Skip to content
Koolitus
-

Grupp täitunud! Asenduskodu juhtide ja keskastme juhtide koolitus 2021

Asukoht
Paik

Täpne asukoht selgub enne koolitust.

Sihtrühm
Asendus-, turva- ning perekodude juhid ja keskastme juhid.
Keel
Eesti keel
Eesmärk

Perevanemate tööd juhtivate töötajad mõistavad paremini igapäevaselt üleskerkivaid probleeme töös lastega ning oskavad toetada meeskonna toimetulekut nende probleemide ennetamisel ja nendega toime tulemisel. Koolituse praktiline suunitlus annab lisaks teadmistele ka oskused enda asutuse ja meeskonna töö parendamiseks. Koolituse lõpuks teab osaleja, kuidas tagada lapse- ja perekeskne töökorraldus võttes seejuures arvesse asendushooldusel viibivate laste võimalikku trauma ja kaotuskogemust ning oskab toetada perevanemaid/kasvatajaid nende väljakutsetega toime tulemisel.

Oodatav tulemus

 

Koolituse läbinu:

  • tunneb erinevaid võimalusi kuidas tulla toime tööstressiga.
  • Kirjeldab tõhusaid konfliktide ennetamise meetodeid ja tõhusaid konfliktide lahendamise tehnikaid meeskonnas.
  • Nimetab asenduskodu tööd reguleerivaid õigusakte ja analüüsib neid.
  • Põhjendab, miks turvaline kiindumussuhe on lapse jaoks vajalik ja leiab viise, kuidas oma asutuses turvaliste kiindumussuhete tekkimist toetada.
  • Teab lapse toetamise võtteid positiivse vanemluse ja perekesksuse põhimõtetest lähtuvalt ning teab, kuidas neid oma asutuses toetada.
  • Oskab koguda ja suunata lapse heaoluks võrgustikult tulevat teavet ja ressurssi.
  • Tunneb ära lapse trauma ja/või kaotuse mõju tema käitumisele ja rakendab meeskonnas parimaid praktikaid traumakogemustega laste toetamiseks asenduskodus.
  • Valdab viise, kuidas meeskonnatöö tulemusel tulla toime lapse väljakutsuva või keerulise käitumisega.
  • Oskab rakendada vähemalt ühte traumateadliku hoolduse mudelit ja analüüsib enda asustust selle kontekstis.
  • Oskab toetada peresarnaste elutingimuste loomist asutuse kontekstis ja teab järelhoolduse põhimõtteid
Õppe kogumaht

Õppemaht on 84 akadeemilist tundi, mis koosneb nii kontaktõppest kui ka iseseisvast tööst.

Kava

 

Moodulite toimumisajad:

  1. 21.-22. september „Vaimse tervise toetamine ja toetava õhkkonna loomine töökohal“
  2. 15. oktoober seminar „Asenduskodu töö õiguslikud alused“
  3. 2.-4. november „Last toetava ja turvalise keskkonna loomine asendushooldusel“

  4. 18.-19. november ja 26. november „Traumateadlikkus ja väljakutsuva käitumisega toimetulek asendushooldusel“
  5. 2.-3. detsember „Lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine“

Koolituspäeva algus on kõikidel koolituspäevadel kell 10.00 ja lõpp enamasti kell 17.00.

Grupiga kokkuleppel võib algusaeg muutuda. 

Koolitajad
Sirje Agan-Liive on mooduli "Vaimse tervise toetamine ja toetava õhkkonna loomine töökohal“ koolitaja. Sirje on psühholoog ja pereterapeut, kellel on pikaaegne töökogemus perede ja kriisinõustamise alal. Sirje on pikaaegne täiskasvanute koolitja ning ta on läbi viinud mitmeid koolitusi ka asenduskodude töötajatele.

Ene Ahas on mooduli „Asenduskodu töö õiguslikud alused“ koolitaja. Koolitajal on pikaaegne töökogemus juristina sh advokaadina spetsialiseerumine perekonnaõiguse, alaealiste esindamisele tsiviil- ja kriminaalasjades. Lisaks on koolitaja läbinud täiskasvanute koolitaja koolituse.

Maria Žuravljova viib läbi „Last toetava ja turvalise keskkonna loomine asendushooldusel“ moodulit kaaskoolitajana. Marial on sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika alane kõrgharidus ning töökogemus asendushoolduse ja sotsiaaltöö valdkonnas. Vanemluse teemal on tal pikaaegne koolitaja kogemus perevanemate, kasvatajatele ja kasuperede koolitajana ning lisaks "Imelised aastad" vanemlusprogrammi raames.

Elmet Puhm viib läbi „Last toetava ja turvalise keskkonna loomine asendushooldusel“ moodulit kaaskoolitajana. Elmetil on sotsiaaltöö ja laste ja noorte huvihariduse õpetaja alased kõrgharidused ning pikaaegne töökogemus asendushoolduse valdkonnas SOS lastekülas juhtivates rollides. Vanemluse teemal on tal pikaaegne koolitaja kogemus perevanemate ja kasvatajatele koolitajana ning lisaks "Imelised aastad" vanemlusprogrammi raames.

Jane Snaith ja Pille Kriisa viivad läbi moodulit „Traumateadlikkus ja väljakutsuva käitumisega toimetulek asendushooldusel“. Mõlemal koolitajal on pikaaegne kogemus traumakogemustega laste toetamisel. On tegevad MTÜ-s Igale lapsele pere ja mitmete traumakoolituste sertifitseeritud koolitajad (TCC, DDP ning TBRI).

Meelis Kukk - Tallinna Lastekodu juhataja. Koolitajal on noorsootöö ja eripedagoog-nõustaja erialal kõrgharidus. Viib läbi gruppe programmis "Hoolivad isad" ja on viinud läbi mitmeid koolitusi asendushoolduse valdkonnas.
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Marietta Heinsaar marietta.heinsaar@tai.ee
Lisainfo

Koolitusgrupp on täitunud. Gruppi pääsenud osalejatele saadetakse täpsem info e-kirja teel.

Küsimuste korral kirjutage marietta.heinsaar@tai.ee

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine” meetme raames.

ESF logo

Kava/koolituskava