Tegevused

Tagasi

19. JUULI 2017

I.Family

"I.Family" on Euroopa laste, noorte ning nende vanemate toiduvalikut, elustiili ja tervist mõjutavate tegurite uuring (ingl k Investigating the determinants of food choice, lifestyle and health in European children, adolescents and their parents). 

ifamily_logo

Uuringu taust

Nooremad teismelised – 10–12-aastased poisid ja tüdrukud, kes ei ole enam lapsed, kuid mitte veel ka päris teismelised, seisavad sellel üleminekuperioodil silmitsi mitmete väljakutsetega. Kasvav iseseisvus ja kokkupuude erinevate käitumismudelitega väljaspool perekonna kontrolli, lähenev puberteediiga ning muutused õppimisega seotud nõuetes muudavad selle aja põnevaks aga ka pingeliseks. Seda nii noorematele teismelistele endile kui ka nende perekondadele.

Sel üleminekuperioodil võib juhtuda, et loobutakse väljakujunenud tervislikust elustiilist ja toitumisharjumustest ning asendatakse need ebatervislikega, mis vähendavad tervena elatud eluaastaid. Kuid on ka võimalik, et koos individuaalsuse ja iseseisvuse arenguga võtavad varateismelised omaks endistest tervislikumad kombed.

Harjumuste muutusi võivad põhjustada eakaaslaste surve, koolist saadud informatsioon ja mõjutused või hoopis toidu, muusika ning teiste kaupmeeste pingutused suunata oma reklaami läbi televisiooni, mobiili või interneti kaudu just antud vanuserühmale, sest neil on taskuraha mida kulutada.

Kuna antud vanuserühm (10–12aastased) on senistes uuringutes ja analüüsides sageli tähelepanuta jäänud ongi Euroopa Komisjoni poolt finantseeritud "I.Family" ning selle 11 Euroopa riigis paikneva 15 uurimisgrupi tegevuste fookus suunatud just neile.

Projekti suurim osalejate rühm põhineb IDEFICS uuringus kujunenud valimile ehk ajale, mil praegused varateismelised olid 10aastased ja nooremad. "I.Family" hindab neid lapsi ja nende perekondi uuesti ning selgitab välja, kes on omandanud või säilitanud terve elustiili ja toitumisharjumused, eristades need neist, kes seda teinud ei ole.

Kompleksselt uuritakse nii perekondlikke, keskkonnaga seotud, sotsiaalseid, käitumuslikke kui ka geneetilisi tegureid, et leida tervislike ja ebatervislike toitumisharjumuste ning elustiili kujunemise põhjused.

Uuringu üldiseks eesmärgiks on aidata poliitilistel otsustajatel töötada välja praktilisi nõuandeid ja toetada spetsialiste nende töös, kuid aidata ka perekondadel kujundada põhilisi reegleid, mis võimaldavad nautida pikemat ja tervemat elu.

Täpsem info ja materjalid

Märtsis 2012 alanud ja viis aastat kestvat uuringut finantseerib Euroopa Komisjon. Seda koordineerivad BIPS – Institute for Epidemiology and Prevention Research ning Bremeni ülikool (UNIHB) Saksamaalt Wolfgang Ahrens'i ja Iris Pigeot juhtimisel koos dr Alfonso Siani'ga Itaaliast Institute of Food Sciences, National Research Council'st.

Projekti koduleht on www.ifamilystudy.eu, kust ajakirjanikud ja teised asjast huvitatud võivad leida rohkem informatsiooni ning registreeruda kasutajaks, et olla järgmise viie aasta jooksul kursis projekti raames toimuvaga.

Projekti võite jälgida ka Twitteri kontol @IFamilyStudy ning Facebook'is aadressil http://www.facebook.com/IFamilyStudy

Eesti osalemise kohta uuringus jagavad teavet Tervis Arengu Instituudist Toomas Veidebaum (tel 659 3903) või Helle-Mai Loit (tel 659 3961).

Video

Uuringu iseloomulikud jooned

  • Unikaalne üleeuroopaline valim

"I.Family" loob üleeuroopalist laste valimit, mis on unikaalne nii informatsiooni ulatuse kui ka põhjalikkuse poolest. Toetudes varasemale IDEFICS uuringule kogutakse laste ja nende perekondade kohta detailseid arengut iseloomustavaid longituudseid andmeid (varasest lapsepõlvest kuni noorukieani, so vanuses 2–15 aastat), kaasa arvatud olulised biomarkerid ja geneetilised andmed.

