Tegevused

Tagasi

26. MAI 2020

Rahvusvahelised projektid

 • ASAP-Koolitused: ennetuse tõhustamine Euroopas, mis põhineb ennetussüsteemide analüüsil ja koolitustel (Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional training — ASAP-Training) (2019–2020)
  Projekti raames kaardistati olulisemad uimastiennetusvaldkonna sidusrühmad ning nende rollid ennetuses. Samuti koostati uimastiennetuse süsteemi analüüs. Selle põhjal valmivad 2020. aastal soovitused uimastiennetuse kvaliteedi tõstmiseks ja toimuvad vestlused olulisemate sidusrühmade esindajatega. Töötati välja koolitajate koolituse juhendmaterjal ja toimus esimene rahvusvaheline ennetusteemaline koolitajate koolitus (Lissabonis). Teine koolitus toimub 2020 Tallinnas. Algas koolitajate koolitajatele suunatud e-õppe koolitusmaterjalide väljatöötamine. Nende põhjal valmivad 2020 e-õppe materjalid ka koolitusel osalejatele.
 • COST Action Burden of Disease – koostööprojekt tervisekaotuse (burden of disease) metoodikate ühtlustamiseks Euroopa riikide vahel (2019–2023)
  Projekti eesmärk on ühtlustada Global Burden of Disease Study metoodikal põhinevad riiklikud lähenemised tervisekaotuse analüüsideks. Luuakse tervise riskitegurite hindamiskriteeriumite materjalid ning ühtlustatakse riskihindamise kriteeriumid. Samuti luuakse tööriistad tervisekaotuse indikaatorite integreerimise võimalustest tervishoiusüsteemide hindamiseks.
 • HA-REACT — Euroopa Liidu ühisprogramm „HIV ja kaasuvate haiguste enne-tamine ning kahjude vähendamine“ (Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction) (2015–2019)
  Programmi üldine eesmärk on vähendada uute HIV-i, tuberkuloosi ja C-hepatiidi juhtude arvu Euroopa Liidus. Lisaks parandatakse nakkushaiguste testimise ja kahjude vähendamise teenuste kättesaadavust vanglates ja tervishoius üldisemalt. 2019. aastal korraldati narkootikume tarvitavate inimestega kokkupuutuvatele spetsialistidele (vanglaametnikud, politsei, perearstid, apteekrid, kriminaalhooldajad jne) mitmeid koolitusi ja seminare. Avaldati ingliskeelne käsiraamat „Implementing integrated care models for people who inject drugs“ ning selle eestikeelne versioon „Koolitusjuhend kahjude vähendamise keskustele HIV ja C-hepatiidi viiruse testimise osutamiseks narkootikume tarvitavate inimeste seas“.
 • InfAct-projekt — Euroopa riikide koostööprojekt tervise infosüsteemi taristu tugevdamiseks (Joint Action on Health Information) (2018–2020)
  Projekt koondab erinevaid töörühmi luues koostöövõrgustikke andmekogumisvahendite, -tööriistade ja -metoodikate rakendamise tuvastamiseks. Riiklikke tervise infosüsteeme hinnatakse Maailma Terviseorganisatsiooni hindamisvahendite abil. Projekti lõppedes saavad riigid rahvusvaheliste ekspertide poolt koostatud tervise infosüsteemi taristu tugevdamise ettepanekute raporti.
 • INTEGRATE — Euroopa Liidu ühisprogramm „HIV-i, viiruslike hepatiitide, tuberkuloosi ja seksuaalsel teel levivate infektsioonide ennetamise, testimise ja ravile suunamise strateegiate integreerimine Euroopas“ (Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe) (2017–2020)
  TAI eesmärk on töötada koostöös teiste partneritega välja soovitused integreeritud teenuste käsitlemiseks riiklikes valdkondlikes strateegiates ning praktilised juhised integreeritud teenuste osutamiseks riiklike tervise- ja sotsiaalsüsteemide osana. Seejuures keskendutakse projektis alustatud piloottegevuste toetamisele. Eestis on selleks tegevuseks kogukonnapõhise HIV-testimise andmete integreerimine riikliku seiresüsteemiga.
 • JAHEE – Euroopa Liidu ühisprogramm suurendamaks eri ühiskonnagruppide vahel võrdsust tervises (Joint Action Health Equity Europe) (2018–2021)
  Eestis koostatakse maakondadele tervise ebavõrdsuse hindamiseks juhend ning kahes maakonnas viiakse läbi arengudokumentide hindamine. Projektis osalevad 25 riigi esindajad.
 • STOP-projekt – teadus ja tehnoloogia lapseea ülekaalulisuse poliitikas (Science and Technology in childhood Obesity Policy) (2018–2022)
  Projekt koondab mitmeid tervishoiu- ja toidusektori osapooli, et luua teaduslikult põhjendatud ja poliitiliselt asjakohased tõendid tegurite kohta, mis on andnud oma panuse lapseea ülekaalulisuse levikule Euroopa riikides ning alternatiivsete poliitikavalikute mõju kohta. Projektis osaleb 24 asutust eri riikidest.