Instituut

Tagasi

08. AUGUST 2018

TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“

ESF

Selleks, et suurendada perepõhise asendushoolduse pakkujate hulka, parandada asendushoolduse kvaliteeti ja arendada asendushoolduse tugi- ja järelhooldusteenuseid, on ellu kutsutud TAT-i (ehk "toetuse andmise tingimused") meede „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Tegevused meetme raames viiakse ellu perioodil 2015–2020 kolme organisatsiooni – Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalkindlustusameti koostöös.

Tervise Arengu Instituudi ülesanneteks on koolitada perepõhise asendushoolduse pakkujaid, teha täiendkoolitusi asenduskoduteenuse osutajatele ja pakkujatele ning võrgustikku kuuluvatele spetsialistidele, kes tegelevad saatjata alaealiste ning inimkaubanduse ja seksuaalse väärkohtlemise ohvritega.

Kõikide tegevuste raames tehakse esmalt sihtrühma vajaduste analüüs, töötatakse välja või arendatakse koolitusprogramm ning korraldatakse koolitusi.

PRIDE eelkoolitus

(perepõhise asendushoolduse pakkujatele)

Kui pere otsustab saada hoolduspereks või lapsendajaks, on see tõsine otsus. Selleks, et otsus oleks igati läbi kaalutud, peab pere olema ette valmistatud ja teadlik, mida mittebioloogilise lapse kasvatamine endast kujutab. PRIDE eelkoolitusel saab pere võimaluse arutluste, harjutuste, rollimängude ja õppuste kaudu mõelda oma valmisolekule hakata hoolduspereks või lapsendajaks.

Eelkoolitusel käsitletakse erinevaid teemasid, nagu näiteks hoolduspere/lapsendaja roll ja vastutus, kiindumussuhete olulisus ja selle kujunemine, kaotus, lapse arengu mahajäämuse põhjused ja abistamise võimalused jm. PRIDE eelkoolituse teemad on siin.

PRIDE koolituste raames on toimunud aastatel 2016–2017 mitmesugused arendused. 

 • Läbi on viidud perepõhise asendushoolduse PRIDE korralduse analüüs Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse poolt, mis on kättesaadav siin.
 • TAI-s omakorda on läbi viidud ka analüüs „Perepõhise asendushoolduse koolitusprogrammi arendamine Eestis“, mis on kättesaadav siin.
 • Perioodil september 2016 kuni märts 2017 on PRIDE koolitusmaterjalid läbinud uuendamise. Materjalide arendamisse kaasati kogenud PRIDE koolitajad, sisutoimetaja, metoodik, koordinaator ja erialaeksperdid.
 • PRIDE uuendatud koolituse I pilootkoolitus viidi läbi perioodil 30.03.–25.05.2017 Tartus ning II pilootkoolitus Tallinnas ajavahemikul 31.05.–14.07.2017.
 • 2017. a suvel viidi läbi koolitajate värbamine, mille tulemusena valiti PRIDE koolitajate koolitusele välja 20 koolitajat.
 • Perioodil 16.–31.08.2017 toimus PRIDE eelkoolituse koolitajate koolitus, mille läbisid edukalt kõik PRIDE koolitaja koolitusel osalenud.
 • 2017. a sügisest alustati PRIDE eelkoolituste läbiviimist ning kokku viidi läbi 9 PRIDE eelkoolitust: 6 Tallinnas (5 eesti keeles ja 1 vene keeles), 1 Pärnus (eesti k), 1 Tartus (eesti k) ja 1 Jõhvis (vene k). 
 • Selleks, et lapsendajad ja hoolduspered arendaksid jätkuvalt on teadmisi ja oskusi, on 2018. aastal TAI-s väljatöötamisel ka PRIDE põhikoolitused.

PRIDE eelkoolituse koolitajad: Liis Saarna, Reet Rääk, Kirsti Mägi, Sigrid Petoffer, Inna Klaos, Ljubov Suhhanova, Pille Teder, Helen Hiie, Enel Kotli, Maire Lehikoinen, Mare Kangur, Keiu Kaljujärv, Tiina Kivirüüt, Helen Alton, Kati Valma, Eve Muru, Pille Korsten, Evi Kruzman, Kristiina Vainomäe ja Merike Peri.

PRIDE eelkoolitusele registreerimise info

PRIDE koolitusele registreerib lapsendamise või hoolduspere vanemaks saamise sooviga perekonna Sotsiaalkindlustusameti spetsialist. Eestkosteperesid registreerib koolitusele omavalitsusüksuse lastekaitsespetsialist. Pere andmed edastatakse Tervise Arengu Instituudi koolituskeskusele.

Vorm, millega perekonna andmeid Tervise Arengu Instituuti edastada, asub siin.

Registreerimise vorm saata krüpteeritult e-posti aadressile enelis.linnas@tai.ee ja madli.raudkivi@tai.ee.

