuse kättesaadavuse tagamine eriti haavatavatele sihtrühmadele (prostitutsiooni kaasatud isikud, narkootikume süstivad inimesed)
 • HIV vabatahtliku, tasuta ja konfidentsiaalse testimise ja nõustamise teenus
 • HIV-iga elavatele inimestele ja nende lähedastele suunatud nõustamisteenused
 • HIV-iga elavatele inimestele suunatud juhtumikorralduse teenus

Meie koostööpartnerid

 • Eesti Haigekassa
 • Eesti Infektsioonhaiguste Selts
 • Eesti Perearstide Selts
 • Eesti Psühhiaatrite Selts
 • Sotsiaalministeerium
 • Justiitsministeerium 
 • Siseministeerium
 • Politsei- ja Piirivalveamet
 • jpt 

Lisainfo

 • Meie HIV-i ja AIDS-i info on koondatud veebilehele hiv.ee.
 • HIV-i ennetamise üldistest põhimõtetest ja ennetamisest Eestis saad pikemalt lugeda Terviseinfo portaalist.
 • Tegevused

  Tegevused

  Meie ülesandeks on HIV-i ennetamisele suunatud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine ning rahastamine, sealhulgas t...