Valimi algsuurus on 16 000, mis on statistiliselt piisav seoste uurimiseks ning tänu longituudsele iseloomule võimaldab see uurida ka põhjuslikke seoseid. Tänu oma geograafilisele ulatusele, hõlmates kaheksa Euroopa riiki (Hispaania, Itaalia, Küpros, Ungari, Eesti, Saksamaa, Belgia ja Rootsi), omab uuring suurt võrreldavuse potentsiaali. Sellest tulenev elustiilide ja toitumise heterogeensus annab võimaluse ka kindlamate järelduste tegemiseks põhjuslike seoste kohta.

Lõpuks hindab valim ka ülekaalu ja rasvumise ennetamisele suunatud esmase programmi jätkusuutlikkust, mis algatati IDEFICS uuringu osana.

  • Tähelepanu on koondatud noorematele teismelistele

"I.Family" uurib üleminekut lapseeast teismeikka – aega, mil lapsed muutuvad iseseisvamateks, kuid on oma perekonnast siiski veel suuresti sõltuvad. Jälgides laste arengut läbi nende üleminekuaastate ja uurides sügavuti perekondlikku keskkonda – nii õdesid-vendi kui ka vanemaid, on võimalik täpselt välja selgitada, kuidas perekond jätkab laste kasvades nende tervise ja tervisega seotud käitumise mõjutamist ning viisi, kuidas teismelised iseseisvamateks muutuvad.

  • Laiaulatuslik ülevaade tervisega seotud tegurite ja mõjutuste tagajärgede kohta

"I.Family" ühendab tegelike toitumisharjumuste uurimise teiste tervist mõjutavate käitumisviisidega (nt kehaline aktiivsus) ning muude teguritega, mis käitumist mõjutavad (nt psühholoogilised omadused, maitse-eelistused, geneetilised markerid, perekonna ja kooli mõju ning ümbritsev keskkond).

Kogudes infot laste praeguse terviseseisundi kohta ning toetudes laste varasematest eluaastatest pärit detailsetele andmetele, on võimalik uurida erinevate terviseseisundite väljakujunemise teid (nt rasvumine ja ainevahetushäired) ning neile viitavaid märke laste kasvamise ajal.

Uuringu longituudne iseloom aitab tuvastada varaseid prognostilisi markereid hilisemate terviseseisundite kohta ja juhatada uute ennetusvõimaluste juurde.

  • Unikaalsed metodoloogilised aspektid

"I.Family" kasutab taolise suure, kogu rahvastiku põhjal koostatud laste valimi puhul mitmeid konkreetseid meetodeid. Kogutakse unikaalselt laiaulatuslikku informatsiooni kehalise aktiivsuse kohta, kombineerides aktiivsuse taset mõõtvate aktseleromeetrite andmeid GPS-seadmete abil jälgimisega ning tehiskeskkonna objektiivsete mõõtmete arvestamisega. See võimaldab avastada, kuidas keskkond mõjutab laste aktiivsust ja käitumist.

Uuring mõõdab ka maitsetaju, geneetilisi ja keskkonnaga seotud maitse-eelistusi määravaid tegureid, nende mõju toidu valikule ja nende muutumist laste kasvamise ajal.

Mõõdetakse ka tegelike toitumisharjumuste alusel valitud laste ja nende vanemate aju aktiveerumise erinevusi (eba)tervisliku toiduvaliku ajal funktsionaalse ajukuvamise abil.

  • Vastandlike lastegruppide detailne hindamine

Väiksemas valimis uurib "I.Family" täpsemalt kahte vastandlikku lastegruppi ning nende perekondi, et selgitada, kuidas ja miks laste toitumisega ja tervisega seotud käitumine aja jooksul muutub. Uuritakse lähemalt lapsi, kelle käitumine on selles osas paranenud, ning lapsi, kelle harjumused on jälgimise perioodil ebatervislikemaks muutunud.

Sellega loodame leida tervislikku käitumist takistavaid tegureid ja samas määratleda, missugused tegurid on tervisliku käitumise toetamisel kõige olulisemad. Perekonna ja selle elukeskkonna uurimine annab ulatuslikuma ülevaate sotsiaalsetest mõjudest ning võimaldab formuleerida juhiseid, mis võivad toitumist ja tervist reaalselt parandada.

  • Uuringus osalejad

pdf Ülevaade osalevatest organisatsioonidest koos juhtivate uurijate ja peamiste vastutusaladega