Tegevused

Tagasi

26. JUULI 2018

Lastekaitsetöötajate koolitused

Alates 2016. aastast korraldab Tervise Arengu Instituut täienduskoolitusi lastekaitsetöötajatele. 

Koolitus toetab lastekaitsetöötajate kompetentsust lastekaitseseaduses või muus õigusaktis pandud ülesannete täitmisel lapse heaolu ja arengu, õiguste ning huvide tagamiseks.

Koolituste sihtgrupp on kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ning lastekaitsetöötaja ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad.

Koolituskava 

Koolituste kava koostamiseks viisime 2014.–2015. a läbi koolitusvajaduse analüüsi, mille käigus küsitlesime lastekaitse- ja sotsiaaltöötajaid. Küsitlusele eelnes lastekaitsetöö jaoks vajalike koolitusteemade kaardistus.

Selle tulemusi tutvustasime valdkonna ekspertidest moodustatud koolitusnõukogus, kelle osalusel on valminud õppekava. Koolitusnõukogu koosolekutel osalesid Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituut, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö õppetool, Tallinna Nõmme Linnaosa Valitsus, MTÜ Lastekaitse Liit, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit.

Õppekava on võimalik läbida mitme aasta jooksul ning see jaguneb põhi- ja täiendavateks koolitusteks.

Põhikoolitus koosneb neljast moodulist:

 • ennetus ja kogukonnatöö
 • lastekaitsetöö õiguslikud alused
 • lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus
 • töö laste ja peredega

Täiendavad koolitused on kasvanud välja põhikoolituse kava aruteludest. Need toimuvad teemadel, mida on vaja pikemalt käsitleda kui põhikoolitusel võimalik.

Koolituse tunnistusega lõpetamiseks on vaja osaleda vähemalt 85% auditoorses töös ja teha ülesanded (sh. kodused tööd), millega hinnatakse õppimist. Kui osaleda ainult auditoorses töös, väljastatakse selle kohta tõend. Põhikoolituse moodulite järel väljastatakse osaluse tõendid, tunnistus väljastatakse kõigi moodulite järel. 

Igal aastal tuleb välja selle konkreetse aasta koolituskava. Kordame mõne aja tagant ka varem toimunud koolitusi, kui on vajadus selle järele.

Kava 2018. aastal

Jätkame põhikoolituse moodulitega:

 • "Ennetus ja kogukonnatöö" (moodul tuleb uuesti kordamisele). 2018.–2020. a jooksul kokku toimub kuus gruppi: Tallinnas (2), Tartus (2), Pärnus ja Jõhvis
 • "Lastekaitsetöö õiguslikud alused". 2018. a toimub veel neli gruppi: Jõhvis, Pärnus, sügisel Tallinnas ja Tartus
 • "Töö lapse ja perega". Moodul alustab kevadel, 2018.–2019. a on plaanis 11 gruppi: Tallinnas (4), Tartus (3), Jõhvis (2, sh üks venekeelne) ja Pärnus (2)
 • "Lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus". Kevadel 2018 on paus, 2015.–2017. a on toimunud 11 gruppi.

Täiendavatest koolitustest on kevadel kavas:

 • "Motiveeriv intervjueerimine: algtase" (Tallinnas) 
 • "Professionaalne kestvus ja tööpingete ennetamine" (Rakveres) 

Täiendavaid koolitusi arendame lisaks sügiseks.

Registreerumise info ja täpsemad kavad leiad Tervise Arengu Instituudi kodulehe sündmuste rubriigist, samuti Terviseinfo portaalis. Infot edastame ka e-postiga.

Koolitusi korraldame üle Eesti. Täpsed toimumiskohad leiab registreerumisinfo juurest.

Koolitustel osalemine on vabatahtlik, kuid see on hea võimalus saada tasuta tööalast täiendusõpet.

Aastatel 2015–2017

Lastekaitsetöötajate põhikoolituse moodulitest toimus üle Eesti:

 • "Ennetus ja kogukonnatöö" (7)
 • "Lastekaitsetöö õiguslikud alused" (7)
 • "Lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus" (11)

Täiendavatest koolitustest toimus:

 • "Motiveeriv intervjueerimine: algtase" (7)
 • "Huvikaitse kogukonna laste heaks" (5)
 • "Professionaalne kestvus ja tööpingete ennetamine" (3)

Vähemalt ühel koolitusel või moodulil on osalenud kokku 294 kohaliku omavalitsuse, maavalitsuse või Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajat, sh lastekaitse ülesandeid täitvat sotsiaaltöötajat. Kokku on täienduskoolituste programmis lastekaitsetöötajad osalenud 574 korral (sh korduvad osalused).

Lisalugemine

Lisainfo

Liana Rumvolt
koolitusspetsialist
liana.rumvolt@tai.ee
659 3928

Riina Põder
koolitusspetsialist
riina.poder@tai.ee
659 3929