Skip to content
Koolitus
-

Grupp täitunud! Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus

Asukoht
Sihtrühm
koolieelsete lasteasutuste õpetajad ja õppe-kasvatustöö eest vastutavad inimesed. Ootame koolitusele osalema lasteaiast 2-3 inimest (sh õppe-kasvatustöö eest vastutav inimene ja rühmaõpetaja(d)).
Keel
eesti keel
Eesmärk
Koolituse eesmärk on arendada lasteaiatöötajate teadmisi ja oskusi koolieelses eas laste keha-, tunde ja turvalisuseõpetusest ja seeläbi toetada koolieelses eas laste eakohast seksuaalset arengut ning sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemist.

 

Oodatav tulemus

Koolituse lõpus osaleja:

  • Teadvustab eelkoolieas keha-, tunde ja turvalisusekasvatuse olulisust ja koolieelse lasteasutuse rolli selle läbiviimisel ning suhtub positiivselt eakohaselt edastatud seksuaal- ja tundekasvatuse läbiviimisse
  • Teab laiapõhjalise seksuaalkasvatuse fookusi hariduses (nt eakohasus, positiivne lähenemine, nõusolek, võrdsus, austus)
  • Teab lapse seksuaalse arengu etappe ja oskab neid seostada metoodilises materjalis käsitletud teemadega
  • Oskab rääkida seksuaalkasvatuse teemadel laste, lapsevanemate ja kolleegidega, luues seksuaalsusega seotud teemade käsitlemisel turvalise ja toetava õhkkonna
  • Oskab lipusüsteemi metoodikat kasutades hinnata laste seksuaalkäitumist (loomulik, sobimatu ja lubamatu) ja sellele reageerida
Õppe kogumaht

20 akadeemilist tundi, millest 12 tundi (2 päeva) on kontaktõpe veebis ja 8 tundi iseseisev töö.

Kava
 

 

veebiseminar 13.10 ja 24.11.21
08.45-09.00 veebiseminarile sisenemine
09.00-10.30 veebiseminar
10.30-10.45 paus
10.45-12.15 veebiseminar
12.15-13.00 lõuna  
13.00-14.30 veebiseminar
 
Koolitajad
Kai Part, Pilvi Luhaste
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Liisa Maistrov, liisa.maistrov@tai.ee
Lisainfo

Koolituse läbimise tingimuseks on vähemalt 85 protsendi ulatuses kontaktõppes osalemine, lisaks iseseisva töö ülesannete sooritamine ning juhendmaterjali rakendamine kahe kontaktõppe vahelisel ajal.