Tegevused

Tagasi

15. VEEBRUAR 2019

Lastekaitsetöötajate koolitused

Alates 2016. aastast korraldab Tervise Arengu Instituut täienduskoolitusi lastekaitsetöötajatele. 

Koolitus toetab lastekaitsetöötajate kompetentsust lastekaitseseaduses või muus õigusaktis pandud ülesannete täitmisel lapse heaolu ja arengu, õiguste ning huvide tagamiseks.

Koolituste sihtgrupp on kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ning lastekaitsetöötaja ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad.

Koolituskava 

Koolituste kava koostamiseks viisime 2014.–2015. a läbi koolitusvajaduse analüüsi, mille käigus küsitlesime lastekaitse- ja sotsiaaltöötajaid. Küsitlusele eelnes lastekaitsetöö jaoks vajalike koolitusteemade kaardistus.

Selle tulemusi tutvustasime valdkonna ekspertidest moodustatud koolitusnõukogus, kelle osalusel on valminud õppekava. Koolitusnõukogu koosolekutel osalesid Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituut, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö õppetool, Tallinna Nõmme Linnaosa Valitsus, MTÜ Lastekaitse Liit, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit.

Õppekava on võimalik läbida mitme aasta jooksul ning see jaguneb põhi- ja täiendavateks koolitusteks.

Põhikoolitus koosneb neljast moodulist:

 • ennetus ja kogukonnatöö
 • lastekaitsetöö õiguslikud alused
 • lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus
 • töö lapse ja perega

Täiendavad koolitused on kasvanud välja põhikoolituse kava aruteludest. Need toimuvad teemadel, mida on vaja pikemalt käsitleda kui põhikoolitusel võimalik.

Koolituse tunnistusega lõpetamiseks on vaja osaleda vähemalt 85% iga mooduli auditoorses töös ja teha ülesanded (sh. kodused tööd), millega hinnatakse õppimist. Kui osaleda ainult auditoorses töös, väljastatakse selle kohta tõend. Põhikoolituse moodulite järel väljastatakse osaluse tõendid, tunnistus väljastatakse kõigi moodulite järel. 

Igal aastal tuleb välja selle konkreetse aasta koolituskava. Kordame mõne aja tagant ka varem toimunud koolitusi, kui on vajadus selle järele.

Kava 2019. aastal

Jätkame põhikoolituse moodulitega:

 • "Ennetus ja kogukonnatöö" 2019. a toimub üks grupp Pärnus, 2020. a. toimub koolitus Tartus ja Jõhvis.
 • "Lastekaitsetöö õiguslikud alused" 2019. a toimub üks grupp Tartus, 2020. a. toimub koolitus Tallinnas (2) ja Tartus.
 • "Lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus" 2019. a. toimub koolitus Tartus. 2020 on plaanis lisagruppe teha.
 • "Töö lapse ja perega" 2019. a. toimub viis gruppi – Tallinnas (1), Tartus (2), Pärnus (1) ja Jõhvis üks venekeelne grupp.

Lisaks toimuvad koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga 2019. aasta jooksul kõik neli moodulit Tallinna lastekaitsetöötajatele. Selle info edastamise ja gruppide kogumisega tegeleb linn. Kui osaleja on varem käinud mõnel moodulil TAI-s või mujal Eestis, ei pea uuesti osalema. Põhikoolituse lõpus väljastatakse TAI tunnistus ka juhul, kui mõned moodulid on läbitud Tallinna linna kaudu korraldatud grupis ja teised TAI korraldatud grupis.

Täiendavatest koolitustest on kevadel kavas:

 • "Töö uimasteid tarvitava vanemaga" (Tallinnas ja Tartus)
 • "Professionaalne kestvus ja tööpingete ennetamine" (Tallinnas)

Täiendavaid koolitusi arendame lisaks sügiseks.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil toimub „Töö uimasteid tarvitava vanemaga“ lastekaitsetöötajatele ka sügiskooli raames.

Registreerumise info ja täpsemad kavad leiad Tervise Arengu Instituudi kodulehe sündmuste rubriigist, samuti Terviseinfo portaalis. Infot edastame ka e-postiga.
Koolitusi korraldame üle Eesti. Täpsed toimumiskohad leiab registreerumisinfo juurest.

Koolitustel osalemine on vabatahtlik, kuid see on hea võimalus saada tasuta tööalast täiendusõpet.

Aastatel 2015–2018

Lastekaitsetöötajate põhikoolituse moodulitest toimus üle Eesti:

 • "Ennetus ja kogukonnatöö" (9)
 • "Lastekaitsetöö õiguslikud alused" (11)
 • "Lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus" (11)
 • „Töö lapse ja perega“ (5)

Täiendavatest koolitustest toimus:

 • "Motiveeriv intervjueerimine: algtase" (8)
 • "Huvikaitse kogukonna laste heaks" (5)
 • "Professionaalne kestvus ja tööpingete ennetamine" (5)
 • „Töö uimasteid tarvitava vanemaga“ (2)

Vähemalt ühel koolitusel või moodulil oli 2015.-2017. a. osalenud kokku 268 kohaliku omavalitsuse ning 26 maavalitsuse või Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajat, sh lastekaitse ülesandeid täitvat sotsiaaltöötajat. Kokku oli täienduskoolituste programmis lastekaitsetöötajad osalenud 574 korral (sisaldab korduvaid osalusi). 

Aastal 2018 osales koolitustel kokku 132 kohaliku omavalitsuse ja 19 Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajat. Kokku oli osalemisi 235 (sisaldab korduvaid osalusi).

Lisalugemine

Lisainfo

Liana Rumvolt
koolitusspetsialist
liana.rumvolt@tai.ee
659 3928

Riina Põder
koolitusspetsialist
riina.poder@tai.ee
659 3929