Lõppenud uuringud

Tagasi

09. JUUNI 2020

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TKU)

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TKU) on regulaarne rahvastikupõhine küsitlusuuring, mida korraldatakse iga kahe aasta järel. Uuring algatati juba 1990. a Eesti Arstide Liidu ja Eesti Terviseteabe Keskuse poolt Soome tervisekäitumise uuringu eeskujul. TKU on kõige kauem järjepidevalt korraldatav terviseuuring Eestis. Alates 2004. a korraldab uuringut Tervise Arengu Instituudi epidemioloogia ja biostatistika osakond. 

Uuringu eesmärk on kirjeldada Eesti tööealise rahvastiku terviseseisundit ja tervisekäitumist ja seda mõjutavaid tegureid. Läbilõikelise veebi ja postiküsitlusena korraldatav uuring põhineb Eesti 16-64 a elanike juhuvalimil. Ühtlustatud metoodika ja perioodiliselt kogutavad andmed võimaldavad analüüsida rahvastiku tervisekäitumise muutusi ajas ja loovad tõenduspõhise aluse Eesti rahvastiku tervislike eluviiside kujundamise ja haiguste ennetamisele suunatud poliitikate kujundamiseks ja teadustööks.

Uuringust saadav tõenduspõhine teave rahvastiku terviseseisundi ja tervisekäitumise kohta on vajalik riikliku ja rahvusvahelise statistika tarvis: TKU andmed on aluseks mitmetele Rahvastiku tervise arengukava indikaatoritele ning WHO, OECD jt rahvusvaheliste ühenduste kogutavatele riiklikele tervisenäitajatele. TKU andmete põhjal seni avaldatud üle 30 teadusartikli ning uuringut on kasutanud kümmekond magistri ja doktoritööd.

Uuringute metoodika ja standardtabelite kogumikud on leitavad TAI kodulehel.
Uuringu tulemused standardtabelitena on leitavad tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis.