Tegevused

Tagasi

26. AUGUST 2019

Rahvusvahelised projektid 2019

Lisaks rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 tegevustele on 2019. aastal töös mitu rahvusvahelist arendusprojekti.

HA-REACT – Euroopa Liidu ühisprogramm „HIV ja kaasuvate haiguste ennetamine ning kahjude vähendamine“ (Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction). Programmi üldine eesmärk on vähendada uute HIV-i, tuberkuloosi ja C-hepatiidi juhtude arvu Euroopa Liidus. Lisaks parandatakse nakkushaiguste testimise ja kahjude vähendamise teenuste kättesaadavust vanglates ja tervishoius üldisemalt. 2018. aastal korraldati narkootikume tarvitavate inimestega kokkupuutuvatele spetsialistidele (vanglaametnikud, politsei, perearstid, apteekrid, kriminaalhooldajad jne) mitmeid koolitusi ja seminare. TAI korraldatud seminaride rõhuasetus oli eri teenuste integreerimise mudelite tutvustamisel. Selle eesmärk oli rakendada Eesti uusi lähenemisi teenuste osutamisele ka teistes riikides. Koostati juhendi „Implementing Integrated Care Models for People Who Inject Drugs“ ning poliitikasoovituste „Improving the delivery of Integrated Service for People who Inject Drugs“ käsikirjad.

INTEGRATE – Euroopa Liidu ühisprogramm „HIVi, viiruslike hepatiitide, tuberkuloosi ja seksuaalsel teel levivate infektsioonide ennetamise, testimise ja ravile suunamise strateegiate integreerimine Euroopas“ (Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe). Programm käivitus septembris 2017 ja kestab kolm aastat. TAI eesmärk on töötada koostöös teiste partneritega välja soovitused integreeritud teenuste käsitlemiseks riiklikes valdkondlikes strateegiates ning praktilised juhised integreeritud teenuste osutamiseks riiklike tervise- ja sotsiaalsüsteemide osana. Seejuures keskendutakse projektis alustatud piloottegevuste toetamisele, milleks on Eestis kogukonnapõhise HIV-testimise andmete integreerimine riikliku seiresüsteemiga.

STOP-projekt (Science and Technology in childhood Obesity Policy) – teadus ja tehnoloogia lapseea ülekaalulisuse poliitikas (2018–2022). Projekt koondab mitmeid tervishoiu- ja toidusektori osapooli, et luua teaduslikult põhjendatud ja poliitiliselt asjakohased tõendid tegurite kohta, mis on andnud oma panuse lapseea ülekaalulisuse levikule Euroopa riikides ja alternatiivsete poliitikavalikute mõju kohta. Projektis osaleb 24 asutust eri riikidest.

UPC-Adapt – Euroopa Komisjoni rahastatud projekt „Implementing a prevention training curriculum in Europe: Adaptation and Piloting“ (2017–2018). Projektis kaardistati Euroopa riikides läbiviidavad uimastiennetuskoolitused, kohandati ennetuse õppekava (UPC) materjal sobivaks Euroopas rakendamiseks ning koostati koolitajate juhendmaterjal. Lisaks piloteeriti Euroopa ennetuse õppekaval (EUPC) põhinevat 5-päevast koolitust Eesti poliitikakujundajate, otsusetegijate ja arvamusliidrite seas. Projektis osales kokku 11 asutust üheksast Euroopa Liidu riigist. Projekti tegevustega minnakse osaliselt edasi uue Euroopa Komisjoni poolt rahastatava projekti ASAP-Training raames (kestab 2019–2020), kus osaleb ka TAI.