PRIDE põhikoolitused

TAI on 2018. aastal välja töötanud ka põhikoolituse moodulid, et peresid veelgi toetada ning arendada. Põhikoolituse teemad on tõstatunud koolitusvajaduse analüüsist, mis on kättesaadav siin.

PRIDE põhikoolituse teemad:

 • Lapse areng ja kiindumus - 16 ak/h
 • Väärkohtlemine – 16 ak/h
 • Teismelise mõistmine ja toetamine – 24 ak/h
 • Peres olemasolevate laste toetamine uue lapse perre lisandumisel – 16 ak/h
 • Lapse päritolu toetamine – 16 ak/h
 • Lapse vaimne tervis – 24 ak/h

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus

(asenduskodu teenuse osutajatele)

Perevanema ja kasvataja täienduskoolituse eesmärgiks on ühelt poolt anda kasvatusala töötajatele asenduskodus töötamiseks vajalikud oskused ja teadmised, teisalt aga neid oma töös ka toetada ja julgustada.

Tegemist on baaskoolitusega, mis tähendab, et osalejatele antakse alusteadmised, mis on olulised asendus-, turva- või perekodus töötamiseks.

Koolitus on mahuga 160 akadeemilist tundi ja koosneb kokku kaheksast erinevast moodulist. Erinevalt varasema koolituse korraldusest, kus oli kolm erinevat koolitust vastavalt osaleja kvalifikatsioonile ja tema ametipositsioonile asenduskodus, on uus baaskoolitus ühine kõigile asenduskodu kasvatusala töötajatele (sh perevanematele ja turvakodu töötajatele).

Koolituses on kontaktõppe akadeemilisi tunde 144 ja iseseisva töö maht 16 akadeemilist tundi.

Õppekava on kättesaadav siin. See põhineb asenduskodu kasvatusala töötajate koolitusvajaduse analüüsil, mis on kättesaadav siin.

2017. aastal viidi läbi kuus pilootkoolituse gruppi:

I koolitusgrupp Tallinnas 18.07–13.09
II koolitusgrupp Pärnus 22.08–8.10
III koolitusgrupp Tallinnas 20.09–22.11
IV koolitusgrupp Tallinnas 10.10–6.12
V koolitusgrupp Tartus 16.10–13.12
VI koolitusgrupp Tartus 23.10–20.12

Perevanemate ja kasvatajate lisakoolitused

2018.–2019. aastal leiab kokku aset kuni 16 lisakoolituse gruppi neljal erineval teemal.

Lisakoolituste teemadeks on

 • „Teismelise mõistmine ja toetamine“ (2 eestikeelset ja 2 venekeelset gruppi); 
 • „Trauma läbi elanud lapse mõistmine ja toetamine“ (2 eestikeelset ja 2 venekeelset gruppi);
 • „Psühholoogiline kriisiabi“ (2 eestikeelset ja 2 venekeelset gruppi);
 • „Lastevaheliste suhete toetamine“ (2 eestikeelset ja 2 venekeelset gruppi).

Täiendkoolitused asenduskoduteenuse pakkujatele ja võrgustikku kuuluvatele spetsialistidele, kes tegelevad saatjata alaealiste ning inimkaubanduse ja seksuaalse väärkohtlemise ohvritega

2018. aastal tegeldakse täiendkoolituse koolitusvajaduse ettevalmistava analüüsiga.

Teavitustegevused

Aastal 2017 alustati Tervise Arengu Instituudis sihtrühmadele suunatud teavitustegevuste väljatöötamist. Selle raames viidi läbi asendushoolduseteemaline elanikkonna uuring.

Uuringu eesmärk oli selgitada välja elanike teadlikkus perekonnas hooldamise tingimustest, hoiakuid perekonnas hooldamise suhtes ja valmidust hooldust vajavaid lapsi oma perre hooldusele võtta

Väljatöötamisel on teavitusstrateegia ning teavitustegevused on planeeritud 2018. aasta II poolde.

Kuna lapse jaoks on kõige loomulikum kasvukeskkond pere, on riigi plaan suurendada perepõhise asendushoolduse osakaalu. Teavituse roll on tegeleda takistavate hoiakute ja eelarvamustega ning teavitustegevuse tulemusel peaks paranema nii asendushooldusega seotud võrgustikku kuuluvate spetsialistide kui ka kogu ühiskonna teadlikkus perepõhise asendushoolduse võimalustest ning laste õigustest ja vajadustest. Samuti aitab sihipärane kommunikatsioon leida uusi perepõhise asendushoolduse pakkujaid.

Lisainfo

Asendushoolduse arendustegevustest Tervise Arengu Instituudist:

Enelis Linnas
projektijuht
enelis.linnas@tai.ee
659 3844

Sotsiaalkindlustusameti tegevused antud meetme raames