Käimasolevad uuringud

Tagasi

03. APRILL 2019

Eesti Terviseuuring 2019

Eesti Terviseuuring 2019 on suuremahuline terviseuuring, millega kogutakse andmeid Eesti rahvastiku terviseseisundi ja toimetuleku kohta.

Terviseuuringut eristab teistest sotsiaaluuringutest see, et erinevaid terviseteemasid käsitletakse koos ühes uuringus komplekselt ühtsena.

Terviseuuring toimub neljandat korda. See võimaldab võrrelda tervisenäitajate muutusi kõrvutades andmeid eelmistega, mis toimusid aastatel 1996, 2006 ja 2014.

Andmeid kogub Statistikaamet ja analüüsib Tervise Arengu Instituut. Uuringu kolmas osapool on Sotsiaalministeerium.

Eesmärgid

Uuringu tegemise peamised eesmärgid on:

  • uurida Eesti rahvastiku terviseseisundit, seda mõjutavaid tegureid ja tervishoiuteenuste kasutamist
  • saada võrreldavaid tervisenäitajaid teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega

Uuringuga püüame selgitada, kuidas on rahvastiku terviseseisund muutunud ajas, arvestades tervist mõjutavate tegurite mõju terviseseisundi, arstiabi kättesaadavuse, abivajaduse kui tervisekäitumise erinevatele aspektidele.

Koos Eestiga koguvad andmeid kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ühenduse tervisenäitajate saamiseks. See võimaldab meil võrrelda Eesti tulemusi teiste riikidega.

Küsimused

Küsitlusankeedis on mitmed vastaja tervisega seotud aspektid. Näiteks kroonilised haigused ja vigastused, vaimne tervis ja emotsionaalne enesetunne, funktsionaalsed piirangud, arstiabi kasutamine, haiglaravil viibimine, samuti ravimite kasutamine ja tervisekäitumine.

Vastamiskoormuse vähendamiseks on kasutatakse täiendavalt erinevate administratiivsete andmekogude andmeid (haigekassa, sotsiaalkindlusamet jt).

Uuringu tulem

Uuringu tulemuste alusel hinnatakse Eesti täiskasvanud rahvastiku sotsiaalset ja tervisest tulenevat toimetulekut, abi vajadust ja prognoositakse rahvastiku terviseseisundit.

Andmete analüüs on aluseks rahvastiku terviseprogrammide kujundamisele, ennetustegevuse plaanimisele ning seniste tegevuste hindamisele.

Osalejad

Osalemiskutse saadetakse kokku ligi 8500 vähemalt 15-aastasele inimesele. Uuringus osalejad on leitud juhuvaliku teel rahvastikuregistrist.

Iga inimene on ainulaadne, seetõttu on oluline, et uuringusse kutsutud inimesed annaksid vastustega oma panuse Eesti inimeste tervise tervikpildi kujunemisse.

Küsimustikku saab täita veebis. Kui see ei ole võimalik, siis on järgmisel kuul võimalik küsimustele vastata silmast silma intervjuul vastajale sobival ajal ja kohas. Intervjuusid teevad Statistikaameti küsitlejad.

Kõikide vastajate andmed on kaitstud. Kogutud andmeid töödeldakse ja kasutatakse ainult üldistatult ega seostata mingil viisil konkreetsete isikutega.

Toimumisaeg ja andmete avaldamine

Küsitlus toimub 2019. aasta aprillist kuni detsembrini. Kutsed osalemiseks saadetakse kuude kaupa rühmadena. Terviseseisund võib muutuda sõltuvalt aastaaegadest, seetõttu on uuringu küsitlusperiood jaotatud pikema perioodi peale.

Tervise Arengu Instituut avaldab uuringu esimesed tulemused oma kodulehel ja väljaannetes 2020. aasta sügisel.

Varasemate uuringute tulemused