Tegevused

Tagasi

27. SEPTEMBER 2019

Raseduse infosüsteem

Infosüsteem kogub isikustatud andmeid kõikide Eestis toimunud sündide ning raseduste katkemiste ja katkestamiste kohta. Infosüsteem koosneb kahest andmekogust: meditsiinilisest sünniregistrist ja meditsiinilisest raseduse katkemise ja katkestamise registrist.

Kogutavad andmed võimaldavad analüüsida sündimust, perinataalset suremust ja haigestumust mõjutavaid tegureid ning hinnata rasedusaegset jälgimisperioodi. Saadud andmeid kasutatakse epidemioloogilistes teadusuuringutes, tervishoiuteenuse korraldamiseks ja statistika tootmiseks

Sünniregistri andmete kogumise alusdokument on pdf small sünnikaart, mille esitavad registrile kõik Eestis sünnitusabi osutavad tervishoiuasutused ja kodusünnitusabi teenust osutavad ämmaemandad iga elusalt või surnult sündinud lapse kohta.

Raseduse katkemise ja katkestamise registri andmete kogumise alusdokument on pdf smallabordikaart, mis täidetakse kõikides rasedusi katkestavates ja katkenud rasedusega naistele arstiabi osutavates tervishoiuasutustes (k.a eraarstid) toimunud raseduse katkemise või katkestamise kohta (v.a emakaväline rasedus).

Registrites toimub andmete:

 • sisestamine elektroonsesse andmebaasi
 • kodeerimine
 • kontrollimine ja täpsustamine
 • standardtöötlus ja päringutele vastamine
 • väljastamine ja publitseerimine
 • säilitamine ja paberkandjal arhiveerimine

Andmete väljastamine ja avaldamine:

 • Statistiliste või isikut tuvastada võimaldavate tunnusteta andmete saamiseks võib teabenõude esitada e-kirja teel vabas vormis
 • Isikuandmeid sisaldava päringu kohta tuleb täita teabenõude vorm

Sünniregister sisaldab andmeid alates 1992. aastast. Raseduse katkemiste/katkestamiste statistika on kättesaadav alates aastast 1996.

 • Õigusaktid ja alusdokumendid

  Õigusaktid ja alusdokumendid

  Raseduse Infosüsteem lähtub oma töös järgmistest õigusaktidest: Raseduse infosüsteemi põhimäärus Rahvatervise seadus...

 • Statistika

  Statistika

  Raseduse Infosüsteemi andmed avaldatakse: instituudi tervisestatistika andmebaasis Statistikaameti andmebaasis trük...

 • Teabenõue

  Teabenõue

  Registrites olevate statistiliste või isikut tuvastada võimaldavate tunnusteta andmete saamiseks võib teabenõude esitada...