Tegevused

Tagasi

02. AUGUST 2018

HIV-i ennetamine

2018. a mai seisuga on Eestis diagnoositud 72 uut HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9783 inimesel, sealhulgas AIDS 526 inimesel.

Alates 2006. aastast viiakse HIV-valdkonna tegevusi Eestis ellu vastavalt riiklikule HIV-i ja AIDS-i strateegiale ning alates 2012. aastast Rahvastiku Tervise Arengukava alt.

Strateegia tegevused toimuvad valdavalt Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koordineerimisel. Lisaks panustavad oma haldusalas Justiitsministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium ning Siseministeerium.

Strateegia prioriteetseteks suundadeks on:

 • kahjude vähendamise meetmete rakendamine süstivate narkomaanide hulgas
 • ennetustegevus riskirühmadesse kuuluvate inimeste ja nende seksuaalpartnerite seas
 • tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine HIV-i nakatunud inimestele

Viimaste aastate jooksul on HIV-valdkonnas tähtsamate teenuste mahud suurenenud. Näha on positiivseid märke süstivate narkomaanide riskikäitumise vähenemisel ning registreeritud uute nakkusjuhtude kahanemisel 15–24-aastaste ja meeste seas.

Jätkuvaks väljakutseks on:

 • erinevate teenuste omavahelise integreerituse suurendamine
 • teenuse osutamise järjepidevuse tagamine
 • HIV-nakkuse leviku ennetamine süstivate narkomaanide seast nende seksuaalpartneritele ja sealt edasi laiema elanikkonna hulka

HIV-i ennetamisele aitab kaasa olukorra tundmine, elanikkonnale mitmekülgse teabe andmine ja spetsialistide koolitamine.

Meie tegevused

 • HIV-i ennetamisele suunatud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine ning rahastamine, sealhulgas teenuste miinimumnõuete väljatöötamine ja teenuste kvaliteedi arendamine
 • Spetsialistidele suunatud juhend- ja infomaterjalide koostamine ning väljaandmine
 • Elanikkonnale ja riskirühmadele suunatud infomaterjalide koostamine ja väljaandmine
 • Veebilehe hiv.ee haldamine, kuhu on koondatud elanikkonnale suunatud informatsioon HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide kohta
 • Noorte seksuaalkäitumise alaste meetmete väljatöötamine, tuginedes rahvusvahelistele kogemustele
 • Osalemine riiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning projektides
 • Koostöö erinevate ministeeriumite, erialaseltside ja mittetulundusühingutega nii Eestis kui välismaal
 • Ennetustöö ning tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamise kõrval tegeleme ka HIV-i seire, hindamise ning teadusuuringutega, mida viib läbi nakkushaiguste ja uimastiseire keskus

Prioriteediks on järgmised teenused:

 • Kahjude vähendamise teenused, sealhulgas narkootikume süstivatele isikutele suunatud süstlavahetuse ja nõustamise teenused
 • Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja ravi teenuse kättesaadavuse tagamine eriti haavatavatele sihtrühmadele (prostitutsiooni kaasatud isikud, narkootikume süstivad inimesed)
 • HIV vabatahtliku, tasuta ja konfidentsiaalse testimise ja nõustamise teenus
 • HIV-iga elavatele inimestele ja nende lähedastele suunatud nõustamisteenused
 • HIV-iga elavatele inimestele suunatud juhtumikorralduse teenus

Meie koostööpartnerid

 • Eesti Haigekassa
 • Eesti Infektsioonhaiguste Selts
 • Eesti Perearstide Selts
 • Eesti Psühhiaatrite Selts
 • Sotsiaalministeerium
 • Justiitsministeerium 
 • Siseministeerium
 • Politsei- ja Piirivalveamet
 • jpt 

Lisainfo

 • Meie HIV-i ja AIDS-i info on koondatud veebilehele hiv.ee.
 • HIV-i ennetamise üldistest põhimõtetest ja ennetamisest Eestis saad pikemalt lugeda Terviseinfo portaalist.
 • Tegevused

  Tegevused

  Meie ülesandeks on HIV-i ennetamisele suunatud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine ning rahastamine, sealhulgas t...