Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Töö lapse ja perega

Millal:
10. september 2018 – 02. oktoober 2018 
Kus:
Tervise Arengu Instituut
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
40 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

lastekaitsetöötaja toetab abivajava lapse heaolu tagamiseks perekonda ja kaasab last.

Kava:

Koolitusel osalenu:

  • Näeb perekonda süsteemina, oskab määrata pere arengufaasi ja teab, milliste ülesannetega peab pere selles toime tulema.
  • Oskab genogrammi oma töös kasutada algtasemel.
  • Oskab rääkida lapsevanema(te)le lastekaitse ootustest ja väljavaadetest, samal ajal kaasates pereliikmeid koostööle muutuste tekitamisel.
  • Teab baastasemel vestlustehnikaid, mis soodustavad positiivseid suhteid ja pereliikmete kaasatust lastekaitsetöös, nende sobivust konkreetses olukorras reflekteerides nende kasutamise tulemuslikkust.
  • Teab baastasemel lapsekeskse vestluse põhimõtteid ja arvestab nendega oma igapäevases töös, sh teab lapse õiguste juhtpõhimõtet "lapse osalemine" ning suudab arvestada sellega oma töös. 
  • Oskab juhtumeid menetledes küsida lapse arvamust, teab eetilisi põhimõtteid lastegasuhtlemisel ja oskab neid rakendada töös; teab erinevaid suhtlusvahendeid ja oskab neid vajadusel kasutada.
  • Teab positiivse vanemluse põhimõtteid ja on võimeline neid jagama igapäevatöös lapsevanematega.
  • Tunneb ja märkab erinevaid kriisireaktsioone ning oskab suhelda perega kriisiolukorras.
  • Mõistab oma rolli asendushooldusel elava lapse ja tema perega töötades, sh vajadust säilitada asendushooldusel elava lapse identiteet lähtudes lapse parimatest huvidest.
  • On valmis toetama lapse suhet ja suhtlemist päritoluperekonnaga lähtudes lapse parimatest huvidest.


10. september 2018

  9.30 - 10.00 Saabumine ja hommikukohv

10.00 - 11.30 Kontakti loomine grupiga. Kiindumussuhte olemus ja olulisus. Pere kui süsteem, avatud süsteemi omadused. Erinevad peretüübid.

11.30 - 11.45 Kohvipaus

11.45 - 13.15 Pere arengufaasid, kärgpere eripärad.

13.15 - 13.45 Lõuna

13.45 - 15.15 Genogramm ja selle kasutamine töös peredega.

15.15 - 15.30 Kohvipaus

15.30 - 17.00 Genogrammi praktiline harjutus. Kokkuvõte päevast.

 
11. september

 8.30  -  9.00 Saabumine ja hommikukohv

 9.00 - 10.30 Koostöö perekonnaga lastekaitsetöös. Kriitilise tähtsusega aluspõhimõtted. (Esma)kohtumine pereliikme(te)ga. Informeeritud otsus.

10.30 - 10.45 Kohvipaus

10.45 - 12.15 Ülevaade vestlustehnikatest. Lahenduskeskse lähenemise vestlustehnikad. Eesmärgistamine ja selle olulisus.

12.15 - 12.45 Lõuna

12.45 - 14.15 Juhtumid ja harjutused gruppides. Vestlustehnikad, sh lahenduskeskse lähenemise tehnikad.

14.15 - 14.30 Kohvipaus

14.30 - 16.00 Toimetulek vastupanuga.

 
1. oktoober 

  9.30 - 10.00 Saabumine ja hommikukohv

10.00 - 11.30 Lapse kuvand, lapsekeskne lähenemine. Lapsekeskse vestluse põhimõtted. Lapse õiguste juhtpõhimõte "lapse osalemine".

11.30 - 11.45 Kohvipaus

11.45 - 13.15 Lapsega suhtlemine. Eetilised põhimõtted. Kontakti saavutamine. Suhtlusvahendid. Vestluse refleksioon. 

13.15 - 13.45 Lõuna

13.45 - 15.15 Eri vanuses laste suhtlemisarengu eripärad ja nendega arvestamine.

15.15 - 15.30 Kohvipaus

15.30 - 17.00 Positiivse vanemluse mõiste, vanemluse teoreetilised alused, erinevad vanemlusprogrammid Eestis.

 
2. oktoober 

  8.30 -  9.00 Saabumine ja hommikukohv

  9.00 - 10.30 Kriisi mõiste. Täiskasvanute ja laste kriisireaktsioonide erinevused.

10.30 - 10.45 Kohvipaus

10.45 - 12.15 Suhtlemine perega kriisiolukorras. Psühholoogilise esmaabi olemus. Kriisinõustamine.

12.15 - 12.45 Lõuna

12.45 - 14.15 Lastekaitsetöötaja roll töös asendushooldusel elava lapse ja tema perega. Asendushooldusele paigutatud lapse identiteet.

14.15 - 14.30 Kohvipaus

14.30 - 16.00 Töö päritoluperekonnaga.
Kodutööd koolitusel: kahe õppetsükli vahepeal ja peale koolitust annavad koolitajad kodutööd, mis on genogrammi koostamise, juhtumi analüüsi ja eneseanalüüsi ülesanded.

 
Koolitaja:
Sirje Agan, Ingrid Sindi, Maria Žuravljova
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Koolitajad:

Sirje Agan – pereterapeut ja kriisipsühholoog

Ingrid Sindi – Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö doktorant, pikaaegse asendushoolduse valdkonnas töötamise
                      kogemusega. Teda toetab koolitamisel Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötaja.

Maria Žuravljova – TÜ Narva Kolledži programmijuht.
                              Teda toetab Elmet Puhm, SOS Lasteküla teenuste kvaliteedijuht.


Õppe maht: 
40 akadeemilist tundi, millest 32 on auditoorne ja 8 iseseisev töö.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grupp on täitunud.

Kui pärast koolituskutse saamist selgub, et te siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: riina.poder@tai.ee.