Tegevused

Tagasi

09. JUUNI 2020

Andmete väljastamise kord

Surma põhjuse tuvastamise seaduse § 6 näeb ette surnu omaste ja tema seadusliku esindaja teavitamist surma põhjustest.

Omasteks käesoleva seaduse tähenduses loetakse surnud isiku abikaasat, vanemaid, lapsi, õdesid ja vendi. Omasteks võib lugeda ka muid surnud isiku lähedasi isikuid tulenevalt surnud isiku elukorraldusest. Elukorraldusest tulenevatele teistele surnud isiku lähedastele isikutele andmete väljastamine eeldab, et isiku seotust surnuga on võimalik tõestada.

Lähedastele väljastatakse surma tuvastanud raviasutusest arstliku surmateatise üks eksemplar. Erandjuhtudel võivad nad pöörduda avaldusega Tervise Arengu Instituudi direktori nimele arstliku surmateatise koopia väljastamisest surma põhjuste registrist.

Isikuandmete kaitse seaduse § 19 lg 4 sätestab, et pärast andmesubjekti surma on tema kohta käivate isikuandmete suhtes käesolevas peatükis sätestatud õigused andmesubjekti pärijal, abikaasal, alanejal või ülenejal sugulasel, õel või vennal.

Teadusuuringuks või riikliku statistika andmete väljastamine

Isikuandmete kaitse seaduse § 16 näeb ette isikuandmete töötlemist teadusuuringu või riikliku statistika vajadusteks.

Andmesubjekti nõusolekuta isikustatud andmete väljastamine surma põhjuste registrist teadusuuringu eesmärgil on võimalik üksnes teadusuuringu registreerimisel Andmekaitse Inspektsioonis. Sel juhul tuleb täita teabenõude vorm lisades Andmekaitse Inspektsiooni ja vastava teadusvaldkonna eetikakomitee otsused uuringu läbiviimisest.

Eesti riigiasutused võivad taotleda andmete väljastamist viitades oma tegevust reguleerivatele seadustele.

Isikustatud kujul andmeid väljastatakse surma põhjuste registrist üksnes registri vastutava töötleja Sotsiaalministeeriumi kirjalikul nõusolekul.

Osa surma põhjuste registril kogutavast infost kogub samal ajal rahvastikuregister (elus/surnud olek, surma kuupäev jne). Rahvastikuregistri andmed on saadavad läbi Riigi Infoteenuste portaali.

Isikustamata, sealhulgas agregeeritud andmete (tabelite) saamiseks tuleb pöörduda surma põhjuste registri juhataja poole. Tähtsamad andmed on avaldatud instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis ning Statistikaameti veebilehel.