Instituut

Tagasi

16. OKTOOBER 2019

TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“

ESF

Selleks, et suurendada perepõhise asendushoolduse pakkujate hulka, parandada asendushoolduse kvaliteeti ja arendada asendushoolduse tugi- ja järelhooldusteenuseid, on ellu kutsutud TAT-i (ehk "toetuse andmise tingimused") meede „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Tegevused meetme raames viiakse ellu perioodil 2015–2020 kolme organisatsiooni – Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalkindlustusameti koostöös.

Tervise Arengu Instituudi ülesanneteks on koolitada perepõhise asendushoolduse pakkujaid, teha täiendkoolitusi asenduskoduteenuse osutajatele ja pakkujatele ning võrgustikku kuuluvatele spetsialistidele, kes tegelevad saatjata alaealiste ning inimkaubanduse ja seksuaalse väärkohtlemise ohvritega.

Kõikide tegevuste raames tehakse esmalt sihtrühma vajaduste analüüs, töötatakse välja või arendatakse koolitusprogramm ning korraldatakse koolitusi.

PRIDE eelkoolitus

(perepõhise asendushoolduse pakkujatele)

Kui pere otsustab saada hoolduspereks või lapsendajaks, on see tõsine otsus. Selleks, et otsus oleks igati läbi kaalutud, peab pere olema ette valmistatud ja teadlik, mida mittebioloogilise lapse kasvatamine endast kujutab. PRIDE eelkoolitusel saab pere võimaluse arutluste, harjutuste, rollimängude ja õppuste kaudu mõelda oma valmisolekule hakata hoolduspereks või lapsendajaks.

Eelkoolitusel käsitletakse erinevaid teemasid, nagu näiteks hoolduspere/lapsendaja roll ja vastutus, kiindumussuhete olulisus ja selle kujunemine, kaotus, lapse arengu mahajäämuse põhjused ja abistamise võimalused jm. PRIDE kohta saab lähemalt lugeda siit.

PRIDE koolituste raames on toimunud aastatel 2016–2017 mitmesugused arendused. 

 • Läbi on viidud perepõhise asendushoolduse PRIDE korralduse analüüs Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse poolt, mis on kättesaadav siin.
 • TAI-s omakorda on läbi viidud ka analüüs „Perepõhise asendushoolduse koolitusprogrammi arendamine Eestis“, mis on kättesaadav siin.
 • Perioodil september 2016 kuni märts 2017 on PRIDE koolitusmaterjalid läbinud uuendamise. Materjalide arendamisse kaasati kogenud PRIDE koolitajad, sisutoimetaja, metoodik, koordinaator ja erialaeksperdid.
 • PRIDE uuendatud koolituse I pilootkoolitus viidi läbi perioodil 30.03.–25.05.2017 Tartus ning II pilootkoolitus Tallinnas ajavahemikul 31.05.–14.07.2017.
 • 2017. a suvel viidi läbi koolitajate värbamine, mille tulemusena valiti PRIDE koolitajate koolitusele välja 20 koolitajat.
 • Perioodil 16.–31.08.2017 toimus PRIDE eelkoolituse koolitajate koolitus, mille läbisid edukalt kõik PRIDE koolitaja koolitusel osalenud.
 • 2017. a sügisest alustati PRIDE eelkoolituste läbiviimist ning kokku viidi läbi 9 PRIDE eelkoolitust: 6 Tallinnas (5 eesti keeles ja 1 vene keeles), 1 Pärnus (eesti k), 1 Tartus (eesti k) ja 1 Jõhvis (vene k). 
 • Selleks, et lapsendajad ja hoolduspered arendaksid jätkuvalt on teadmisi ja oskusi, on 2018. aastal TAI-s väljatöötamisel ka PRIDE põhikoolitused.

PRIDE eelkoolituse koolitajad: Liis Saarna, Reet Rääk, Kirsti Mägi, Sigrid Petoffer, Inna Klaos, Ljubov Suhhanova, Pille Teder, Helen Hiie, Enel Kotli, Maire Lehikoinen, Mare Kangur, Keiu Kaljujärv, Tiina Kivirüüt, Helen Alton, Kati Valma, Eve Muru, Pille Korsten, Evi Kruzman, Kristiina Vainomäe ja Merike Peri.

PRIDE eelkoolitusele registreerimise info

PRIDE koolitusele registreerib lapsendamise või hoolduspere vanemaks saamise sooviga perekonna Sotsiaalkindlustusameti spetsialist. Eestkosteperesid registreerib koolitusele omavalitsusüksuse lastekaitsespetsialist. Pere andmed edastatakse Tervise Arengu Instituudi koolituskeskusele.

Vorm, millega perekonna andmeid Tervise Arengu Instituuti edastada, asub siin.

Registreerimise vorm saata krüpteeritult e-posti aadressile sirli.arro@tai.ee ja merle.lust@tai.ee.

PRIDE põhikoolitused

TAI on 2018. aastal välja töötanud ka põhikoolituse moodulid, et peresid veelgi toetada ning arendada. Põhikoolituse teemad on tõstatunud koolitusvajaduse analüüsist, mis on kättesaadav siin.

PRIDE põhikoolituse teemad 2019-2020:

 1. Lapse areng ja kiindumus 24 ak/h (2 koolitusgruppi eesti keeles ja 2 koolitusgruppi vene keeles)
 2. Väärkohtlemine 16 ak/h (2 koolitusgruppi eesti keeles ja 2 koolitusgruppi vene keeles)
 3. Teismelise mõistmine ja toetamine 24 ak/h (2 koolitusgruppi eesti keeles ja 2 koolitusgruppi vene keeles)
 4. Lapse päritolu toetamine 16 ak/h (2 koolitusgruppi eesti keeles ja 2 koolitusgruppi vene keeles)
 5. Lapse vaimne tervis 33 ak/h (2 koolitusgruppi eesti keeles ja 2 koolitusgruppi vene keeles)
 6. Peres olemasolevate laste toetamine uue lapse perre lisandumisel 33 ak/h (2 koolitusgruppi eesti keeles ja 2 koolitusgruppi vene keeles)
 7. Vanema toimetuleku toetamine 16 ak/h (2 koolitusgruppi eesti keeles ja 2 koolitusgruppi vene keeles)
 8. Positiivne vanemlus 24 ak/h (2 koolitusgruppi eesti keeles ja 2 koolitusgruppi vene keeles)

Koolitused algavad 2019. aasta augustis. 

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus

(asenduskodu teenuse osutajatele)

Perevanema ja kasvataja täienduskoolituse eesmärgiks on ühelt poolt anda asendus-, pere- ja turvakodus töötamiseks vajalikud oskused ja teadmised, teisalt aga neid oma töös ka toetada ja julgustada.

Tegemist on baaskoolitusega, mis tähendab, et osalejatele antakse alusteadmised, mis on olulised asendus-, turva- või perekodus töötamiseks.

Koolitus on mahuga 160 akadeemilist tundi ja koosneb kokku kaheksast erinevast moodulist. Erinevalt varasema koolituse korraldusest, kus oli kolm erinevat koolitust vastavalt osaleja kvalifikatsioonile ja tema ametipositsioonile asenduskodus, on uus baaskoolitus ühine kõigile asenduskodu kasvatusala töötajatele (sh perevanematele ja turvakodu töötajatele).

Koolituses on kontaktõppe akadeemilisi tunde 144 ja iseseisva töö maht 16 akadeemilist tundi.

Õppekava on kättesaadav siin. See põhineb asenduskodu kasvatusala töötajate koolitusvajaduse analüüsil, mis on kättesaadav siin.

Lähemalt saab koolitusest lugeda siit.

Perevanemate ja kasvatajate lisakoolitused

2018.–2019. aastal leiab kokku aset kuni 16 lisakoolituse gruppi neljal erineval teemal.

Lisakoolituste teemadeks on

 • „Teismelise mõistmine ja toetamine“ (2 eestikeelset ja 2 venekeelset gruppi); 
 • „Trauma läbi elanud lapse mõistmine ja toetamine“ (2 eestikeelset ja 2 venekeelset gruppi);
 • „Psühholoogiline kriisiabi“ (2 eestikeelset ja 2 venekeelset gruppi);
 • „Lastevaheliste suhete toetamine“ (2 eestikeelset ja 2 venekeelset gruppi).

Koolituse nimetus „Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus – märkamine ja toetamine“

Koolitusvajadus on välja selgitatud ning koolituskava koostatud. Tegeleme koolitajate värbamise ning pilootkoolituse ettevalmistamisega. Pilootkoolitus viiakse läbi 2019. aasta sügisel.

Teavitustegevused

Aastal 2017 alustati Tervise Arengu Instituudis sihtrühmadele suunatud teavitustegevuste väljatöötamist. Selle raames viidi läbi asendushoolduseteemaline elanikkonna uuring.

Uuringu eesmärk oli selgitada välja elanike teadlikkus hoolduspere vanemaks olemise tingimustest, hoiakuid hooldusperede suhtes ja valmidust hooldust vajavaid lapsi oma perre hooldusele võtta.

Soovime riigina liikuda aina rohkem perepõhise asendushoolduse suunas ehk, et lapsed saaksid kasvada peredes. Samas ei ole meil täna piisavalt peresid, kes kasvataksid teistes vanematest sündinud last. Sellest on tulnud vajadus ühiskonnas seda teemat tõstatada, et meieni jõuaksid pered, kes oleksid valmis avama oma südame ja kodu lapsele, kes ei saa kasvada oma sünnipere juures.

Alustasime 2018. aasta teises pooles teavituskampaania elluviimisega, mille eesmärk

 • oli tõsta inimeste teadlikkust asendushooldusest ja eelkõige perepõhisest asendushooldusest.
 • julgustada potentsiaalseid kasuperesid mõtlema sellele, kas nad sooviksid ja oleksid võimelised kasvatama oma peres last või lapsi, kes ei saa elada oma sünniperes
 • tõsta ühiskonna üldist teadlikkust perepõhise asendushoolduse erinevatest võimalustest ja aidata kaasa ühiskonna toetavale hoiakule lapse hooldusperes kasvatamise suhtes. Fookuseks on ka see, et peale lapsendamise on teisi võimalusi kasvatada last, kes on sündinud teistest vanematest – näiteks olla lapsele hoolduspere.

Kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi TAT meetme „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine” raames.

Teavituskampaania keskmes oli dokumentaallavastus „Südames sündinud”, mis põhineb 2018. a suvel korraldatud intervjuudel peredega, kus kasvavad teistest vanematest sündinud lapsed.

Etendust mängiti 2018–2019. aastal 16 korda eri paikades üle Eesti, esietendus toimus 4. novembril Tallinnas.

Lavastus oli formaat, mis võimaldas elust enesest pärit lugude abil rääkida kasuvanemlust puudutavatel teemadel: probleemidest, rõõmudest ja asendushoolduse erinevatest tänapäevastest võimalustest. Muud kommunikatsiooni- ja suhtekorralduslikud tegevused põimiti lavastuse ümber (artiklid, avaliku sõnavõtud jm). Täpsemalt saab lavastuse kohta lugeda siit.

Kampaaniaperioodil 16.10-31.12 toimus asendushoolduse teavitus meedias, sh lavastuse teavitus (välimeedias, raadios, teles, veebis). Tarkvanem.ee Facebooki kontole loodi ka etenduse üritus ning nii üldkontol kui ka lavastuse ürituse lehel jagatakse infot kõigis linnades toimuvate etenduste ja teemaga seonduvate meediakajastuste kohta.
Loodi ka Tark Vanem veebi „kasuvanem“ alaleht, vaata siit.

Detsembri lõpus valmis ka kampaania järeluuring. Võrreldes 2017. aastaga on negatiivsed eelarvamused asendus- või turvakodudes elavate laste suhtes pisut vähenenud. Enam kui pooled elanikest on arvamusel, et kui nad võtaksid oma perre hooldusele bioloogilistelt vanematelt ajutiselt ära võetud lapse, suhtuksid neid ümbritsevad inimesed sellesse positiivselt või pigem positiivselt. Negatiivset suhtumist enamasti tõenäoliseks ei peeta ning vastavad kartused on võrreldes 2017. aastaga ka pisut vähenenud. Elanikest 60% pooldab kasuperede süsteemi ning 25% asendus- või turvakodude süsteemi. Väljatöötamisel on 2019. -2020. aasta teavitustegevuste strateegia.

Teavitustegevused jätkuvad aastani 2020.

Lisainfo

Asendushoolduse arendustegevustest Tervise Arengu Instituudist:

Sirli Arro
projektijuht-koolitusspetsialist
sirli.arro@tai.ee 
659 3845

Sotsiaalkindlustusameti tegevused antud meetme raames