Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Lastekaitsetöö õiguslikud alused

Millal:
06. oktoober 2020 – 11. november 2020 10:00 – 17:00
Kus:
Tervise Arengu Instituut
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
26 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

ülevaade kohaliku tasandi lastekaitsetööd reguleerivast riigisisesest ja rahvusvahelisest õigusest. 

Kava:

6. oktoober 2020

  9.30 – 10.00 Saabumine ja registreerumine

10.00 – 11.30 Lapse õigused, lapse parim huvi (LÕK printsiibid) – Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna esindajad.

11.30 – 11.45 Kohvipaus

 11.45 – 13.15 Tutvumine. Tsiviilkohtumenetlus. Hagimenetlus ja hagita menetlus. Laps menetluses. Lastekaitsetöötaja menetluses.

13.15 – 13.45 Lõuna

13.45 – 15.15 Hooldusõigus. Isikuhooldusõigus, varahooldusõigus, otsustusõigus. Ühine hooldusõigus ja selle lõpetamine. 

15.15 – 15.30 Kohvipaus

15.30 – 17.00  Ainuhooldusõigus. Hooldusõiguse peatamine. Hooldusõiguse piiramine.Hooldusõiguse täielik äravõtmine. Hooldusõiguse taastamine.

11. november 2020

  9.30 – 10.00 Saabumine ja registreerumine

10.00 – 11.30 Eestkoste ja erieestkoste. Suhtlusõigus. Suhtluskorra kindlaksmääramine. Lepitusmenetlus. Suhtlusõiguse piiramine. 

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15 Haldusmenetlus. Haldusmenetluse põhimõtted. Haldusakt ja haldustoiming. Vaidlustamine. Lapse eraldamine perekonnast, sellega seotud toimingud. 

13.15 – 13.45 Lõuna

13.45 – 15.15 Täitemenetlus. Täitemenetluse algatamine. Sunniraha määramine. Lapse üleandmine. Suhtluskorra sundtäitmine. 

15.15 – 15.30 Kohvipaus

15.30 – 17.00 KOV kohustused ja õigused. Kohtuvälised kokkulepped, kohtuvaidlused. Ettekirjutus. Arvamuste ja avalduste koostamine. KOV eestkostjana. Laps ja lastekaitsetöötaja kriminaalmenetluses. Lapserööv. 


Kodutöö:
 kohtule arvamuse koostamine etteantud juhtumist lähtuvalt (peale koolitust, sellele annavad koolitajad tagasiside)

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Teab lapse õigusi ning lapse parima huvi väljaselgitamise põhimõtteid ja protsessi.
  • Teab oma õigusi ja kohustusi lapse huvide kaitsmisel, sh isikuandmete kaitse põhimõtteid koostööpartnerite ja meediaga suheldes.
  • Mõistab vanema ja lapse õigussuhte olemust, lapse perest eraldamise protsessi õiguslikke aluseid.
  • Saab aru enda kui spetsialisti rollist erinevates menetlustes, haldusmenetluse õiguslikest alustest ja kaalutlusotsuse tegemise põhimõtetest.
  • Teab, millised on kohaliku omavalitsuse kohustused lastega seotud menetlustes ja oskab koostada avaldusi ja arvamusi kohtule.
  • Teab kohaliku omavalitsuse kohustusi eestkostjana ning selle teostamiseks vajalikke toiminguid.
 
Koolitaja:
Andres Aru, Kristi Paron, Kati Valma, Karina Lõhmus-Ein
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Täname koolituskava koostamise eest MTÜ Lastekaitse Liitu koostöös Õiguskantsleri Kantseleiga!

Koolitajad:      

                 Andres Aru ja Kristi Paron – Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna esindajad

Kati Valma – Tallinna Nõmme Linnaosavalitsuse lastekaitse peaspetsialist

Karina Lõhmus-Ein – vandeadvokaat ja Eesti Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni liige


Koolituse maht:
26 akadeemilist tundi, millest 16 on auditoorne töö ja 10 tundi iseseisev töö.

Õppekava rühm: sotsiaaltöö ja nõustamine.
-------------------------------------------------------------------- 

 GRUPP ON TÄITUNUD

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume teadet aadressil: riina.poder@tai.ee.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. Hariduse ja tööstaaži kohta käiva info edastame koolitajale üldistatud kujul kui taustateadmise osalejate teadmiste ja oskuste kohta. 

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju koolitusi on üks lastekaitsetöötaja või kohalik omavalitsus läbinud või kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.