Lõppenud uuringud

Tagasi

11. AUGUST 2020

Eesti terviseuuring 2014

Eesti terviseuuring 2014 oli kolmas üleriigiline Eesti rahva tervist käsitlev mahukas küsitlusuuring viimase paarikümne aasta jooksul.

Varasemad tervisuuringud on toimunud aastatel 1996 ja 2006

Terviseuuringu eesmärk oli hinnata Eesti rahvastiku terviseseisundit, seda mõjutavaid tegureid ja tervishoiuteenuste kasutamist ning võrrelda toimunud muutusi varasemate uuringute tulemustega. 

Eesti terviseuuring on osa Euroopa Liidu terviseuuringust.

Uuringu tulemusi avaldatakse anonüümsete andmetena vanuserühmade, piirkondade ja muude sotsiaal-demograafiliste näitajate kaupa. Saadud näitajad on võrreldavad teiste samal perioodil Euroopa Liidu liikmesriikides korraldatud tervisuuringute andmetega.

Esimesed tulemused avaldati 2016. aasta lõpus ning andmete avaldamine jätkub. 

Uuringu tulemuseks on esinduslik andmestik, mis võimaldab terviklikult hinnata rahvastiku terviseseisundit erinevates rahvastikurühmades ning uurida terviseseisundi ja sotsiaal-majanduslike ja muude tunnuste vahelisi seoseid.

Samuti võimaldab see paremini jälgida rahvatervist käsitlevaid Euroopa Liidu programme ning sotsiaalkaitset ja sotsiaalset kaasatust, tervisealast ebavõrdsust ja tervena vananemist hõlmavaid poliitikavaldkondi.

Uuring toimus Sotsiaalministeeriumi, Statistikaameti ja Tervise Arengu Instituudi koostöös. Küsitlustöö käivitus 2014. aasta aprillis Statistikaameti elektroonilises küsitluskeskkonnas eSTAT ja kestis kuni detsembrini. 

Uuringu läbiviimiseks võeti kontakti ligikaudu 8500 inimesega vanuses 15 aastat ja vanemad. Uuringus osalesid need, kes olid sattunud valimisse ja saanud vastava teavituskirja. 

Mida küsiti?

Küsitluse käigus uuritakse vastaja tervisega seotud erinevaid aspekte:

  • kroonilised haigused, vigastused
  • vaimne tervis, emotsionaalne enesetunne
  • piirangud igapäevategevustega toimetulekul
  • arstiabi kasutamine
  • haiglaravil viibimine
  • ravimite kasutamine 
  • tervisekäitumine

Vaata lisaks

2014. a uuring:  

2006. a uuring: