Instituut

Tagasi

11. DETSEMBER 2020

TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“

ESF

Selleks, et suurendada perepõhise asendushoolduse pakkujate hulka, parandada asendushoolduse kvaliteeti ja arendada asendushoolduse tugi- ja järelhooldusteenuseid, on ellu kutsutud TAT-i (ehk "toetuse andmise tingimused") meede „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Tegevused meetme raames viiakse ellu perioodil 2015–2020 kolme organisatsiooni – Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalkindlustusameti koostöös.

Tervise Arengu Instituudi ülesanneteks on koolitada perepõhise asendushoolduse pakkujaid, teha täiendkoolitusi asenduskoduteenuse osutajatele ja pakkujatele ning võrgustikku kuuluvatele spetsialistidele, kes tegelevad saatjata alaealiste ning inimkaubanduse ja seksuaalse väärkohtlemise ohvritega.

Kõikide tegevuste raames tehakse esmalt sihtrühma vajaduste analüüs, töötatakse välja või arendatakse koolitusprogramm ning korraldatakse koolitusi.

PRIDE eelkoolitus

(perepõhise asendushoolduse pakkujatele)

Kui pere otsustab saada hoolduspereks või lapsendajaks, on see tõsine otsus. Selleks, et otsus oleks igati läbi kaalutud, peab pere olema ette valmistatud ja teadlik, mida mittebioloogilise lapse kasvatamine endast kujutab. PRIDE eelkoolitusel saab pere võimaluse arutluste, harjutuste, rollimängude ja õppuste kaudu mõelda oma valmisolekule hakata hoolduspereks või lapsendajaks.

Eelkoolitusel käsitletakse erinevaid teemasid, nagu näiteks hoolduspere/lapsendaja roll ja vastutus, kiindumussuhete olulisus ja selle kujunemine, kaotus, lapse arengu mahajäämuse põhjused ja abistamise võimalused jm. PRIDE kohta saab lähemalt lugeda siit.

PRIDE koolituste raames on toimunud aastatel 2016–2017 mitmesugused arendused. 

 • Läbi on viidud perepõhise asendushoolduse PRIDE korralduse analüüs Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse poolt, mis on kättesaadav siin.
 • TAI-s omakorda on läbi viidud ka analüüs „Perepõhise asendushoolduse koolitusprogrammi arendamine Eestis“, mis on kättesaadav siin.
 • Perioodil september 2016 kuni märts 2017 on PRIDE koolitusmaterjalid läbinud uuendamise. Materjalide arendamisse kaasati kogenud PRIDE koolitajad, sisutoimetaja, metoodik, koordinaator ja erialaeksperdid.
 • PRIDE uuendatud koolituse I pilootkoolitus viidi läbi perioodil 30.03.–25.05.2017 Tartus ning II pilootkoolitus Tallinnas ajavahemikul 31.05.–14.07.2017.
 • 2017. a suvel viidi läbi koolitajate värbamine, mille tulemusena valiti PRIDE koolitajate koolitusele välja 20 koolitajat.
 • Perioodil 16.–31.08.2017 toimus PRIDE eelkoolituse koolitajate koolitus, mille läbisid edukalt kõik PRIDE koolitaja koolitusel osalenud.
 • 2017. a sügisest alustati PRIDE eelkoolituste läbiviimist ning kokku viidi läbi 9 PRIDE eelkoolitust: 6 Tallinnas (5 eesti keeles ja 1 vene keeles), 1 Pärnus (eesti k), 1 Tartus (eesti k) ja 1 Jõhvis (vene k). 
 • Selleks, et lapsendajad ja hoolduspered arendaksid jätkuvalt on teadmisi ja oskusi, on 2018. aastal TAI-s väljatöötamisel ka PRIDE põhikoolitused.

PRIDE eelkoolituse koolitajad: Liis Saarna, Reet Rääk, Kirsti Mägi, Sigrid Petoffer, Inna Klaos, Ljubov Suhhanova, Pille Teder, Helen Hiie, Enel Kotli, Maire Lehikoinen, Mare Kangur, Keiu Kaljujärv, Tiina Kivirüüt, Helen Alton, Kati Valma, Eve Muru, Pille Korsten, Evi Kruzman, Kristiina Vainomäe ja Merike Peri.

PRIDE eelkoolitusele registreerimise info

PRIDE koolitusele registreerib lapsendamise või hoolduspere vanemaks saamise sooviga perekonna Sotsiaalkindlustusameti spetsialist. Eestkosteperesid registreerib koolitusele omavalitsusüksuse lastekaitsespetsialist. Pere andmed edastatakse Tervise Arengu Instituudi koolituskeskusele.

Vorm, millega perekonna andmeid Tervise Arengu Instituuti edastada, asub siin.

Registreerimise vorm saata krüpteeritult e-posti aadressile sirli.arro@tai.ee ja merle.lust@tai.ee.

PRIDE põhikoolitused

TAI on 2018. aastal välja töötanud ka põhikoolituse moodulid, et peresid veelgi toetada ning arendada. Põhikoolituse teemad on tõstatunud koolitusvajaduse analüüsist, mis on kättesaadav siin.

PRIDE põhikoolituse teemad 2019-2020:

 1. Lapse areng ja kiindumus 24 ak/h (2 koolitusgruppi eesti keeles ja 2 koolitusgruppi vene keeles)
 2. Väärkohtlemine 16 ak/h (2 koolitusgruppi eesti keeles ja 2 koolitusgruppi vene keeles)
 3. Teismelise mõistmine ja toetamine 24 ak/h (2 koolitusgruppi eesti keeles ja 2 koolitusgruppi vene keeles)
 4. Lapse päritolu toetamine 16 ak/h (2 koolitusgruppi eesti keeles ja 2 koolitusgruppi vene keeles)
 5. Lapse vaimne tervis 33 ak/h (2 koolitusgruppi eesti keeles ja 2 koolitusgruppi vene keeles)
 6. Peres olemasolevate laste toetamine uue lapse perre lisandumisel 33 ak/h (2 koolitusgruppi eesti keeles ja 2 koolitusgruppi vene keeles)
 7. Vanema toimetuleku toetamine 16 ak/h (2 koolitusgruppi eesti keeles ja 2 koolitusgruppi vene keeles)
 8. Positiivne vanemlus 24 ak/h (2 koolitusgruppi eesti keeles ja 2 koolitusgruppi vene keeles)

Koolitused algavad 2019. aasta augustis. 

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus

(asenduskodu teenuse osutajatele)

Perevanema ja kasvataja täienduskoolituse eesmärgiks on ühelt poolt anda asendus-, pere- ja turvakodus töötamiseks vajalikud oskused ja teadmised, teisalt aga neid oma töös ka toetada ja julgustada.

Tegemist on baaskoolitusega, mis tähendab, et osalejatele antakse alusteadmised, mis on olulised asendus-, turva- või perekodus töötamiseks.

Koolitus on mahuga 160 akadeemilist tundi ja koosneb kokku kaheksast erinevast moodulist. Erinevalt varasema koolituse korraldusest, kus oli kolm erinevat koolitust vastavalt osaleja kvalifikatsioonile ja tema ametipositsioonile asenduskodus, on uus baaskoolitus ühine kõigile asenduskodu kasvatusala töötajatele (sh perevanematele ja turvakodu töötajatele).

Õppekava on kättesaadav siin. See põhineb asenduskodu kasvatusala töötajate koolitusvajaduse analüüsil, mis on kättesaadav siin.

Lähemalt saab koolitusest lugeda siit.

Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus

(Asendushooldusteenuse pakkujad (asendus- ja perekodu töötajad) ja lastekaitsetöötajad)

"Laste seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduses õppekava" põhineb 2018.-2019. aastal teostatud koolitusvajaduse analüüsil ning 2019. aastal toimunud pilootkoolituse hindamise tulemustel, mis on läbiviidud ESF meetme „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ meetme raames.

Koolituse sihtrühmaks on asendushooldusteenuse pakkujad ja lastekaitsetöötajad. Koolitusel keskendutakse sellele mis on seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus, kuidas juhtumite ilmnemise korral tegutseda ja kuidas ohvriks langenud last paremini mõista ja toetada. Koolitus on mahuga 64 akadeemilist tundi (8 koolituspäeva) ja koosneb viiest erinevast moodulist, milles on seotud nii teoreetiline kui ka praktiline külg. Kõik teemad on võimalikult asendushoolduse spetsiifilised, et pakkuda osalejatele võimalikult palju tuge.

Õppekava on kättesaadav siin. Koolitusvajaduse analüüs on kättesaadav siin.

Lähemalt saab koolitusest lugeda siit.

Lisainfo

Asendushoolduse arendustegevustest Tervise Arengu Instituudist:

Sirli Arro
projektijuht-koolitusspetsialist
sirli.arro@tai.ee 
659 3845

Sotsiaalkindlustusameti tegevused antud meetme raames