Lõppenud uuringud

Tagasi

09. JUUNI 2020

Eesti terviseuuring 2006

Eesti terviseuuring 2006 oli teine üleriigiline ja Eestis seni suurim rahvastiku tervist käsitlev küsitlusuuring.

Uuringu põhieesmärkideks oli saada ülevaade rahvastikustruktuurile vastavast terviseseisundist ja selle seostest sotsiaalsete ja käitumuslike näitajatega, samuti tervist kahjustavate riskitegurite levimusest.

Analoogne uuring toimus Eestis ka 1996. aastal ning see annab võimaluse hinnata muutusi, mis on viimasel kümnendil elanikkonna tervisega toimunud. Lisaks on andmeid analüüsides võimalik saada infot, kuidas kujundada edaspidi terviseprogramme ja plaanida ennetustegevust. Küsitluse läbiviimisel kasutati Euroopa Liidu harmoniseeritud küsimustikku, mis annab võimaluse võrrelda Eesti olukorda teiste Euroopa Liidu riikidega.

Küsitlusankeedi ja metoodika väljatöötamiseks moodustati instituudi juurde Terviseuuringu teadusnõukogu, mis koosnes tervisevaldkonnaga seotud erialade teaduritest ja ametnikest. Uuringut rahastas Sotsiaalministeerium ning see on kantud Statistikaameti riiklike vaatluste nimekirja.

Uuringu küsitlustööd viidi läbi 2006. aasta sügisest kuni 2007. aasta sügiseni. Küsitletavateks olid valitud rahvastikuregistri põhjal juhuslikult 10 000 Eesti elanikku alates 15. kuni 85. eluaastani.

Uuringu andmed on avaldatud allolevates trükistes: ülevaate uuringu korraldusest ja metoodikast annab metodoloogia ülevaade ning uuringu tulemused peamiste sotsiaal-demograafiliste näitajate lõikes on avaldatud tabelite raamatus. Lisaks leiab publikatsioonide nimekirjast ülevaate uuringu andmetel avaldatud artiklitest ja muudest trükistest.

Trükised

Uuringutulemused veebis

Küsitlusmaterjalide näidised

Andmete kasutamine

Lisainfo